สายที่1

สายที่1

สายที่ ๑ ชั้นที่ ๗

(ช) วิชญะ จารุจินดา + นิลุบล (ตั้งปฏิภาณ) มีธิดา ๑ คน ๑.๖.๔ ๑. (ญ) ณัฐนลิน จารุจินดา ๑.๗.(๑.๖.๔)/๑ (ช) ศุภชัย จารุจินดา + จิตติพร (ศิลปวงศ์ษา) มีบุตร ๑ คน ๑.๖.๖ ๑. (ช) นฤเบศก์ จารุจินดา ๑.๗.(๑.๖.๖)/๑ (ช) สิทธวีร์ จารุจินดา + อรอุมา (จบกระโทก) มีบุตร ๒ คน ๑.๖.๙ ๑. (ช) วรวรรธน์ จารุจินดา ๑.๗.(๑.๖.๙)/๑ ๒. (ช) วีรวิชญ์ จารุจินดา ๑.๗.(๑.๖.๙)/๒ สายที่ ๑ ชั้นที่ ๕-๖ ← ก่อนหน้า […]

สายที่1

สายที่ ๑ ชั้นที่ ๕-๖

(ช) สมชัย   จารุจินดา + นพคุณ (………………….)  มีธิดา  ๒ คน ๑.๕.๓ ๑. (ญ) สุภชา จารุจินดา (๑.๖.๑) ๒. (ญ) ปริยา จารุจินดา (๑.๖.๒) (ช) พนมชัย   จารุจินดา  +  เตือนตา  (………………….) มีบุตรธิดา ๓ คน ๑.๕.๔ ๑. (ช) นวัต จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๔)/๑ ๒. (ช) ชนัญญ จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๔)/๒ ๓. (ญ) ลลิตา จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๔)/๓ (ช) สรรพชัย   จารุจินดา  +  พวงพรรณ์ (………………..) ๑.๕.๕ (ช) คมสัน  จารุจินดา 

สายที่1

สายที่ ๑ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) เชาว์  จารุจินดา + บังอร (หุ่นดิษฐ)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๑ ๑. (ช) ชัยรัตน์ จารุจินดา (๑.๕.๑) ๒. (ญ) ชูใจ จารุจินดา (๑.๕.๒) (ช) ฦาชัย  จารุจินดา + สมคิด (ศิลารักษ์)  มีบุตร ๔ คน ๑.๔.๒ ๑. (ช) สมชัย จารุจินดา (๑.๕.๓) ๒. (ช) พนมชัย จารุจินดา (๑.๕.๔) ๓. (ช) สรรพชัย จารุจินดา (๑.๕.๕) ๔. (ช) คมสัน จารุจินดา (๑.๕.๖) (ช) สิริชัย  จารุจินดา + เต็มศรี

สายที่1

สายที่ ๑ ชั้นที่ ๓-๔

(ญ)  คุณหญิงบำเรอภักดิ์+มหาเสวกตรี   พระยาบำเรอภักดิ์ ๑.๓.๑ ( บุบผา จารุจินดา )( สนิท จารุจินดา ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) (ญ) ชุบ (จารุจินดา) + พันโท พระขยันสรกรณ์ (ประยูร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) มีบุตร-ธิดา ๘ คน ๑.๓.๒ ๑. (ช) พันเอกธวัช เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ยุภา เศวตกนิษฐ ๒. (ช) พลเอกทวิช เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ลมุน คงสมบูรณ์ ๓. (ช) ถวัลย์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ศุกรศรี ศรีรัตโนภาส ๔. (ญ) ทิวา

สายที่1

สายที่ ๑ ชั้นที่ ๒-๓

(ญ) เพิ่ม + เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย ( พร จารุจินดา )  มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๒.๑ ๑.  (ช)  เชื้อ จารุจินดา ๒.  (ญ)  บุบผา จารุจินดา (คุณหญิงบำเรอภักดิ์) (๑.๓.๑) (ช) หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา) มีภรรยา ๒ คน ,บุตร-ธิดา ๕ คน ๑.๒.๒ + เง็ก ( วราห์สิน )  มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๑.  (ญ)  ชุบ จารุจินดา (๑.๓.๒) ๒.  (ญ)  เชย จารุจินดา (๑.๓.๓) ๓.  (ช)  ชวน จารุจินดา (๑.๓.๔)

สายที่1

สายที่ ๑ ชั้นที่ ๑-๒

เสวกเอก พระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) มีภรรยา    ๓     คน    มีบุตร-ธิดา    ๒๒   คน ดังนี้ +   เปลี่ยน    มีบุตร  – ธิดา   ๑๓   คน ๑. (ญ) เพิ่ม จารุจินดา (๑.๒.๑) ๒. (ช) สวัสดิ์ จารุจินดา (๑.๒.๒) ๓. (ญ) นวม จารุจินดา (๑.๒.๓) ๔. (ช) เจิม จารุจินดา (๑.๒.๔) ๕. (ญ) ลำใย จารุจินดา (๑.๒.๕) ๖. (ช) ร้อยโทโต จารุจินดา (๑.๒.๖) ๗. (ช) นาค จารุจินดา (๑.๒.๗)

Scroll to Top