ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

รองศาสตราจารย์ ชาญชัย จารุจินดา

เกิด               –        6 ธันวาคม พ.ศ.2479 เป็นบุตร นายพิชัย จารุจินดา และหม่อมหลวงมณีพรรณ จารุจินดา มีพี่น้องร่วมสายโลหิต 4 คน คือ นายฤาชัย จารุจินดา นายสิริชัย จารุจินดา รศ.ชาญชัย จารุจินดา นายศุภชัย จารุจินดา รศ.ชาญชัย จารุจินดา สมรสกับ อาจารย์ประไพศรี จารุจินดา มีบุตร-ธิดา 4 คน ได้แก่ น.ส.อาทิตยา จารุจินดา นายอดิศ จารุจินดา นาวาเอกอดิศร จารุจินดา นายอดิศัย จารุจินดา การศึกษา ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกก่อสร้าง โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ปวส.(แผนกช่างก่อสร้าง) จากวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ ปม.จากวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ S.C.E. จาก Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์ S.Arch. จาก […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา

ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา ป.ม. , ทช. , ภ.ป.ร. ๕ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๗๓ เป็นบุตรของนายชื้น และ นางละเอียด จารุจินดา มีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑ คน คือ นายขจรเดช จารุจินดา ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้ช่วยป่าไม้เขตเชียงใหม่ สมรสกับนางสาวภาวนา ชินทรารักษ์ มีบุตร ๑ คน คือ นายพลังพร จารุจินดา การศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๘ เริ่มการศึกษา ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (พระนคร) แล้วย้ายตามบิดาซึ่งเป็นนายอำเภอไปศึกษาต่อที่จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖ ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นได้ศึกษาต่อโรงเรียน วัดบพิตรพิมุข สอบไล่ได้ประโยคอาชีวะศึกษาชั้นสูง แผนกภาษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

คุณสักกะ จารุจินดา

คุณสักกะ จารุจินดา เดิมชื่อชาติ เป็นบุตรคุณชื้น จารุจินดา และ ม.ล.หญิง สมรพิศ (สิงหรา) เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๖๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๒ คน พี่น้องร่วมบิดา ๘ คน การศึกษา คุณสักกะ จารุจินดา ได้เข้าศึกษาหลังจากที่จบมัธยมศึกษาที่แผนกช่าง โรงเรียนศิลปากร ( ต่อมาเป็นมหาวิทยาลัย ศิลปากร ) ซึ่งศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อำนวยการ จนจบชั้นปีที่ ๔ ในขณะที่ศึกษาอยู่นี้ได้ไปร่วมบูรณะพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ระหว่างสงครามกรณี พิพาทไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ ) ได้รับเหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรับราชการ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้เข้ารับราชการที่เทศบาลนครกรุงเทพฯ เมื่อเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา ได้เข้ารับราชการทหาร ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ในระหว่างนั้น พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ได้จัดทำละครเวทีของกรมศิลปากร ได้เข้าช่วยทำงานด้านศิลปกรรมให้กับกรมศิลปกร

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

พลตรีมณีรัตน์  จารุจินดา

พลตรีมณีรัตน์ จารุจินดา เป็นบุตร ร้อยเอกก้อน จารุจิน และคุณทองมาก จารุจินดา (เกิดใหม่) เกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน การศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๖ โรงเรียนวัดคีร์ษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๖๘ โรงเรียนประชาบาลวัดหลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเรียน ๓ ปี ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๑ โรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเรียน ๗ ปี จบชั้นพาณิชยการจังหวัด พ.ศ. ๒๔๗๘ โรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร ใช้เวลาเรียน ๒ ปี ได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมบริบูรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับปริญญาบัตร ธรรมศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี ๒๔๘๙ การรับราชการ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๑ เสมียนแผนกรวบรวมบัญชี

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา )

ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช ๑๒๖๓ ตรงกับวันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๔ ที่บ้านตำบลมหานาค อำเภอนางเลิ้ง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ ( ตาบ บูรณศิลปิน) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน คือ (ช) คุณชื้น จารุจินดา (ช) คุณชิด จารุจินดา (ญ) คุณนารี จารุจินดา (ช) ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา) (ช) คุรวิเชียร จารุจินดา (ญ) คุณจงกล

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

มหาเสวกตรี  พระยาบำเรอภักดิ์ ( สนิท  จารุจินดา )

มหาเสวกตรี  พระยาบำเรอภักดิ์ ( สนิท  จารุจินดา ) เป็นบุตรของพระยาสุเรนทรราชเสนา ( เจิม จารุจินดา ) และ คุณหญิงสะอาด  สุเรนทรราชเสนา ( จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๒ คน พี่ต้องร่วมบิดา ๘ คน เมื่อยังเยาว์อยู่นั้น พระยาสุเรนทรราชเสนา ผู้บิดาต้องไปราชการต่างจังหวัด สมัยนั้นยังมีสถานที่ศึกษาอบรมกุลบุตรกุลธิดาที่ดีพอ ท่านจึงไม่นำบุตรไปอยู่หัวเมืองด้วย ได้ฝากฝังอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของ พลโท พระยาเทพอรชุน ( เจ๊ก จารุจินดา ) และคุณหญิงสาย เทพอรชุน ( จารุจินดา ) ผู้เป็นยาย การศึกษา ในชั้นต้นของการศึกษา ได้ศึกษาโรงเรียนวัดหัวลำโพง จบชั้นมูลแล้ว จึงเข้าศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบ เมื่อพระยาบำเรอภักดิ์อายุได้ ๗ ปี พลโท พระยาเทพอรชุนได้นำเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอริสาธิราช

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

คุณชื้น จารุจินดา

คุณชื้น จารุจินดา เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ ( บูรณะศิลปิน ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๓๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๑๖ คน การศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๖ เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนอนุกรมวิทยาคาร พ.ศ. ๒๔๔๙ พระยารัตนสมบัติ ผู้บิดาอพยพครอบครัวไปอยู่ที่บ้านปากแพรก อำเภอเมือกระบินทร์บุรี จังหวัด กระบินทร์บุรี ( ปัจจุบันคืออำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ) คุณชื้น ได้ติดตามไปด้วย และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดท่าพาณิชย์ ในจังหวัดนั้น จนจบการศึกษาสามัญ การรับราชการ ได้เข้ารับราชการในตำแน่งเสมียนสรรพากร จังหวัดกระบินทร์บุรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๗ แล้วได้รับการสับเปลี่ยนโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ ดังนี้ ๑ เมษายน ๒๔๖๙

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

ร้อยเอก ก้อน จารุจินดา

ร้อยเอก ก้อน จารุจินดา เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และคุณพ่วง มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน ๒ คน พี่น้องร่วมบิดา ๑๙ คน เมื่อเกิดมาได้ประมาณอายุ ๔ – ๕ ปี คุณพ่วงผู้เป็นมารดาได้ถึงแก่กรรม คุณหญิงตาบทิพย์ทับทรวง รัตนสมบัติ ( บูรณะศิลปิน ) ได้อุปการะเลี้ยงดูดุจมารดาบังเกิดเกล้าตลอดมา ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ พันตรี พะจำเริญพลรบ ( แฐม จารุจินดา ) ได้ย้ายไปรับราชการตำแหน่งปลัดกองพลทหารบกที่ ๕ ( นครราชสีมา ) ร้อยเอก ก้อน ได้ติดตามไปด้วย แต่เมื่อพันครี พระจำเริญพลรบ ย้ายมาอยู่ที่อยุธยา ท่านก็มิได้ติดตามมา คงอยู่ที่นครราชสีมาต่อไป การรับราชการ พ.ศ. ๒๔๕๕ ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการเมื่อ ๑ ตุลาคม

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา)

หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา) เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ (แป๊ะ จารุจินดา) และคุณเปลี่ยน จารุจินดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๒ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๙ คน หลวงอุปการโกษากร เดิมรับราชการในกรมสรรพากร สมัยมหาอำมาตย์โทพระยาอินทรมนรีศรีจันทรกุมาร (มิสเตอร์ เอฟ.เอส.ไยส์) ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงอุปการโกษากร มีภรรยา ๒ คน คุณเง็ก (วราห์สิน) มีบุตรธิดา ๓ คน ม.ล.หญิงแสร์ (ดารากร) มีบุตร ๓ คน) (ไม่มีหลักฐานปีเกิดและปีมรณะกรรม)

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

พระยาสุเรนทรราชเสนา ( เจิม จารุจินดา )

พระยาสุเรนทรราชเสนา ( เจิม จารุจินดา ) เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณเปลี่ยน จารุจินดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 1๒ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๙ คน พระยาสุเรนทรราชเสนา เริ่มแรกรับราชการเมื่ออายุ 15 ปี ในกรมสรรพากร กรุงเทพฯ ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนอาทรธนพัฒน์ ภายหลังย้ายไปรับราชการในต่างจังหวัดหลายจังหวัด ตามหัวเมืองทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน ลำพูน ต่อมาได้โอนไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งปลัดมณฑล ประจำจังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอาทรธนพัฒน์ ต่อมาย้ายมาเป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดลำปางและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุเรนทรราชเสนา คงรับราชการอยู่ที่จังหวัดลำปางเรื่อยมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 – 2474 ในระหว่างที่ปฏิบัติราชการอยูที่จังหวัดลำปางนั้น ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมลฑลพายัพ พ.ศ. 2468 ตามหลักฐานจากหนังสือมณฑลที่ 7

Scroll to Top