สายที่ ๔ ชั้นที่ ๑-๒

มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย (พร  จารุจินดา)
มีภรรยา  ๔ คน มีบุตร -ธิดา  ๑๓ คน  ดังนี้
+ แฉ่ง (……..)  มีธิดา  ๒ คน
๑. (ญ) แดง จารุจินดา (๔.๒.๑)
๒. (ญ) ดำ จารุจินดา (๔.๒.๒)
+ คุณหญิงบุญรอด  (วัชราภัย)  มีบุตร ๓ คน
๓. (ช) วงศ์ จารุจินดา      (มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์) (๔.๒.๓)
๔. (ช) จวง จารุจินดา      (รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ) (๔.๒.๔)
๕. (ช) หยู่ จารุจินดา      (พันโท พระตะบะฤทธิรงค์) (๔.๒.๕)
+ คุณหญิงเพิ่ม  จารุจินดา  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ดู (๑.๒.๑)
๖. (ช) เชื้อ จารุจินดา
๗. (ญ) บุบผา จารุจินดา
+ คุณหญิงชอุ่ม  (คุปตารักษ์)  มีบุตร-ธิดา  ๖ คน
๘. (ญ) พาชื่น จารุจินดา (๔.๒.๖)
๙. (ช) โชค จารุจินดา (๔.๒.๗)
๑๐. (ญ) พิมพา จารุจินดา (๔.๒.๘)
๑๑. (ญ) ภัทรา จารุจินดา (๔.๒.๙)
๑๒. (ญ) จิรพร จารุจินดา (๔.๒.๑๐)
๑๓. (ช) พชร จารุจินดา (๔.๒.๑๑)


สายที่ ๓ ชั้นที่ ๔-๕  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๔ ชั้นที่ ๒-๓

Scroll to Top