สายที่ ๔ ชั้นที่ ๒-๓

(ญ) แดง  จารุจินดา   +  หลวงสิทธิ์พัฒนการี (สำเริง  จารุจินดา) ๔.๒.๑ดู (๑.๒.๘)
(ญ) ดำ  (จารุจินดา)   +  ร้อยเอก หลวงพล  วินัยกิจ  (อำไพ  ปุณณกันต์) มีบุตร-ธิดา ๔ คน ๔.๒.๒
๑. (ช) พลเอกกฤช ปุณณกันต์  +  คุณหญิงผุสดี        สงสะเสน
๒. (ช) พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์  +  คุณหญิงสะอาด   อดิเรกสาร
๓. (ญ) พันตรีหญิงประดับ ปุณณกันต์  +  พันเอกกฤษณ์  กิติจันทร์
๔. (ช) อำพัน ปุณณกันต์  +  นิลบล    นพตระกูล
(ช) มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (วงศ์  จารุจินดา) + คุณหญิงลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (เสริม โชติกเสถียร) (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๔.๒.๓
(ช) มหาอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ (จวง  จารุจินดา) มีภรรยา ๒ คน บุตร-ธิดา 1๒ คน ๔.๒.๔
+ สงวน  (ณ สงขลา)  มีบุตร-ธิดา  ๖ คน
๑. (ญ) ชิต จารุจินดา (๔.๓.๑)
๒. (ช) ถวิล จารุจินดา (๔.๓.๒)
๓. (ญ) สดับ จารุจินดา (๔.๓.๓)
๔. (ญ) ลมัย จารุจินดา (แม่ชีละมัย) (๔.๓.๔)
๕. (ญ) พอใจ จารุจินดา (๔.๓.๕)
๖. (ช) เสริมวงศ์ จารุจินดา (๔.๓.๖)
+ ชุ่ม (….……………)        มีบุตร-ธิดา  ๖ คน
๗. (ช) ทะเบียน จารุจินดา (๔.๓.๗)
๘. (ญ) ประทุม จารุจินดา (๔.๓.๘)
๙. (ญ) มณฑา จารุจินดา (๔.๓.๙)
๑๐. (ญ) อุบลพรรณ จารุจินดา (๔.๓.๑๐)
๑๑. (ช) พลโทจงพุฒ จารุจินดา (๔.๓.๑๑)
๑๒. (ญ) จันทิมา จารุจินดา (๔.๓.๑๒)
(ช) พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ (หยู่  จารุจินดา) + วงษ์ (สงวนวงษ์) มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๔.๒.๕
๑. (ญ) เพ็ญลักษณ์ จารุจินดา (๔.๓.๑๓)
๒. (ช) พันเอกประพจน์ จารุจินดา (๔.๓.๑๔)
๓. (ช) พันเอกอาณัติ จารุจินดา (๔.๓.๑๕)
๔. (ญ) ลออศร จารุจินดา (๔.๓.๑๖)
(ช) โชค  จารุจินดา  มีภรรยา  ๒ คน มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๔.๒.๗
+ คุณหญิงกัลยา จารุจินดา  (ไม่มีผู้สืบสกุล)
+ ส่งศรี (……….)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน
๑. (ญ) พรทิพย์ จารุจินดา (๔.๓.๑๗)
๒. (ช) ชัยพร จารุจินดา (๔.๓.๑๘)
(ญ) พิมพา  จารุจินดา   +   เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ (การบุญ  จารุจินดา)มีธิดา  ๑ คน ๔.๒.๘
๑. (ญ) กอบพร จารุจินดา (๔.๓.๑๙)
(ช) พชร  จารุจินดา + วัฒนา (เทพหัสดิน  ณ อยุธยา)  มีบุตร ๑ คน ๔.๒.๑๑
๑. (ช) ชัยพัฒน์ จารุจินดา (๔.๓.๒๐)


สายที่ ๔ ชั้นที่ ๑-๒  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๔ ชั้นที่ ๓-๔

Scroll to Top