สายที่ ๕ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) จินดา จารุจินดา + จรรยาพร (        ) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๕.๔.(๕.๓.๑)/๑
๑. (ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา ๕.๕
๒. (ญ) ปพจณิกชา ทองย้อย ๕.๕
(ช) สมศักดิ์ จารุจินดา + ประทุม (ไกรเทพ) มีบุุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๔.(๕.๓.๑)/๓
๑. (ญ) พนิดา (อิงอร) จารุจินดา ๕.๕
๒. (ญ) นิตยา (อ้อย) จารุจินดา ๕.๕
๓. (ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา ๕.๕
(ช) พันเอกสุรพัฒน์   จารุจินดา  +  รัชนี (ผุดผ่อง)  มีบุตร  ๑ คน ๕.๔.๑
๑. (ช) รัชศักดิ์ จารุจินดา (๕.๕.๑)
(ช) สัจจพงศ์ จารุจินดา    +    มรกต (เมฆมุกดา) (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๕.๔.๒
(ญ) ฉัตรแก้ว จารุจินดา + ทวี กิตติสุวรรณ มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๕.๔.๓
๑. (ญ) นันท์นภัส กิตติสุวรรณ
๒. (ช) พันธวิศ กิตติสุวรรณ
(ช) กฤษณ์ จารุจินดา มีภรรยา ๓ คน มีบุตร-ธิดา ๕ คน ๕.๔.๖
    + ประไพศรี  มีบุตร 1 คน
๑. (ช) สถาปนา จารุจินดา ๕.๕.๒
    + มลิจันทร์ แวงวรรณ มีบุตร ๑ คน
๒. (ช) รุ่งระวี จารุจินดา
    + พัชนุช มีบุตร ๓ คน
๓. (ช) พันธุ์เทพ จารุจินดา
๔. (ญ) พรรณจิรา จารุจินดา
๕. (ญ) พิชญาวี จารุจินดา
(ญ) ร้อยเอก หญิง สมฤดี  (จารุจินดา)  +  ร้อยเอกนายแพทย์ธาดา   ธัญยปาลิต ๕.๔.๗
(ช) วรสิฐ   จารุจินดา + นริศรา  (……..) มีบุตร ๑ คน ๕.๔.๑๔
๑. (ช) อิทธิภพ จารุจินดา (๕.๕.๓)
(ช) เจริญรัตน์  จารุจินดา  +  ทัดทรวง  (….…..……)มีธิดา  ๒ คน ๕.๔.๑๖
๑. (ญ) พิมพ์ประไพ จารุจินดา (๕.๕.๔)
๒. (ญ) ทัศนีย์ จารุจินดา (๕.๕.๕)
(ช) ชรินทร์  จารุจินดา  +  นาง  (…………………..)        มีธิดา  ๒ คน ๕.๔.๑๗
๑. (ญ) วิลาวัณย์ จารุจินดา (๕.๕.๖)
๒. (ญ) พิมพ์ชนก จารุจินดา (๕.๕.๗)
(ช) ชายณรงค์  จารุจินดา  +  บังอร  (บุญอ้วน) มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๕.๔.๑๙
๑. (ญ) ชุติมาพร จารุจินดา (๕.๕.๘)
๒. (ญ) ชุลีพร จารุจินดา (๕.๕.๙)
๓. (ช) เจริญชัย จารุจินดา (๕.๕.๑๐)
(ญ) วิภาวดี  จารุจินดา (หย่ากับสามี )   มีธิดา  ๒ คน ๕.๔.๒๐
๑. (ญ) ประภาพร แป้นสุวรรณ์
๒. (ญ) ปิยะวด แป้นสุวรรณ์
(ญ) ณัฐกานต์  (จารุจินดา)  +  สัมฤทธิ์   เวียงนนท์  มีบุตร ๒ คน ๕.๔.๒๑
๑. (ช) ณัฐสิทธิ์ จารุจินดา
๒. (ช) วัชริศ เวียงนนท์
(ช) ธวัชชัย จารุจินดา + จรูญ   มีบุตร ๒ คน ๕.๔.๒๒
๑. (ช) จิระพงษ์ จารุจินดา (๕.๕.๑๑)
๒. (ช) พัฒษ์พงษ์ จารุจินดา (๕.๕.๑๒)
(ญ) สุภาภรณ์ (จารุจินดา) + บุญทัน หอมดี   มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๔.๒๓
๑. (ช) ทินภัทร หอมดี
๒. (ญ) ขจรจิตร หอมดี
๓. (ช) ศุภชัย หอมดี
(ญ) พัชรินทร์ จารุจินดา  + นุกูล ไพรีรณ   มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๔.๒๔
๑. (ญ) พัชราภรณ์ ไพรีรณ
๒. (ช) ทินกร ไพรีรณ
๓. (ญ) พรทิพย์ ไพรีรณ
 (ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา + วัลลภา จงจิตต์ มีบุตร-ธิดา ๓ คน  ๕.๕
๑. (ญ) ณัฎฐณิชา จารุจินดา ๕.๖
๒. (ญ) ณิชาภัทร จารุจินดา ๕.๖
๓. (ช) ต่อทรัพย์ จารุจินดา ๕.๖
(ญ) พนิดา (จารุจินดา) + ประกาศ กล้าหาญ มีธิดา ๑ คน ๕.๕
๑. (ญ) นัฐพร กล้าหาญ ๕.๖
(ญ) นิตยา จารุจินดา + พิษณุ บุญปาล มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๕.๕
๑. (ญ) ธัญชนก จารุจินดา ๕.๖
๑. (ช) ซูกัส บุญปาล ๕.๖
(ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา + บุปผา (ศรีไทย) มีบุตร ๑ คน ๕.๕
๑. (ช) วรวุฒิ จารุจินดา ๕.๖
(ช) สถาปนา จารุจินดา ๕.๕.๒
      + ลักษิกา (………..) มีบุตร-ธิดา ๒ คน
๑. (ญ) รัตนภรณ์ จารุจินดา (๕.๖.(๕.๕.๒)/๑)
๒. (ช) เบญจภาคี จารุจินดา (๕.๖.(๕.๕.๒)/๒)
      + พรพิมล (……….)


สายที่ ๕ ชั้นที่ ๓-๔  ก่อนหน้า
Scroll to Top