สายที่ ๓ ชั้นที่ ๔-๕

(ญ) จงกล (จารุจินดา) + บุญธรรม  ควรคะนอง ๓.๔.๑
(ญ) สุมาลี  (จารุจินดา)  +  ประเสริฐ  ทานผล ๓.๔.๒
(ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา  +  ประเสริฐ (ชลันทร) มีบุตร ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.๓)/๑
๑. (ช) กิจจา จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.๓)/๑)
(ญ) วัชรี (จารุจินดา)  +  กฤษฎา มีศิริ มีบุตร ๒ คน ๓.๔.(๓.๓.๓)/๒
๑. (ช) กฤต มีศิริ
๒. (ช) กลวัชร มีศิริ
(ช) วัชระ จารุจินดา  +  กันยารัตน์ (หฤชัยงาม) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๓.๔.(๓.๓.๓)/๔
๑. (ญ) กันติชา จารุจินดา ๓.๕.(๓.๓.๓)/๔)/๑
๒. (ญ) กันกมล จารุจินดา ๓.๕.(๓.๓.๓)/๔)/๒
(ช) บดินทร์ จารุจินดา + นงลักษ์ (ใยเจริญ) ไม่มีผู้สืบสกุล ๓.๔.(๓.๓.๔)
(ช) กิตติ จารุจินดา + สายวลี (แฝงกระโทก) ไม่มีผู้สืบสกุล ๓.๔.(๓.๓.๔)
(ช) อัศวิน จารุจินดา + บุญเอี่ยม (เขียวอร่าม) มีธิดา ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.๔)
๑. (ญ) กัญจนา จารุจินดา ๓.๕.(๓.๓.๔)
(ช) กวิน จารุจินดา + ธัชมน (ศรีศักดิ์วรางกูร) มีธิดา ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.๔)
๑. (ญ) กรวีร์ จารุจินดา ๓.๕.(๓.๓.๔)
(ช) ธนดล จารุจินดา + เกศรินทร์ (……….) มีธิดา ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.๕)/๒
๑. (ญ) วริศรา จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.๕)/๒)/๑
(ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา + ทันตแพทย์หญิง วิมลมาศ (ธาราทรัพย์) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๓.๔.๓
๑. (ช) ธีรศานต์ จารุจินดา (๓.๕.๑)
๒. (ช) ธิติศร จารุจินดา (๓.๕.๒)
๓. (ญ) ภาสิรี จารุจินดา (๓.๕.๓)
(ช) อาษา  จารุจินดา  +  พรทิพย์ (พุฒพินิจ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๓.๔.๕
(ญ) ปภัสสร  จารุจินดา+วสันต์ (วงศ์เนียม) มีธิดา ๒ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๑
๑. (ญ) ป่านเงิน จารุจินดา
๒. (ญ) ปิ่นทอง จารุจินดา
(ช) ถวัลย์  จารุจินดา+ …….. (+………..) มีบุตร ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๓
๑. (ช) ……………………..
(ช) วิวัฒน์  จารุจินดา+ ……….. (+………..) มีธิดา ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๔
๑. (ญ)…………………….
(ช) สุวิทย์ จารุจินดา + จิรภัทธ (ภู่พงษ์) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑
๑. (ญ) ณัฎฐณิชา จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑)/๑
๒. (ช) ภาสกร จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑)/๒
(ช) พงพัฒน์ จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน

+ นุสรา (คำสอนจิก) มีบุตร ๒ คน

๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕
 

 

๑. (ช) คุณานนท์ จารุจินดา  ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕)/๑
๒. (ช) ภาคิน จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕)/๒
+ ศศิธร (คงเจริญ) มีบุตร ๑ คน
                                         ๓. (ช) สุทัตชา       จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕)/๓
(ช) กิตติกุล จารุจินดา + บุญช่วย (เด็ดอนันต์กุล) มีบุตร ๒ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๒
๑. (ช) จิรายุ จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑)/๑
๒. (ช) บุญญฤทธิ์ จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑)/๒
(ญ) กอบกุล (จารุจินดา) + อดิศักดิ์ สุคนโธทก มีธิดา ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๓
๑. (ญ) กชามาศ สุคนโธทก
(ช) สันตศิริ จารุจินดา + มณีพรรณ (บุญปั้น) ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๔
(ช)กำพล จารุจินดา  + ทิพาพร (ดีเนียม) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๕
๑. (ญ) กัญญาภรณ์ จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๕)/๑
๒. (ช) พชรพล จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๕)/๒
(ช) ปริญญา จารุจินดา + วิราพร (สุทธนะ) มีธิดา ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๖
๑. (ญ) ปพิณพร จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๖)/๑
(ญ) ศศิธร จารุจินดา +   มีธิดา ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๗
๑. (ญ) จารุนิภา จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๗)/๑


สายที่ ๓ ชั้นที่ ๓-๔  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๔ ชั้นที่ ๑-๒
Scroll to Top