สายที่ ๑ ชั้นที่ ๗

(ช) วิชญะ จารุจินดา + นิลุบล (ตั้งปฏิภาณ) มีธิดา ๑ คน ๑.๖.๔
๑. (ญ) ณัฐนลิน จารุจินดา ๑.๗.(๑.๖.๔)/๑
(ช) ศุภชัย จารุจินดา + จิตติพร (ศิลปวงศ์ษา) มีบุตร ๑ คน ๑.๖.๖
๑. (ช) นฤเบศก์ จารุจินดา ๑.๗.(๑.๖.๖)/๑
(ช) สิทธวีร์ จารุจินดา + อรอุมา (จบกระโทก) มีบุตร ๒ คน ๑.๖.๙
๑. (ช) วรวรรธน์ จารุจินดา ๑.๗.(๑.๖.๙)/๑
๒. (ช) วีรวิชญ์ จารุจินดา ๑.๗.(๑.๖.๙)/๒


สายที่ ๑ ชั้นที่ ๕-๖  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๒ ชั้นที่ ๑-๒

Scroll to Top