Author name: jintanaimr

สายที่4

สายที่ ๔ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) เถลิง   จารุจินดา + กนกวรรณ  (อินศิริ) ๔.๔.๑ (ญ) เจียรไน  (จารุจินดา) + ศักดิ์สม  จามรมาน   มีบุตร  ๑ คน ๔.๔.๒ ๑. (ช) ครรชิต จามรมาน (ญ) จินตนา  จารุจินดา + รังษี   พานิชอัตรา  มีธิดา  ๑ คน (หย่ากัน) ๔.๔.๓ ๑. (ญ) สายสัมพันธ์ พานิชอัตรา (ญ) วรลักษณ์  (จารุจินดา)  +  ดร.วุทธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์   มีบุตร  ๓ คน ๔.๔.๔ ๑. (ช) มาริต + วราภรณ์ ปรัชญพฤทธิ์ ๒. (ช) โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ๓. (ช) วรพันธุ์ […]

สายที่4

สายที่ ๔ ชั้นที่ ๒-๓

(ญ) แดง  จารุจินดา   +  หลวงสิทธิ์พัฒนการี (สำเริง  จารุจินดา) ๔.๒.๑ดู (๑.๒.๘) (ญ) ดำ  (จารุจินดา)   +  ร้อยเอก หลวงพล  วินัยกิจ  (อำไพ  ปุณณกันต์) มีบุตร-ธิดา ๔ คน ๔.๒.๒ ๑. (ช) พลเอกกฤช ปุณณกันต์  +  คุณหญิงผุสดี        สงสะเสน ๒. (ช) พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์  +  คุณหญิงสะอาด   อดิเรกสาร ๓. (ญ) พันตรีหญิงประดับ ปุณณกันต์  +  พันเอกกฤษณ์  กิติจันทร์ ๔. (ช) อำพัน ปุณณกันต์  +  นิลบล    นพตระกูล (ช) มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (วงศ์  จารุจินดา) + คุณหญิงลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (เสริม โชติกเสถียร)

สายที่4

สายที่ ๔ ชั้นที่ ๑-๒

มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย (พร  จารุจินดา) มีภรรยา  ๔ คน มีบุตร -ธิดา  ๑๓ คน  ดังนี้ + แฉ่ง (……..)  มีธิดา  ๒ คน ๑. (ญ) แดง จารุจินดา (๔.๒.๑) ๒. (ญ) ดำ จารุจินดา (๔.๒.๒) + คุณหญิงบุญรอด  (วัชราภัย)  มีบุตร ๓ คน ๓. (ช) วงศ์ จารุจินดา      (มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์) (๔.๒.๓) ๔. (ช) จวง จารุจินดา      (รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ) (๔.๒.๔) ๕. (ช) หยู่ จารุจินดา      (พันโท พระตะบะฤทธิรงค์) (๔.๒.๕)

สายที่3

สายที่ ๓ ชั้นที่ ๔-๕

(ญ) จงกล (จารุจินดา) + บุญธรรม  ควรคะนอง ๓.๔.๑ (ญ) สุมาลี  (จารุจินดา)  +  ประเสริฐ  ทานผล ๓.๔.๒ (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา  +  ประเสริฐ (ชลันทร) มีบุตร ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.๓)/๑ ๑. (ช) กิจจา จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.๓)/๑) (ญ) วัชรี (จารุจินดา)  +  กฤษฎา มีศิริ มีบุตร ๒ คน ๓.๔.(๓.๓.๓)/๒ ๑. (ช) กฤต มีศิริ ๒. (ช) กลวัชร มีศิริ (ช) วัชระ จารุจินดา  +  กันยารัตน์ (หฤชัยงาม) มีบุตร-ธิดา ๒

สายที่3

สายที่ ๓ ชั้นที่ ๒-๓

(ช) เขียน จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน มี บุตร-ธิดา ๕ คน ๓.๒.๑ +  ทองคำ (รุ่งเรือง)        มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑. (ญ) ประชุม จารุจินดา (๓.๓.๑) ๒. (ช) บัญญัต จารุจินดา (๓.๓.๒) +  กิมไล้ (………….)     มีบุตร ๓ คน ๓. (ช) ชรินทร จารุจินดา (๓.๓.๓) ๔. (ช) ชลิต จารุจินดา (๓.๓.๔) ๕. (ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา (๓.๓.๕) (ช) เรือตรี พิศ จารุจินดา รน. 

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

รองศาสตราจารย์ ชาญชัย จารุจินดา

เกิด               –        6 ธันวาคม พ.ศ.2479 เป็นบุตร นายพิชัย จารุจินดา และหม่อมหลวงมณีพรรณ จารุจินดา มีพี่น้องร่วมสายโลหิต 4 คน คือ นายฤาชัย จารุจินดา นายสิริชัย จารุจินดา รศ.ชาญชัย จารุจินดา นายศุภชัย จารุจินดา รศ.ชาญชัย จารุจินดา สมรสกับ อาจารย์ประไพศรี จารุจินดา มีบุตร-ธิดา 4 คน ได้แก่ น.ส.อาทิตยา จารุจินดา นายอดิศ จารุจินดา นาวาเอกอดิศร จารุจินดา นายอดิศัย จารุจินดา การศึกษา ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกก่อสร้าง โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ปวส.(แผนกช่างก่อสร้าง) จากวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ ปม.จากวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ S.C.E. จาก Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์ S.Arch. จาก

สายที่5

สายที่ ๕ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) จินดา จารุจินดา + จรรยาพร (        ) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๕.๔.(๕.๓.๑)/๑ ๑. (ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา ๕.๕ ๒. (ญ) ปพจณิกชา ทองย้อย ๕.๕ (ช) สมศักดิ์ จารุจินดา + ประทุม (ไกรเทพ) มีบุุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๔.(๕.๓.๑)/๓ ๑. (ญ) พนิดา (อิงอร) จารุจินดา ๕.๕ ๒. (ญ) นิตยา (อ้อย) จารุจินดา ๕.๕ ๓. (ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา ๕.๕ (ช) พันเอกสุรพัฒน์   จารุจินดา  + 

สายที่5

สายที่ ๕ ชั้นที่ ๓-๔

(ช) ร้อยตรีพยุง  จารุจินดา + นางจำรัส  (วรรณบวร) มีบุตร-ธิดา  ๖ คน ๕.๓.๑ ๑. (ช) จินดา จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๑ ๒. (ญ) จรัสศร จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๒ ๓. (ช) สมศักดิ์ จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๓ ๔. (ช) สมพร จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๔ ๕. (ญ) ลัดดา คงพล(จารุจินดา) ๕.๔.(๕.๓.๑)/๕ 6.(ญ) อุษา ชละมณี(จารุจินดา) ๕.๔.(๕.๓.๑)/๖ (ญ) รานี  (จารุจินดา) + ศจ.สุข หงสไกร  มีบุตร  ๑ คน ๕.๓.๒ ๑. (ช) ศุภชัย หงสไกร (ช) จารุ จารุจินดา

สายที่5

สายที่ ๕ ชั้นที่ ๒-๓

(ช) กิ่ง  จารุจินดา  +  ละออ (….……………)         (ไม่มีข้อมูล) ๕.๒.๑ (ช) ร้อยตำรวจตรีก้าน  จารุจินดา  + ………..  มีบุตร ๑ คน ๕.๒.๓ ๑. ร้อยตรีพยุง จารุจินดา (๕.๓.๑) (ญ) เสงี่ยม (จารุจินดา) + หลวงประกฤติกรณีย์ (วาเรศร์ หงสไกร) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๒.๔ ๑. (ญ) ลำยอง หงสไกร ๒. (ช) สุข หงสไกร ๓. (ช) พูลศรี หงสไกร (ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา) มีภรรยา ๒ คน มีบุตร-ธิดา ๔ คน

สายที่5

สายที่ ๕ ชั้นที่ ๑-๒

มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีธรรมสุกราช (เจริญ  จารุจินดา) มีภรรยา  ๕ คน มีบุตร-ธิดา  ๑๗ คน ดังนี้ + จั่น (……………….)    มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑. (ช) กิ่ง จารุจินดา (๕.๒.๑) ๒. (ญ) ถนอม จารุจินดา (๕.๒.๒) + หวาน (……………)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๓. (ช) ร้อยตำรวจตรี ก้าน จารุจินดา (๕.๒.๓) ๔. (ญ) เสงี่ยม จารุจินดา (๕.๒.๔) ๕. (ญ) สงวน จารุจินดา (๕.๒.๕) ๖. (ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา)

Scroll to Top