สายที่ ๕ ชั้นที่ ๓-๔

(ช) ร้อยตรีพยุง  จารุจินดา + นางจำรัส  (วรรณบวร) มีบุตร-ธิดา  ๖ คน ๕.๓.๑
๑. (ช) จินดา จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๑
๒. (ญ) จรัสศร จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๒
๓. (ช) สมศักดิ์ จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๓
๔. (ช) สมพร จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๔
๕. (ญ) ลัดดา คงพล(จารุจินดา) ๕.๔.(๕.๓.๑)/๕
6.(ญ) อุษา ชละมณี(จารุจินดา) ๕.๔.(๕.๓.๑)/๖
(ญ) รานี  (จารุจินดา) + ศจ.สุข หงสไกร  มีบุตร  ๑ คน ๕.๓.๒
๑. (ช) ศุภชัย หงสไกร
(ช) จารุ จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน  ๕.๓.๔
+                        มีบุตร-ธิดา ๘ คน
+ จัด เอียดนุ้ย         มีบุตร-ธิดา ๒ คน
๑. (ช) รวีพันธ์ จารุจินดา  ๕.๔ (๕.๓.๔)/๑
๒. (ญ) ศิรินทร์ทิพย์ จารุจินดา  ๕.๔ (๕.๓.๔)/๒
(ช) จุมพล  จารุจินดา  +  สุพัณณี  (ณ สงขลา)  มีบุตร-ธิดา  ๕ คน ๕.๓.๕
๑. (ช)พันเอกสุรพัฒน์ จารุจินดา ๕.๔.๑
๒. (ช) สัจจพงศ์ จารุจินดา ๕.๔.๒
๓. (ญ) ฉัตรแก้ว จารุจินดา ๕.๔.๓
๔. (ช) ธีรศักดิ์ จารุจินดา ๕.๔.๔
๕. (ช) นวพล จารุจินดา ๕.๔.๕
(ช) พูลฤทธิ์  จารุจินดา   มีภรรยา  ๒ คน  บุตร-ธิดา  5  คน ๕.๓.๖
+ ชุ่ม (………………)  มีบุตร  ๑ คน
                                      ๑. (ช) กฤษณ์ จารุจินดา ๕.๔.๖
+ สมสุข (ดวงแข)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน
๒. (ญ) ร้อยเอกหญิง สมฤดี จารุจินดา ๕.๔.๗
๓. (ญ) เพ็ญศิริ จารุจินดา ๕.๔.๘
๔. (ช) พูลสุข จารุจินดา ๕.๔.๙
๕. (ช) สมภพ จารุจินดา ๕.๔.๑๐
(ญ) บุษบง (จารุจินดา) + สิน   สายแจ้ง   มีธิดา  ๑ คน ๕.๓.๗
๑. (ญ) ดวงสมร จารุจินดา ๕.๔.๑๑
(ญ) เรณู  (จารุจินดา) + หม่อมหลวงธนู  สนิทวงศ์  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๕.๓.๘
๑. (ญ) ธัญญา สนิทวงศ์   ณ   อยุธยา
๒. (ญ) กรรณิการ์ สนิทวงศ์   ณ   อยุธยา
๓. (ช) ธนวัฒน์ สนิทวงศ์   ณ   อยุธยา
(ญ) อุบล (จารุจินดา) + ประมุข  จุลินทร  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๕.๓.๙
๑. (ช) ร้อยตำรวจเอก ปฏิเวธ จุลินทร
๒. (ญ) ศิริพร จุลินทร
๓. (ญ) มธุรส จุลินทร
๔. (ญ) สาวิตรี จุลินทร
(ช) ฤทัย  จารุจินดา + อัมพวัน   (นวลสกุล)  มีธิดา  ๑ คน ๕.๓.๑๐
๑. (ญ) โสมอุษา จารุจินดา (๕.๔.๑๒)
(ญ) อัมพร  (จารุจินดา)   +   พันโทสนั่น    ศิริเดช (ไม่มีข้อมูล) ๕.๓.๑๑
(ช) ทนุก  จารุจินดา + สมจิตต์  (สนธิรัตน์)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๕.๓.๑๒
๑. (ญ) ศจีพรรณี จารุจินดา (๕.๔.๑๓)
๒. (ช) วรสิฐ จารุจินดา (๕.๔.๑๔)
๓. (ญ) อรุณี จารุจินดา (๕.๔.๑๕)
(ช) พาศรี  จารุจินดา  + ทองใบ  (พลภักดี)  มีบุตร-ธิดา  ๖ คน ๕.๓.๑๓
๑. (ช) เจริญรัตน์ จารุจินดา (๕.๔.๑๖)
๒. (ช) ชรินทร์ จารุจินดา (๕.๔.๑๗)
๓. (ญ) จินตนา จารุจินดา (๕.๔.๑๘)
๔. (ช) ชายณรงค์ จารุจินดา (๕.๔.๑๙)
๕. (ญ) วิภาวดี จารุจินดา (๕.๔.๒๐)
๖. (ญ) ณัฐกานต์ จารุจินดา (๕.๔.๒๑)
(ญ) อรอนงค์ (จารุจินดา) + จ่าสิบตำรวจวิวัฒน์  จันทรชมภู  มีบุตร-ธิดา  ๖ คน ๕.๓.๑๔
๑. (ญ) ตวงพร จันทรชมภู
๒. (ญ) สายใจ จันทรชมภู
๓. (ช) ชัยวัฒน์ จันทรชมภู
๔. (ช) ร.ต.ต. ชิณภัทร์ จันทรชมภู
๕. (ช) จ.ส.ต.ทนงศักดิ์ จันทรชมภู
๖. (ญ) ทิพธัญญา จันทรชมภู
(ญ) จงรักษ์  (จารุจินดา)   +   สิบตำรวจโทถนม สาระวงษ์ มีบุตร  ๔ คน (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) ๕.๓.๑๕
(ญ) สุพัตรา  (จารุจินดา)   +  ร้อยตำรวจเอกเฉลย  ศรีจันทรา  มีบุตร-ธิดา  ๕ คน ๕.๓.๑๖
๑. (ญ) สลักจิต ศรีจันทรา
๒. (ช) สลิน ศรีจันทรา
๓. (ญ) ชลาริน ศรีจันทรา
๔. (ช) เสกสรร ศรีจันทรา
๕. (ช) ภาสกร ศรีจันทรา
(ช) ธาตรี  จารุจินดา  +  สวัสดิ์ (เดชภูมี )มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๕.๓.๑๗
๑. (ช) ธวัชชัย จารุจินดา (๕.๔.๒๒)
๒. (ญ) สุภาภรณ์ จารุจินดา (๕.๔.๒๓)
๓. (ญ) พัชรินทร์ จารุจินดา (๕.๔.๒๔)
(ช) ร้อยตำรวจเอก มานิตย์  จารุจินดา  +  อัมพร  (………………) มีบุตร-ธิดา ๖ คน ๕.๓.๑๘
๑. (๕.๔.๒๕)
๒. (๕.๔.๒๖)
๓. (๕.๔.๒๗)
๔. (๕.๔.๒๘)
๕. (๕.๔.๒๙)
๖. (๕.๔.๓๐)
+ สุทัศน์ บุญโยดม มีบุตร-ธิดา ๒ คน
๑. (ช) ชัยวัฒน์ จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑๘)
๒. (ญ) รัชนีย์ จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑๘)
(ญ) รัมย์ภา  (จารุจินดา)    +    อาคม    ศิริสัมพันธุ์  มีธิดา ๔ คน ๕.๓.๑๙
๑. (ญ) อาภรณ์ ศิริสัมพันธ์
๒. (ญ) ภรณี ศิริสัมพันธ์
๓. (ญ) สุภีพันธ์ ศิริสัมพันธ์
๔. (ญ) วรรณิดา ศิริสัมพันธ์
(ญ) นวลลออ  (จารุจินดา) + สกล  วนาพรห์ม มีธิดา  ๓ คน ๕.๓.๒๑
๑. (ญ) นิชาสิริ วนาพรห์ม
๒. (ญ) กรองทอง วนาพรห์ม
๓. (ญ) สิริรัตน์ วนาพรห์ม
(ช) เรืออากาศเอกพิถีชาญ  จารุจินดา   +   ปราณี  (……..) มีบุตร  ๑ คน ๕.๓.๒๒
๑. (ช) ศุภนิจ จารุจินดา (๕.๔.๓๑)
(ช) ปิยะทัศน์ จูฑะพุทธิ + ภรณี (จงวัฒนา) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๓.(๕.๒.๑๓)
๑. (ช) ภาณุ จูฑะพุทธิ + เฉลิมวรรณ (สุธีสุนทรธรรม)
๒. (ญ) มุฑริกา จูฑะพุทธิ
๓. (ญ) ธาริณี จูฑะพุทธิ
(ช) นาวาอากาศโทจีระ   จารุจินดา  +  อุทัยวรรณ  (อุดมสิทธิ์) มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๕.๓.๒๓
๑. (ช) จักรภพ จารุจินดา (๕.๔.๓๒)
๒. (ช) มานพ จารุจินดา (๕.๔.๓๓)
๓. (ญ) รัชฎาวรรณ จารุจินดา (๕.๔.๓๔)
(ญ) วาณี  (จารุจินดา)   +   พันเอกพิเชษฐ์ ถาวรฉันท์ มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๕.๓.๒๕
๑. (ช) ทศพล ถาวรฉันท์
๒. (ญ) ฝนทอง ถาวรฉันท์
๓. (ญ) ฐิติกร ถาวรฉันท์
๔. (ช) ร้อยตำรวจตรี  ณัฐวร ถาวรฉันท์


สายที่ ๕ ชั้นที่ ๒-๓  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๕ ชั้นที่ ๔-๕

Scroll to Top