สายที่ ๔ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) เถลิง   จารุจินดา + กนกวรรณ  (อินศิริ) ๔.๔.๑
(ญ) เจียรไน  (จารุจินดา) + ศักดิ์สม  จามรมาน   มีบุตร  ๑ คน ๔.๔.๒
๑. (ช) ครรชิต จามรมาน
(ญ) จินตนา  จารุจินดา + รังษี   พานิชอัตรา  มีธิดา  ๑ คน (หย่ากัน) ๔.๔.๓
๑. (ญ) สายสัมพันธ์ พานิชอัตรา
(ญ) วรลักษณ์  (จารุจินดา)  +  ดร.วุทธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์   มีบุตร  ๓ คน ๔.๔.๔
๑. (ช) มาริต + วราภรณ์ ปรัชญพฤทธิ์
๒. (ช) โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
๓. (ช) วรพันธุ์ + ทัตพร ปรัชญพฤทธิ์
(ญ) ฉันทนา  (จารุจินดา)    +    สุรชัย   สุวรรณโนดม ๔.๔.๕
(ญ) วิมลศรี   (จารุจินดา)   +    อัศดินทร์    เอี่ยมโชติ    มีธิดา  ๒ คน ๔.๔.๑๑
๑. (ญ) วิมลัศร์ เอี่ยมโชติ
๒. (ญ) อัจฉรา เอี่ยมโชติ
(ช) ว่าที่ร้อยตรี ทินรัตน์   จารุจินดา + กฤษณี (วสีนนท์)               มีธิดา  ๒ คน ๔.๔.๑๒
๑. (ญ) ลัลลลิต จารุจินดา (๔.๕.๑)
๒. (ญ) ฑิตฐิตา จารุจินดา (๔.๕.๒)
(ช) อิทธิพล จารุจินดา +  อัมพวัน                   มีบุตร ๑ คน ๔.๔.๑๓
๑. (ช) อริญชย์ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๓)
(ช) ธีรวัฒน์ จารุจินดา +  ฉลอม                    มีบุตร ๒ คน ๔.๔.๑๔
๑. (ญ) กิติมา จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๔)/๑
๒. (ช) ธเนศ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔..๑๔)/๒
(ช) ธีรวิทย์ จารุจินดา + เบญจวรรณ ช้วนรักธรรม มีบุตร ๒ คน ๔.๔.๑๕
๑. (ช) นิธิ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๕)/๑
๒. (ช) ธีรยุทธ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๕)/๒
(ญ) ฐิติวรรณ จารุจินดา + สมชาย                    มีบุตร ๒ คน ๔.๔.๑๖
๑. (ช) กวินท์ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๖)/๑
๒. (ช) กรวิชย์ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๖)/๒
(ญ) สุกานดา (จารุจินดา) + บำเพ็ญ ยังประสิทธิ์ มีบุตร-ธิดา ๕ คน ๔.๔.(๔.๓.๗)/๘
๑. (ช) สิทธิโชค ยังประสิทธิ์
๒. (ช) สืบพงษ์ ยังประสิทธิ์
๓. (ญ) พนิดา ยังประสิทธิ์
๔. (ญ) พาณี ยังประสิทธิ์
๕. (ช) สธนะ ยังประสิทธิ์
(ช) ดำรงค์ จารุจินดา + นิ่มนวล มีบุตร ๒ คน ๔.๔.(๔.๓.๗)/๙
๑. (ช) ดนัย จารุจินดา ๔.๕.(๔.๓.๗)/๙-1
๒. (ช) ภูวเดช จารุจินดา ๔.๕.(๔.๓.๗)/๙-2
(ช) พลเอกนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา + พันเอก พญ.ปริยนันทน์ มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๔.๔.(๔.๓.๗)/๑๐
๑. (ช) ปารัณ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๓.๗)/๑๐-1
๒. (ญ) ปณาลี จารุจินดา ๔.๕.(๔.๓.๗)/๑๐-2
(ญ) รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี (จารุจินดา) + ภัทร์ธนัถต์ สุทธิสีสังข์ ๔.๔.๑๘
(ช) ถปนวัธน์ จารุจินดา + ฐิติลักษณ์ อัศวนนท์ มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๔.๔.๑๙
๑. (ช) เชิงชัจจ์ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๙)/๑
๒. (ญ) สิริธิติ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๙)/๒
๓. (ช) ธีรกิตต์ จารุจินดา ๔.๕.(๔.๔.๑๙)/๓


สายที่ ๔ ชั้นที่ ๓-๔  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๕ ชั้นที่ ๑-๒
Scroll to Top