สายที่ ๕ ชั้นที่ ๒-๓

(ช) กิ่ง  จารุจินดา  +  ละออ (….……………)         (ไม่มีข้อมูล) ๕.๒.๑
(ช) ร้อยตำรวจตรีก้าน  จารุจินดา  + ………..  มีบุตร ๑ คน ๕.๒.๓
๑. ร้อยตรีพยุง จารุจินดา (๕.๓.๑)
(ญ) เสงี่ยม (จารุจินดา) + หลวงประกฤติกรณีย์ (วาเรศร์ หงสไกร) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๒.๔
๑. (ญ) ลำยอง หงสไกร
๒. (ช) สุข หงสไกร
๓. (ช) พูลศรี หงสไกร
(ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา) มีภรรยา ๒ คน มีบุตร-ธิดา ๔ คน ๕.๒.๖
+ ปรุง (โรจนหัสดิน)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน
๑. (ญ) รานี จารุจินดา (๕.๓.๒)
๒. (ช) ปรีดา จารุจินดา (๕.๓.๓)
๓. (ช) จารุ จารุจินดา (๕.๓.๔)
+ น้อม (ณ สงขลา)  มีบุตร ๑ คน
๔. (ช) จุมพล จารุจินดา (๕.๓.๕)
(ช) ร้อยเอก ขุนจินดายุทธวิตต์ (ฤกษ์  จารุจินดา) + น้อม (…….)  มีบุตร-ธิดา  ๕ คน ๕.๒.๗
๑. (ช) พูลฤทธิ์ จารุจินดา (๕.๓.๖)
๒. (ญ) บุษบง จารุจินดา (๕.๓.๗)
๓. (ญ) เรณู จารุจินดา (๕.๓.๘)
๔. (ญ) อุบล จารุจินดา (๕.๓.๙)
๕. (ช) ฤทัย จารุจินดา (๕.๓.๑๐)
(ช) สุดใจ  จารุจินดา   +   ช้อย (บุญศิริ)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๕.๒.๘
๑. (ญ) อัมพร จารุจินดา (๕.๓.๑๑)
๒. (ช) ทนุก จารุจินดา (๕.๓.๑๒)
(ช) ร้อยตำรวจตรีพัฒน์เจริญ  จารุจินดา  มีภรรยา ๒ คน   มีบุตร-ธิดา ๑๐ คน ๕.๒.๑๐
+ สายหยุด (ปริก  เหลี่ยมทอง)    มีบุตร-ธิดา  ๘ คน
๑. (ช) พาศรี จารุจินดา (๕.๓.๑๓)
๒. (ญ) อรอนงค์ จารุจินดา (๕.๓.๑๔)
๓. (ญ) จงรักษ์ จารุจินดา (๕.๓.๑๕)
๔. (ญ) สุพัตรา จารุจินดา (๕.๓.๑๖)
๕. (ช) ธาตรี จารุจินดา (๕.๓.๑๗)
๖. (ช) ร.ต.อ. มานิตย์ จารุจินดา (๕.๓.๑๘)
๗. (ญ) รัมย์ภา จารุจินดา (๕.๓.๑๙)
๘. (ช) สุพจน์ จารุจินดา (๕.๓.๒๐)
+ ลัดดา  (ศรีโพภาคย์)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน
๙. (ญ) นวลลออ จารุจินดา (๕.๓.๒๑)
10.(ช) เรืออากาศเอก พิถีชาญ จารุจินดา (๕.๓.๒๒)
(ญ) หม่อมกลนิล  ( กลนิล  จารุจินดา )   +   หม่อมเจ้าประสิทธิ์ศักดิ์ เกษมสันต์ มีโอรส  ๑ องค์ ๕.๒.๑๑
๑. (ช) ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์ประณีต เกษมสันต์    +    สมใจ   จุลนิมิ
(ช) เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ (การบุญ  จารุจินดา)  +  พิมพา   จารุจินดา ๕.๒.๑๒ ดู (๔.๒.๘)
(ญ) ศิริลักษณ์ (จารุจินดา) + ขุนบำรุงรัตนบุรี (กุหลาบ  จูฑะพุทธิ)  มีบุตร-ธิดา  ๖ คน ๕.๒.๑๓
๑. (ญ) กัทลี จูฑะพุทธิ
๒. (ช) ชวลิต จูฑะพุทธิ      +  โสภา         แพทย์สมาน
๓. (ช) ปฏิภาน จูฑะพุทธิ      +  จำนรรจา   อุนนานนท์
๔. (ช) พลเรือโท ศุภนิตย์ จูฑะพุทธิ ร.น.+  ลำนำ        นีร์ปัทมะ
๕. (ช) ปิยะทัศน์ จูฑะพุทธิ      +  ภรณี          จงวัฒนา
๖. (ญ) ดร.จารุณี จูฑะพุทธิ      +  ดร.อิศรา    วงศ์ข้าหลวง
(ญ) จรัสศรี (จารุจินดา)   +   นาวาตรี หลวงตรณีณัติการ ร.น.  (ต่า  กาญจนะจูฑะ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๕.๒.๑๔
(ช) จารึก  จารุจินดา + สอางค์  (อินทาปัจ)  มีบุตร  ๒ คน ๕.๒.๑๕
๑. (ช) นาวาอากาศโทจีระ จารุจินดา (๕.๓.๒๓)
๒. (ช) พลโท เผด็จ จารุจินดา (๕.๓.๒๔)
(ญ) บัวบุญเกิด  (จารุจินดา) + นาวาโท พระประยุทธชลบุรี ร.น.(แป๊ะ  วีราสา) มีบุตร-ธิดา  ๕ คน ๕.๒.๑๖
๑. (ญ) สมศรี วีราสา
๒. (ญ) สมทรง วีราสา
๓. (ญ) สารศรี วีราสา
๔. (ช) พลเรือตรีวัฒนพงศ์ วีราสา
๕. (ญ) ปราณี วีราสา
(ช) เฉิดฤทธิ์เจริญ   จารุจินดา + ทรัพย์ (สนธิสุทธิ์)  มีธิดา  ๑ คน ๕.๒.๑๗
๑. (ญ) วาณี จารุจินดา (๕.๓.๒๕)


สายที่ ๕ ชั้นที่ ๑-๒  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๕ ชั้นที่ ๓-๔
Scroll to Top