สายที่ ๑ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) เชาว์  จารุจินดา + บังอร (หุ่นดิษฐ)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๑
๑. (ช) ชัยรัตน์ จารุจินดา (๑.๕.๑)
๒. (ญ) ชูใจ จารุจินดา (๑.๕.๒)
(ช) ฦาชัย  จารุจินดา + สมคิด (ศิลารักษ์)  มีบุตร ๔ คน ๑.๔.๒
๑. (ช) สมชัย จารุจินดา (๑.๕.๓)
๒. (ช) พนมชัย จารุจินดา (๑.๕.๔)
๓. (ช) สรรพชัย จารุจินดา (๑.๕.๕)
๔. (ช) คมสัน จารุจินดา (๑.๕.๖)
(ช) สิริชัย  จารุจินดา + เต็มศรี (วัชรักษ์)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๔.๓
๑. (ช) สลิล จารุจินดา (๑.๕.๗)
๒. (ช) วศิน จารุจินดา (๑.๕.๘)
๓. (ญ) ชนิกานต์ จารุจินดา (๑.๕.๙)
(ช) ชาญชัย  จารุจินดา + ประไพศรี (ศรีโสภา)  มีบุตร-ธิดา ๔ คน ๑.๔.๔
๑. (ญ) อาทิตยา จารุจินดา (๑.๕.๑๐)
๒. (ช) อดิศ จารุจินดา (๑.๕.๑๑)
๓. (ช) อดิศร จารุจินดา (๑.๕.๑๒)
๔. (ช) อดิศัย จารุจินดา (๑.๕.๑๓)
(ช) มิคมินทร์  จารุจินดา + จันทรา  (วงศ์เบี้ยสัจจ์)  มีบุตร  ๒ คน ๑.๔.๘
๑. (ช) ณัฐภูมิ จารุจินดา (๑.๕.๑๔)
๒. (ช) อนุชภูมิ จารุจินดา (๑.๕.๑๕)
(ญ) สิริกุล  (จารุจินดา) + ราเมศร์  กาญจนะโภคิน  มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๙
๑. (ช) กัญจน์ กาญจนะโภคิน
(ญ) แพทย์หญิงฐิติพร  (จารุจินดา) + นายแพทย์จุมพต  บ่อเกิด  มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๑๐
๑. (ญ) วริศรา บ่อเกิด
๒. (ญ) วริษฐา บ่อเกิด
(ญ) อรศรี  (จารุจินดา) + กิตติภาคย์  ทวีศรี  มีธิดา  ๑ คน ๑.๔.๑๑
๑. (ญ) นวพัชร ทวีศรี
(ญ) สิรีรัตน์  (จารุจินดา) + นายแพทย์ธนู  ลอบันดิส   มีบุตร ๑ คน ๑.๔.๑๒
๑. (ช) ภาสพงศ์ ลอบันดิส
(ญ) อัจฉริยา  (จารุจินดา) + พันโท นายแพทย์สุทธจิต  ลีลานนท์  มีบุตร  ๒ คน ๑.๔.๑๓
๑. (ช) กฤษณ์ ลีลานนท์
๒. (ช) กฤดิธร ลีลานนท์
(ช) ลิลิต  จารุจินดา + ไพจิตต์  (ทวีธนากร)   มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๔.๑๔
๑. (ญ) วชิรา จารุจินดา (๑.๕.๑๖)
๒. (ช) พลเอก ชวลิต จารุจินดา (๑.๕.๑๗)
๓. (ช) ณัฐชาติ จารุจินดา (๑.๕.๑๘)
(ญ) นวลเนตร  (จารุจินดา) + สวิง  งามลักษณ์  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๑๕
๑. (ช) ชัชวิทย์ งามลักษณ์
๒. (ญ) จารุลักษณ์ งามลักษณ์
(ช) องอาจ  จารุจินดา + ชุติกาญจน์ (แจ้งอรัญญิก)  มีธิดา  ๑ คน ๑.๔.๑๖
๑. (ญ) เกศิณี จารุจินดา (๑.๕.๑๙)
(ญ) ใจเกื้อ  จารุจินดา + พร้อมพันธ์  จารุจินดา ๑.๔.๑๗ดู (๑.๔.๒๓)
(ช) ชูเลิศ  จารุจินดา   มีภรรยา  ๓ คน บุตร-ธิดา  ๕ คน ๑.๔.๑๘
+ จันทร์เพ็ญ  (นันทะโย)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน
๑. (ญ) มาลัยพรรณ จารุจินดา (๑.๕.๒๐)
๒. (ช) ศุภการ จารุจินดา (๑.๕.๒๑)
๓. (ญ) พิมลักษณ์ จารุจินดา (๑.๕.๒๒)
๔. (ช) เสกสรรค์ จารุจินดา (๑.๕.๒๓)
+ มณี  (แสงทอง)  มีธิดา  ๑ คน
๕. (ญ) ชมิตา จารุจินดา (๑.๕.๒๔)
+ แสวง  (ธุระพันธ์)  (ไม่มีผู้สืบสกุล)
(ญ) วลัยภรณ์  (จารุจินดา) + เฉลิม  จิตตปัญญา  มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๒๑
๑. (ญ) จิรสุดา จิตตปัญญา
๒. (ญ) ขนิษฐา จิตตปัญญา
(ญ) นฤมล  (จารุจินดา) + สุรศักดิ์  ศอกจะบก  มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๒๒
๑. (ช) ศามน ศอกจะบก
(ช) พร้อมพันธ์  จารุจินดา  มีภรรยา  ๒ คน มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๑.๔.๒๓
+ ใจเกื้อ จารุจินดา  มีธิดา ๑ คน
๑. (ญ) พันธ์ออ จารุจินดา (๑.๕.๒๕)
+ เพ็ญจันทร์  (จิตยาภาตุ)    มีบุตร-ธิดา  ๒ คน
๒. (ช) พิพัทธ์ จารุจินดา (๑.๕.๒๖)
๓. (ญ) พึ่งพร จารุจินดา (๑.๕.๒๗)
(ช) พร้อมพงศ์ จารุจินดา   (HENRY BLUNER) + MRS. CATHARINE  HARISON  มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๒๔
๑. (ญ) MISS. LUCY BLUNER
๒. (ญ) MISS. LELANI BLUNER
(ญ) พนิดา  (จารุจินดา) + สัจจา เถาเสถียร  มีบุตร-ธิดา  ๕ คน ๑.๔.๒๖
๑. (ญ) นัฏฐา เถาเสถียร
๒. (ช) ศราวุธ เถาเสถียร
๓. (ญ) อ้อยทิพย์ เถาเสถียร
๔. (ญ) นันทริกา เถาเสถียร
๕. (ช) ชัชชัย เถาเสถียร
(ญ) พัชราภรณ์  (จารุจินดา) + นิมิตร  เลิศวิทยา  มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๒๗
๑. (ช) สตีเว่นส์ (นิพัทย์) เลิศวิทยา
(ช) พันธ์พงศ์  จารุจินดา + เกษมศรี  (ชินบุตร์)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๒๘
๑. (ญ) พิมลพรรณ จารุจินดา (๑.๕.๒๘)
๒. (ช) พิษณ จารุจินดา (๑.๕.๒๙)
(ช) นพพร  จารุจินดา  มีภรรยา  ๒ คน มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๑.๔.๒๙
+ นารี  (แสงสว่าง)  มีบุตร  ๓ คน
๑. (ช) มนตรี จารุจินดา (๑.๕.๓๐)
๒. (ช) ยุทธชัย จารุจินดา (๑.๕.๓๑)
๓. (ช) นพดล จารุจินดา (๑.๕.๓๒)
+ จันทรา  (มะหลัด) มีบุตร  ๑ คน
๔. (ญ) ดวงนภา จารุจินดา (๑.๕.๓๓)
(ช) เทพทอง  จารุจินดา + เกษร (นุชจิโน) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๔.๓๐
๑. (ช) สัญญา จารุจินดา (๑.๕.๓๔)
๒. (ญ) ปวีณา จารุจินดา (๑.๕.๓๕)
(ช) อนุพงษ์  จารุจินดา + จริยา  (ใจกล้า)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๓๑
๑. (ช) วรรษรัชฎร์ จารุจินดา (๑.๕.๓๖)
๒. (ญ) วรารัชต์ จารุจินดา (๑.๕.๓๗)
(ช) ทรัพย์เจริญ  จารุจินดา + เพ็ญประภา  (ตรีประทาน)  มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๓๒
๑. (ช) ฏรงปอง จารุจินดา (๑.๕.๓๘)
(ญ) พรทิพา  (จารุจินดา) + สิทธิชัย  แม้นเจริญ  มีธิดา  ๑ คน ๑.๔.๓๓
๑. (ญ) จิราพรรณ แม้นเจริญ
(ญ) ปรางทิพย์  (จารุจินดา) + คมสัน  เบญจาพุทธารักษ์  มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๓๔
๑. (ช) คมปรัชญ์ เบ็ญจาพุทธารักษ์
(ช) พันเอก สล้าง  จารุจินดา + ฉั นทนา  (  จ่างจำรัส  )  มีธิดา  ๑ คน ๑.๔.๓๕
๑. (ญ) จริยา จารุจินดา (๑.๕.๓๙)
(ช) สรินทร์    จารุจินดา   +  จุฑามาศ  (วรวุฒิกุลชัย)    (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๑.๔.๓๖
(ช) สละ         จารุจินดา  +  ผจงจิต    (จามรมาน)        (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๑.๔.๓๗
(ช) สฤษดิ์      จารุจินดา  +  พิกุล        (จันทรมาลัย)     มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๔.๓๘
๑. (ญ) ร้อยโทหญิง สศิณ จารุจินดา (๑.๕.๔๐)
๒. (ช) สุรัตน์ จารุจินดา (๑.๕.๔๑)
๓. (ญ) สุธาสินี จารุจินดา (๑.๕.๔๒)
(ช) เสรี  จารุจินดา + จิระประภา  (อรชุนวงศ์)  มีธิดา  ๑ คน ๑.๔.๓๙
๑. (ญ) เจนนิเฟอร์ จารุจินดา (๑.๕.๔๓)
(ช) สทน  จารุจินดา + วิไล  (จอนแก่ง)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๔๐
๑. (ช) ยุทธนา จารุจินดา (๑.๕.๔๔)
๒. (ญ) จารุวรรณ จารุจินดา (๑.๕.๔๕)
(ช) สุทิน  จารุจินดา + เสาวภา  (ศิริโรจน์)   มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๔.๔๑
๑. (ช) บีเจ หลุยส์ จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๔๑)/๑
๒. (ญ) นาดา จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๔๑)/๒
(ญ) ลักษณา  (จารุจินดา) + พันตำรวจโท ชัชวาลย์  ธรรมธัช  มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๔๒
๑. (ช) เลิศวุฒิ ธรรมธัช
(ช) สอางค์  จารุจินดา + พวงทอง (สุวรรณลิขิต)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๔๓
๑. (ญ) สรัญญา จารุจินดา (๑.๕.๔๖)
๒. (ช) ธงชัย จารุจินดา (๑.๕.๔๗)
(ญ) อมรา  (จารุจินดา)  +  เสริมพงษ์   สุนทรพงษ์    (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) ๑.๔.๔๕
(ญ) อลิสา  (จารุจินดา)  +  พงษ์เทพ    นาคะรัศมี      (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) ๑.๔.๔๖
(ช) สันติ  จารุจินดา       +  แสงจันทร์  (ใจกัณฑะ)    มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๔๗
๑. (ช) เสกสิทธิ์ จารุจินดา (๑.๕.๔๘)
(ช) ธีระ  จารุจินดา + เอื้ออิศรา  (หงษ์หิรัญ)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๔.๔๙
๑. (ช) เอกลักษณ์ จารุจินดา (๑.๕.๔๙)
๒. (ญ) รัชตวรรณ จารุจินดา (๑.๕.๕๐)
๓. (ช) ปรัชญ์ จารุจินดา (๑.๕.๕๑)
(ช) วรธวัช  จารุจินดา + ลำจวน (ไชยรินทร์)   มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๕๐
๑. (ญ) จุฑาทิพย์ จารุจินดา (๑.๕.๕๒)
๒. (ญ) เวณิกา จารุจินดา (๑.๕.๕๓)
(ญ) กนกวรรณ  (จารุจินดา) + กฤษณ์  เหมาะประสิทธิ์  มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๕๓
๑. (ญ) กฤษฎาวรรณ เหมาะประสิทธิ์
๒. (ญ) กัลยาวีร์ เหมาะประสิทธิ์
(ญ) ใจรัก  (จารุจินดา) + นายแพทย์สุวัฒน์  ดวงพลอย  มีบุตร  ๓ คน ๑.๔.๕๕
๑. (ช) สุวจิต ดวงพลอย   +   สิริแข     ปทุมศิริ
๒. (ช) สุภฤทธิ์ ดวงพลอย
๓. (ช) จิตติพัฒน์ ดวงพลอย   +   ดวงตา    สิริยเสถียร
(ช) จิตติ  จารุจินดา + SUE (GILMOUR)     (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) ๑.๔.๕๖
(ญ) ประภาดา  (จารุจินดา)  +  มนต์  สาสนุสิต   มีธิดา  ๓ คน ๑.๔.๕๗
๑. (ญ) สุภิชชา สาสนุสิต
๒. (ญ) ธัญญลักษณ์ สาสนุสิต
๓. (ญ) ปริสา สารนุสิต
(ญ) กนิษฐา  (จารุจินดา) + บุญส่ง  บุณยะสาระนันท์  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๕๘
๑. (ญ) รังสิมา บุญยะสาระนันท์
๒. (ช) พสุ บุญยะสาระนันท์
(ญ) รัชดา  (จารุจินดา) + ธีระพล  ตันพานิช  มีธิดา  ๑ คน ๑.๔.๕๙
๑. (ญ) วิชชุพร ตันพานิช
(ช) ปฏิคม  จารุจินดา + สุวาทินี  (สุขานุศาสน์) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๔.๖๐
๑. (ช) ธัชพงศ์ จารุจินดา (๑.๕.๕๔)
๒. (ญ) บงกชรัตน์ จารุจินดา (๑.๕.๕๕)
(ช) จักรกฤช   จารุจินดา  +  เบญญาภรณ์  (ปิยาภิมุข) ๑.๔.๖๑
(ญ) จารุณี  (จารุจินดา) +  วัฒนา  เพชรเกษม  มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๖๒
๑. (ญ) การุณา เพชรเกษม
๒. (ญ) ฐิตาภรณ์ เพชรเกษม
(ช) พันโทสนิทพงศ์  จารุจินดา + หม่อมหลวงภาว์รัตน์  (เทวกุล)  มีธิดา  ๑ คน ๑.๔.๖๓
๑. (ญ) แพร จารุจินดา (๑.๕.๕๖)
(ช) ร้อยตรีอัชพร  จารุจินดา  +  จิตติมา  (ประเสริฐพันธุ์)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๖๔
๑. (ช) ปัญจพล จารุจินดา (๑.๕.๕๗)
๒. (ญ) ปัญจพาณ์ จารุจินดา (๑.๕.๕๘)
(ช) พันโทพงศ์พันธุ์  จารุจินดา + บุษกร  (เนตรสุวรรณ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๑.๔.๖๖
(ญ) อัศนีย์  (จารุจินดา) + นาวาอากาศเอก ประทีป  มาเย็น  มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๖๗
๑. (ญ) วฤษสพร มาเย็น
๒. (ญ) สุพพร มาเย็น
(ช) ถนอม  จารุจินดา + พรสวรรค์  (ธีรวัฒนานนท์)  มีบุตร  ๒ คน ๑.๔.๖๘
๑. (ช) กฤษณ์ จารุจินดา (๑.๕.๕๙)
๒. (ช) กานต์ จารุจินดา (๑.๕.๖๐)
(ญ) น้ำทิพย์  (จารุจินดา)  +  ……  เด่นศักดิ์ตระกูล  มีธิดา  ๑ คน ๑.๔.๖๙
๑. (ญ) น้ำฝน เด่นศักดิ์ตระกูล
(ญ) ร้อยเอกหญิง สมพิศ  (จารุจินดา) + พันเอก ชาลี  วัฒนวรรณะ  มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๗๐
๑. (ช) พงษ์นท ทุมมานนท์
(ช) วีระ  จารุจินดา  +  กรองจิตต์ (พาชีรัตน์)  มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๑.๔.๗๖
๑. (ช) โอฬาร จารุจินดา (๑.๕.๖๑)
๒. (ญ) กานต์รวี (น้ำผึ้ง) จารุจินดา (๑.๕.๖๒)
๓. (ช) วุฒิชัย จารุจินดา (๑.๕.๖๓)
(ญ) กาญจนา (จารุจินดา)  +  สมัย มินิ  มีบุตร ๑ คน ๑.๔.๗7
๑. (ช) ภูมินทร์ มินิ
(ญ) มยุรี (จารุจินดา)  +  ชลอ  หริ่มรอบคอบ มีธิดา ๓ คน ๑.๔.๗๘
๑. (ญ) กฤษณา หริ่มรอบคอบ
๒. (ญ) พรทิพย์ หริ่มรอบคอบ
๓. (ญ) ชลิดา หริ่มรอบคอบ
(ช) ทนงศักดิ์  จารุจินดา  +  ศรีนวล (วงศ์เรณู)  มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๑.๔.๗๙
๑. (ญ) ปิยะรัตน์ จารุจินดา (๑.๕.๖๔)
๒. (ญ) มนัสชนก จารุจินดา (๑.๕.๖๕)
๓. (ช) ปกรณ์ จารุจินดา (๑.๕.๖๖)
(ช) วราพงศ์  จารุจินดา  มีภรรยา  ๒ คน มีธิดา ๒ คน ๑.๔.๘๐
+ เกษม (…….)  มีธิดา ๒ คน
๑. (ญ) กษมา จารุจินดา (๑.๕.๖๗)
๒. (ญ) ลลิตา จารุจินดา (๑.๕.๖๘)
+ สายสุณีย์ (……………………..) (ไม่มีผู้สืบสกุล)
(ญ) สุภลักษณ์  (จารุจินดา) + จาตุรงค์  พรหมสถิตย์  มีบุตร ๒ คน ๑.๔.๘๑
๑. (ช) อัครพงศ์ พรหมสถิตย์
๒. (ช) นราวุฒิ พรหมสถิตย์
(ญ) ภารดี (จารุจินดา)  +  พูนสุข  แก้วศรีพจน์         มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๘๒
๑. (ญ) เพชรไพลิน จารุจินดา
๒. (ญ) พลอยภัทรา แก้วศรีพจน์
(ช) จ่าสิบเอกไพรินทร์  จารุจินดา  +   ………….           มีธิดา  ๕ คน ๑.๔.๘๓
๑. (ญ) วัลลภา จารุจินดา (๑.๕.๖๙)
๒. (ญ) จารุจินดา (๑.๕.๗๐)
๓. (ญ) จารุจินดา (๑.๕.๗๑)
๔. (ญ) จารุจินดา (๑.๕.๗๒)
๕. (ญ) จารุจินดา (๑.๕.๗๓)
(ช) สุพจน์  จารุจินดา  + สมปอง (เปรมปรีดิ์) มีบุตร  ๑ คน ๑.๔.๘๔
๑. (ช) ธเนศร จารุจินดา (๑.๕.๗๔)
(ช) ณรงค์  จารุจินดา  +  กอบสุข (เอี่ยมพึ่งพร)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๘๕
๑. (ญ) พัชนี จารุจินดา (๑.๕.๗๕)
๒. (ช) กุลชาติ จารุจินดา (๑.๕.๗๖)
(ญ) พจมาน  (ดวงดาว  จารุจินดา)  +  พลากร  สมสุวรรณ  มีบุตร  ๒ คน ๑.๔.๘๖
๑. (ช) คูณพสิล (วิชยะ) จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๘๖)/๑
๒. (ช) ตะวัน จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๘๖)/๒
(ช) ชัยฤทธิ์  จารุจินดา     +  พรรณราย  (พุกกะณะสุต)     (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๑.๔.๘๗
(ญ) อรพินท์  (จารุจินดา) +  สมศักดิ์     บรรลือศักดิกุล      มีบุตร  ๒ คน ๑.๔.๘๘
๑. (ช) กฤษณ์ บรรลือศักดิ์กุล
๒. (ช) บุศย์ บรรลือศักดิ์กุล
(ช) ชาย  จารุจินดา + พัชรีพร  (กาฬแก้ว)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๘๙
๑. (ช) ปถวี จารุจินดา (๑.๕.๗๗)
๒. (ญ) พิมพ์รำไพ จารุจินดา (๑.๕.๗๘)
(ญ) อรพรรณ  (จารุจินดา) + อุทัย  วรรณกุล    มีธิดา  ๒ คน ๑.๔.๙๐
๑. (ญ) ปถมา วรรณกุล
๒. (ญ) พิชญา วรรณกุล
(ช) ชลิต  จารุจินดา + เกศสิรี  (ไชยปัญญา)    มีบุตร  ๒ คน ๑.๔.๙๒
๑. (ช) ปุณณัตต์ จารุจินดา (๑.๕.๗๙)
๒. (ช) ทัศชัย จารุจินดา (๑.๕.๘๐)
(ญ) กันยา จารุจินดา + บุญส่ง (…..) มีบุตร-ธิดา ๔ คน ๑.๔.(๑.๓.๔๖)/๔
๑. (ช) ว่าที่ ร.ต. ไพศาล จารุจินดา (๑.๕.(๑.๓.๔๖))
๒. (ญ) ขวัญดาว จารุจินดา (๑.๕.(๑.๓.๔๖))
๓. (ญ) ขวัญเรือน มีชูนาค (๑.๕.(๑.๓.๔๖))
๔. (ญ) สมปอง จารุจินดา (๑.๕.(๑.๓.๔๖))
(ญ) ลัดดา  จารุจินดา + พิศาล (….) มีบุตร-ธิดา ๑ คน ๑.๔.(๑.๓.๔๖)/๕
๑. (ญ) ธิดา จารุจินดา (๑.๕.(๑.๓.๔๖))
(ญ) กนกวรรณ จารุจินดา + พ.ต.ท.อุทัย ชุมนุมดวง ๑.๔.๙๘
(ญ) วิภาวี  (จารุจินดา) + สมศักดิ์  กิตติศุภพร       มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๔.๑๐๑
๑. (ช) ชาคร กิตติศุภพร
๒. (ญ) วริศรา กิตติศุภพร
(ช) ชนินทร์   จารุจินดา + อลิสา  (กัมพลพันธ์) ๑.๔.๑๐๒
๑. (ช) ชานน จารุจินดา (๑.๕.๘๑)
(ช) สุพจน์  จารุจินดา + อุทัยรัตน์ (…)  มีธิดา ๒ คน ๑.๔.๑๐๔
 ๑. (ญ) สุฑารัตน์ จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๑๐๔)/๑
๒. (ญ) นันทวัน จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๑๐๔)/๒
(ญ) ธนิดา จารุจินดา + อุดม (….) มี ธิดา ๒ คน ๑.๔.๑๐๕
๑. (ญ) วรรณภา จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๑๐๕)/๑
๒. (ญ) ชลลดา จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๑๐๕)/๒
(ญ) นิศาชล จารุจินดา + ทรงวุฒิ อุทยานิก มี บุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๔.๑๐๖
๑. (ญ) พัชรภรณ์ อุทยานิก
๒. (ช) วุฒิชล อุทยานิก
(ช) พันตรี จักรา จารุจินดา + กัลยกร (โฉมศรี) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๑.๔.๑๐๗
๑. (ญ) จารุวรรณ จารุจินดา (๑.๕.(๑.๔.๑๐๗)/๑)
๒. (ช) ณรงค์พันธุ์ จารุจินดา (๑.๕.(๑.๔.๑๐๗)/๒)
๓. (ญ) พิมพ์ชนก จารุจินดา (๑.๕.(๑.๔.๑๐๗)/๓)
(ญ) นิศารัตน์ จารุจินดา + ศักดา เกษารัตน์  มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๔.๑๐๘
๑. (ช)  ภัทรเมษ เกษารัตน์
๒. (ญ) เกศดนิด เกษารัตน์
(ช) วัชรา จารุจินดา + เบญจวรรณ (…..) มีธิดา ๑ คน ๑.๔.(๑.๓.๕๘)/๖
๑. (ญ) ณัฐชา จารุจินดา
(ช) สราวุธ จารุจินดา + เนตรนภา (นพสูงเนิน) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๑.๔.(๑.๓.๕๘)/๗
๑. (ช) ณัฐวุฒิ จารุจินดา ๑.๕
๒. (ช) อนิรุต จารุจินดา ๑.๕
๓. (ญ) นุชนารถ จารุจินดา ๑.๕
(ช) ปิยวัตร  จารุจินดา  +  ภัทยา  (ธิดามาตย์)    มีบุตร 2 คน ๑.๔.๑๐๙
๑. (ช) ธนภัทร จารุจินดา (๑.๕.(๑.๔.๑๐๙)/๑)
๒. (ช) จารุวัตร จารุจินดา (๑.๕.(๑.๔.๑๐๙)/๒)
(ช) ดนุช  จารุจินดา  + มีบุตรธิดารวม ๓ คน ๑.๔.๑๑๑
+ สุวรรณา ทั่งรื่น  มีบุตร ๑ คน
๑. (ช) จารุเดช จารุจินดา (๑.๕.๘๒)
+ วชิราภรณ์ จารุจินดา (รังสิมันติกานนท์) มีธิดา ๒ คน
๑. (ญ) ดลยา จารุจินดา ๑.๕.๘๓
๒. (ญ) ณัฐณิชา จารุจินดา ๑.๕.๘๔
(ญ) ปาร์วิน  (จารุจินดา)  +  ขจรศักดิ์  แก้วประเสริฐศรี   (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๑.๔.๑๑๒
(ญ) สรัญญา จารุจินดา มีบุตร ๒ คน ๑.๔.๑๑๓
๑. (ช) ภีมสัตยาณ์ จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๑๑๓)/๑
๒. (ช) กันต์อนาวิล จารุจินดา ๑.๕.(๑.๔.๑๑๓)/๒


สายที่ ๑ ชั้นที่ ๓-๔  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๑ ชั้นที่ ๕-๖

Scroll to Top