สายที่ ๓ ชั้นที่ ๒-๓

(ช) เขียน จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน มี บุตร-ธิดา ๕ คน ๓.๒.๑
+  ทองคำ (รุ่งเรือง)        มีบุตร-ธิดา ๒ คน
๑. (ญ) ประชุม จารุจินดา (๓.๓.๑)
๒. (ช) บัญญัต จารุจินดา (๓.๓.๒)
+  กิมไล้ (………….)     มีบุตร ๓ คน
๓. (ช) ชรินทร จารุจินดา (๓.๓.๓)
๔. (ช) ชลิต จารุจินดา (๓.๓.๔)
๕. (ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา (๓.๓.๕)
(ช) เรือตรี พิศ จารุจินดา รน.  +   บุญส่ง  (เปล่งมณี)     มี บุตร-ธิดา ๙ คน ๓.๒.๒
๑. (ช) บุญพิศ จารุจินดา (๓.๓.๖)
๒. (ช) สุพิศ จารุจินดา (๓.๓.๗)
๓. (ช) พันธุ์พิศ จารุจินดา (๓.๓.๘)
๔. (ญ) เพลินพิศ จารุจินดา (๓.๓.๙)
๕. (ญ) พวงพิศ จารุจินดา (๓.๓.๑๐)
๖. (ช) พงษ์พิศ จารุจินดา (๓.๓.๑๑)
๗. (ญ) เพ็ญพิศ จารุจินดา (๓.๓.๑๒)
๘. (ญ) พริ้มพิศ จารุจินดา (๓.๓.๑๓)
๙. (ช) พันตำรวจโท เกียรติ จารุจินดา (๓.๓.๑๔)
(ญ) แถบ (จารุจินดา) + ………… อิศรางกูร ณ อยุธยา ๓.๒.๓
(ช) แถว จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน ๓.๒.๔
+ เปรมจิต (นิ่มนูนใจ)   มีบุตร ๑ คน
๑. (ช) ประวิทย์ จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๑
+ ประไพ (แหทอง) มีบุตร-ธิดา ๘ คน
๑. (ช) สันติ จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๒
๒. (ญ) จารุวรรณ จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๓
3 (ช) ประพัฒน์ จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๔
๔. (ญ) ธันยนันท์ (วาสนา) จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๕
๕. (ช) ถาวร จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๖
๖. (ญ) พรทิพย์ จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๗
๗. (ช) พิทยา จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๘
๘. (ช) ปราโมทย์ จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๔)/๙
(ญ) ผัน จารุจินดา + ลพ ทองสุวรรณ์ มีบุตร ๔ คน ธิดา ๓ คน ๓.๒.๖
๑. (ช) ณรงค์ ทองสุวรรณ์
๒. (ญ) นภา ทองสุวรรณ์
๓. (ญ) มาลี ทองสุวรรณ์
๔. (ช) ประเสริฐ ทองสุวรรณ์
๕. (ญ) ปัญจมาศ ทองสุวรรณ์
๖. (ช) วัลลภ ทองสุวรรณ์
๗. (ช) ต่อศักดิ์ ทองสุวรรณ์
(ญ) น้อม  จารุจินดา  +  พันตรี พระจำเริญพลรบ  (แฐม  จารุจินดา) มีบุตร ๑ คน ๓.๒.๘ ดู (๒.๒.๒)
(ช) พันโทพระสำแดงฤทธิรงค์ (อั๋น จารุจินดา) มีภรรยา ๒ คน ๓.๒.๙
+ เศรษฐี (ทองแถม) มีธิดา ๑ คน
๑. (ญ) ศรีสะอาด จารุจินดา ๓.๓.(๓.๒.๙)/๑
+ เจริญ (เงินโอภาส) มีบุตร ๑ คน ธิดา ๔ คน
๑. (ญ) อุไรรัตน์ จารุจินดา (๓.๓.๑๗)
๒. (ญ) อุษา จารุจินดา (๓.๓.๑๘)
๓. (ญ) อุบลวรรณ จารุจินดา (๓.๓.๑๙)
๔. (ญ) อุทัยศรี จารุจินดา (๓.๓.๒๐)
๕. (ช) อาสาชาติ จารุจินดา (๓.๓.๒๑)


สายที่ ๓ ชั้นที่ ๑-๒  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๓ ชั้นที่ ๓-๔

Scroll to Top