พระยาศรีธรรมศุภราช (เจริญ จารุจินดา)

พระยาศรีธรรมศุภราช (เจริญ จารุจินดา) เป็นบุตรของ พระยาเพชรพิไชย (ทองจีน จารุจินดา) และคุณหญิงเย็น เพชรพิไชย (เกตุทัต) เกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๐๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๑ คน

พระยาศรีธรรมศุภราช ได้ถวายตัวทำราชการเป็นมหาดเล็กเวรศักดิ์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   • พ.ศ.๒๔๒๐ ฝึกหัดราชการอยู่ในกรมมหาดเล็ก
   • พ.ศ.๒๔๒๙ เมื่อพระยาเพชรพิไชย ผู้บิดาเป็นข้าหลวงขึ้นไปประจำอยู่ประจำนครเชียงใหม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปช่วยราชการบิดา ไปประจำราชการเมืองลำพูน และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นนายรองพลพัน ครั้นเสร็จราชการกลับมากรุงเทพฯ ไปรับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ๓ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป็น ขุนพรหมรักษา ปลัดกรมทหารใน รับราชการอยู่ในตำแหน่งนี้ ๔ ปี
   • พ.ศ.๒๔๔๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ขอตัวมารับราชการในกระทรวงมหาดไทย โดยไปรับตำแหน่งปลัดเมืองสุพรรณบุรี
   • พ.ศ.๒๔๔๑ ตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองชลบุรีว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปว่าราชการเมืองชลบุรี และพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป็น พระยาชลบุรานุรักษ์ ในปี พ.ศ.๒๔๔๒
   • พ.ศ.๒๔๔๕ ย้ายไปเป็นปลัดมณฑลนครศรีธรรมราช ช่วยราชการเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
   • พ.ศ.๒๔๔๙ ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลกว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก แต่อยู่ได้ไม่กี่เดือน เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเจ้าพระยายมราชมาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระราชดำริเห็นว่า มณฑลนครศรีธรรมราช เป็นมณฑลใหญ่ มีราชการมากกว่ามณฑลพิษณุโลก และพระยาศรีธรรมศุภราชเข้าใจมณฑลนั้นแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ในปีเดียวกันนั้น
   • พ.ศ.๒๔๕๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลอีสาน

พระยาศรีธรรมศุภราช ตั้งแต่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมาโดยลำดับ จนถึงมงกุฎสยาม ชั้นที่ ๓ (มัณฑนาภรณ์) ครั้นมาถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนขึ้นเป็น พระยาศรีธรรมศุภราชบรมนารถนิตยภักดีพิริยาหะ ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล ถือศักดินา ๑๐๐๐๐

พระยาศรีธรรมศุภราช มีภรรยา ๕ คน

   1. คุณจั่น มีบุตรและธิดา ๒ คน
   2. คุณหวาน มีบุตรและธิดา ๔ คน
   3. คุณหรุ่น มีบุตร ๑ คน
   4. คุณจัน มีบุตร ๑ คน
   5. คุณหญิงเล็ก (อมาตยนนท์) มีบุตรและธิดา ๙ คน

พระยาศรีธรรมศุภราช ได้เข้ามากรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ แล้วป่วยเป็นวัณโรค ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๕ รวมอายุได้ ๔๗ ปี ๘ เดือน ๗ วัน ได้รับพระราชทานโกศทรงศพเป็นเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ คราวเดียวกับ พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา) เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖

Scroll to Top