สายที่ ๑ ชั้นที่ ๓-๔

(ญ)  คุณหญิงบำเรอภักดิ์+มหาเสวกตรี   พระยาบำเรอภักดิ์ ๑.๓.๑
( บุบผา จารุจินดา )( สนิท จารุจินดา ) (ไม่มีผู้สืบสกุล)
(ญ) ชุบ (จารุจินดา) + พันโท พระขยันสรกรณ์ (ประยูร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) มีบุตร-ธิดา ๘ คน ๑.๓.๒
๑. (ช) พันเอกธวัช เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ยุภา เศวตกนิษฐ
๒. (ช) พลเอกทวิช เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ลมุน คงสมบูรณ์
๓. (ช) ถวัลย์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ศุกรศรี ศรีรัตโนภาส
๔. (ญ) ทิวา เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   มนตรี ธีระรัตน์
๕. (ญ) ถวิล เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   จำนงค์ นานากุล
๖. (ญ) ตวงศ์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ประมวล จันทรประยูร
๗. (ญ) ทวิวงศ์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   พันเอก(พิเศษ)พนัส  นพเกษร
๘. (ช) จ่าสิบตรีฒวุฑธ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ลำใย  เค้าคำ
(ช) ชวน  จารุจินดา + สำอางค์ (………….)  มีบุตร   ๑ คน ๑.๓.๔
๑. (ช) เชาว์ จารุจินดา (๑.๔.๑)
(ช) พิชัย  จารุจินดา + หม่อมหลวงหญิง มณีพรรณ  (ดารากร)  มีบุตร ๔ คน ๑.๓.๕
๑. (ช) ฦาชัย จารุจินดา (๑.๔.๒)
๒. (ช) สิริชัย จารุจินดา (๑.๔.๓)
๓. (ช) ชาญชัย จารุจินดา (๑.๔.๔)
๔. (ช) ศุภชัย จารุจินดา (๑.๔.๕)
(ช) มหาเสวกตรี พระยาบำเรอภักดิ์ + คุณหญิงบำเรอ ๑.๓.๗
(สนิท จารุจินดา) ดู (๑.๓.๑)
(บุบผา จารุจินดา)
(ช) รองอำมาตย์เอก ขุนภูมิพิทยาภรณ์ (สนั่น จารุจินดา)+ สมทรง(สุวรรณสุทธิ์) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๓.๙
๑. (ญ) ทรงศรี จารุจินดา (๑.๔.๖)
๒. (ช) สมศักดิ์ จารุจินดา (๑.๔.๗)
(ญ) คุณหญิงกัลยา  จารุจินดา + โชค จารุจินดา ๑.๓.๑ ดู(๔.๒.๗)
(ญ) อุไรรัตน์  (จารุจินดา)  +  หลวงอนุมัติราชกิจ  (อั๋น  อนุมัติราชกิจ) ๑.๓.๑๒
(ไม่ทราบผู้สืบสกุล) ๑.๓.๑๓ ดู(๑.๓.๒๗)
(ญ) จรุงใจ  จารุจินดา  + เจตย์   จารุจินดา
(ญ) จันทน์เจิม  (จารุจินดา) + หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน  หัสดินทร  มีบุตร ๒ คน ๑.๓.๑๔
๑. (ช) หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร   +    ลัลธริมา  สมบูรณวณิชย์
๒. (ช) หม่อมหลวงสารศักดิ์ หัสดินทร   +    สุมณฑา  ตามสมบัติ
(ญ) จันทน์ปรุง  (จารุจินดา)   +   นายแพทย์ประสพ  รัตนากร    มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๓.๑๕
๑. (ช) นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร    +    กวิสรา     พินิจค้า
๒. (ช) นาวาอากาศเอกปุณยวิทย์ รัตนากร    +    นันทนา
๓. (ญ) แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร
(ช) นายแพทย์ศรีสกุล  จารุจินดา   +   แพทย์หญิงประจบ  (มีศุข)     มีบุตร-ธิดา ๖ คน ๑.๓.๑๖
๑. (ช) มิคมินทร์ จารุจินดา (๑.๔.๘)
๒. (ญ) สิริกุล จารุจินดา (๑.๔.๙)
๓. (ญ) แพทย์หญิงฐิติพร จารุจินดา (๑.๔.๑๐)
๔. (ญ) อรศร จารุจินดา (๑.๔.๑๑)
๕. (ญ) สิรีรัตน์ จารุจินดา (๑.๔.๑๒)
๖. (ญ) อัจฉริยา จารุจินดา (๑.๔.๑๓)
(ญ) พันตำรวจเอกหญิงปรุงจันทน์ (จารุจินดา) + พันเอก หม่อมหลวงประทีป ทินกร มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๑.๓.๑๗
๑. (ช) พันเอกประพงษ์ ทินกร ณ อยุธยา  +   ขจรวรรณ       วังซ้าย
๒. (ช) ประวิช ทินกร ณ อยุธยา  +   ร้อยตำรวจตรีหญิงรุ่งฤดี   บุญวิจิตร
๓. (ญ) ประภาวด ทินกร ณ อยุธยา  +   Mr.Klaus  Blome
๔. (ญ) ประกายรัตน์ ทินกร ณ อยุธยา
(ญ) ลออง  (จารุจินดา)  +  สวัสดิ์  พานิชอัตรา   มีบุตรบุญธรรม ๑ คน ๑.๓.๑๙
๑. (ช) รัชภาส พานิชอัตรา
(ช) หลวงศุภการบริรักษ์ (ชลอ  จารุจินดา)    มีภรรยา ๓ คน ,  บุตร-ธิดา ๙ คน ๑.๓.๒๐
+ เจษฎา (บูรณศิริ)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน
๑. (ช) ลิลิต จารุจินดา (๑.๔.๑๔)
๒. (ญ) นวลเนตร จารุจินดา (๑.๔.๑๕)
๓. (ช) องอาจ จารุจินดา (๑.๔.๑๖)
๔. (ญ) ใจเกื้อ จารุจินดา (๑.๔.๑๗)
+ รำภาพักตร  (บูรณศิริ)  มีบุตร ๑ คน
๕. (ช) ชูเลิศ จารุจินดา (๑.๔.๑๘)
+ แฉล้ม  (อุณหนันท์)  มีธิดา  ๔ คน
๖. (ญ) โรสรินทร์ จารุจินดา (๑.๔.๑๙)
๗. (ญ) ลาวัลย์ จารุจินดา (๑.๔.๒๐)
๘. (ญ) วลัยภรณ์ จารุจินดา (๑.๔.๒๑)
๙. (ญ) นฤมล จารุจินดา (๑.๔.๒๒)
(ญ) เล็ก (จารุจินดา) + แขม  ไท้สุวรรณ     มีบุตร-ธิดา ๕ คน ๑.๓.๒๑
๑. (ช) ปกครอง ไท้สุวรรณ
๒. (ญ) อรุณศร ไท้สุวรรณ
๓. (ญ) เพลินพิศ ไท้สุวรรณ
๔. (ญ) เรณู ไท้สุวรรณ
๕. (ช) สมชาย ไท้สุวรรณ
(ญ) กูล  (จารุจินดา) + ขุนทวีธนากร  (พูน  ทวีธนากร)   มีบุตร ๑ คน ๑.๓.๒๒
๑. (ช) กิตติ ทวีธนากร
(ช) ร้อยตำรวจเอก อาตม์  จารุจินดา  มีภรรยา ๔ คน  บุตร-ธิดา 1๒ คน + หลง  (ณ ระนอง)  มีบุตร-ธิดา ๖ คน ๑.๓.๒๓
๑. (ช) พร้อมพันธ์ จารุจินดา (๑.๔.๒๓)
๒. (ช) พร้อมพงศ์ จารุจินดา (๑.๔.๒๔)
๓. (ญ) พัชณี จารุจินดา (๑.๔.๒๕)
๔. (ญ) พนิดา จารุจินดา (๑.๔.๒๖)
๕. (ญ) พัชราภรณ์ จารุจินดา (๑.๔.๒๗)
๖. (ช) พันธ์พงศ์ จารุจินดา (๑.๔.๒๘)
+ ผ่องพรรณ  (ทรายสมุทร)  มีบุตร  ๑ คน
๗. (ช) นพพร จารุจินดา (๑.๔.๒๙)
+ ผ่องศรี    (นะนิตย์)  มีบุตร  ๑ คน
๘. (ช) เทพทอง จารุจินดา (๑.๔.๓๐)
+ ทองศรี   (เย็นธรรม)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน
๙. (ช) อนุพงษ์ จารุจินดา (๑.๔.๓๑)
๑๐. (ช) ทรัพย์เจริญ จารุจินดา (๑.๔.๓๒)
๑๑. (ญ) พรทิพา จารุจินดา (๑.๔.๓๓)
๑๒. (ญ) ปรางทิพย์ จารุจินดา (๑.๔.๓๔)
(ญ) เลิศ  (จารุจินดา)   +  อรัญ  ตัณฑศรี  (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) ๑.๓.๒๔
(ช) สุธี   จารุจินดา    มีภรรยา  ๓  คน   , บุตร-ธิดา   ๒๐  คน ๑.๓.๒๕
+  สอิ้ง  (พุ่มโอภาส)  มีบุตร-ธิดา  ๑๓ คน
๑. (ช) พันเอกสล้าง จารุจินดา (๑.๔.๓๕)
๒. (ช) สรินทร์ จารุจินดา (๑.๔.๓๖)
๓. (ช) สละ จารุจินดา (๑.๔.๓๗)
๔. (ช) สฤษดิ์ จารุจินดา (๑.๔.๓๘)
๕. (ช) เสรี จารุจินดา (๑.๔.๓๙)
๖. (ช) สทน จารุจินดา (๑.๔.๔๐)
๗. (ช) สุทิน จารุจินดา (๑.๔.๔๑)
๘. (ญ) ลักษณา จารุจินดา (๑.๔.๔๒)
๙. (ช) สอางค์ จารุจินดา (๑.๔.๔๓)
๑๐. (ช) สอาด จารุจินดา (๑.๔.๔๔)
๑๑. (ญ) อมรา จารุจินดา (๑.๔.๔๕)
๑๒. (ญ) อลิสา จารุจินดา (๑.๔.๔๖)
๑๓. (ช) สันติ จารุจินดา (๑.๔.๔๗)
+ วันดี (มาระวิชัย)    มีบุตร-ธิดา   ๖  คน
๑๔. (ญ) ทันตแพทย์หญิงดวงสมร จารุจินดา (๑.๔.๔๘)
๑๕. (ช) ธีระ จารุจินดา (๑.๔.๔๙)
๑๖. (ช) วรธวัช จารุจินดา (๑.๔.๕๐)
๑๗. (ญ) ฉัตรสุดา จารุจินดา (๑.๔.๕๑)
๑๘. (ญ) ฐิตินันท์ จารุจินดา (๑.๔.๕๒)
๑๙. (ญ) กนกวรรณ จารุจินดา (๑.๔.๕๓)
+ บุญเตี่ยม  (แก้วสุริยา)   มีบุตร  ๑ คน
๒๐. (ช) ศุภสิทธิ์ จารุจินดา (๑.๔.๕๔)
(ช) เจตย์  จารุจินดา    มีภรรยา  ๓ คน  ,  มีบุตร-ธิดา   ๗  คน ๑.๓.๒๗
+ จรุงใจ  จารุจินดา     มีธิดา  ๑ คน
๑. (ญ)ใจรัก จารุจินดา (๑.๔.๕๕)
+ มุกดา   (ยาร์เมอร์)   มีบุตร  ๑ คน
๒. (ช) จิตติ จารุจินดา (๑.๔.๕๖)
+ สุขุมาลย์  (สุคนธ์เกษร)   มีบุตร-ธิดา  ๕ คน
๓. (ญ) ประภาดา จารุจินดา (๑.๔.๕๗)
๔. (ญ) กนิษฐา จารุจินดา (๑.๔.๕๘)
๕. (ญ) รัชดา จารุจินดา (๑.๔.๕๙)
6.  (ช) ปฏิคม จารุจินดา (๑.๔.๖๐)
๗. (ช) จักรกฤช จารุจินดา (๑.๔.๖๑)
(ช) กิรณ  จารุจินดา + ปราณี  (วสุวัต)  มีธิดา  ๑ คน ๑.๓.๒๙
๑. (ญ) จารุณี จารุจินดา (๑.๔.๖๒)
(ญ) ลับแล  (จารุจินดา)  +  เสียง  เสียมภักดี    มีบุตร  ๔  คน ๑.๓.๓๐
๑. (ช) สิริวุทธิ์ เสียมภักดี
๒. (ช) วสุชลักษณ เสียมภักดี
๓. (ช) อรรฆนิธิ์ เสียมภักดี
๔. (ช) พิทยารักษ์ เสียมภักดี
(ช) พลตรี มณีรัตน์  จารุจินดา  +   ศุภวัลย์  จารุจินดา      มีบุตร-ธิดา    ๔   คน ๑.๓.๓๔
๑. (ช) พันโทสนิทพงศ์ จารุจินดา (๑.๔.๖๓)
๒. (ช) ร้อยตรีอัชพร จารุจินดา (๑.๔.๖๔)
๓. (ญ) ร้อยเอกหญิงพิมพวัลย์ จารุจินดา (๑.๔.๖๕)
๔. (ช) พันโทพงศ์พันธุ์ จารุจินดา (๑.๔.๖๖)
(ช) พันโทสุรัตน์  จารุจินดา + สอิ้ง (สีหบุตร)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๓.๓๕
๑. (ญ) อัศนีย์ จารุจินดา (๑.๔.๖๗)
๒. (ช) ถนอม จารุจินดา (๑.๔.๖๘)
(ญ) นพรัตน์  (จารุจินดา)  +  นาวาอากาศโทเปี่ยม  บุญสถิตย์   มีบุตร-ธิดา   ๒  คน ๑.๓.๓๖
๑. (ช) สิบเอกณุกูร บุญสถิตย์
๒. (ญ) จันทิรา บุญสถิตย์  +  นายแพทย์อภิวัฒน์   อรรถกระวีสุนทร
(ช) ไพรัช  จารุจินดา     มีภรรยา  ๒ คน มีธิดา   ๔   คน ๑.๓.๓๗
+   จุไรรัตน์  (เทวะประทีป)  มีธิดา ๓ คน
๑. (ญ) น้ำทิพย์ จารุจินดา (๑.๔.๖๙)
๒. (ญ) ร้อยเอกหญิงสมพิศ จารุจินดา (๑.๔.๗๐)
๓. (ญ) สาณิจ จารุจินดา (๑.๔.๗๑)
+ ศรีรัช  จารุจินดา  มีธิดา  ๑ คน
๔.  (ญ) ประไพศรี จารุจินดา (๑.๔.๗๒)
(ญ) อารีรัตน์  (จารุจินดา) + แดง  เรือนใหม่  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๓.๓๘
๑. (ช) สิบเอกปัญญา เรือนใหม่ + สุธรรมมานุกูล
๒. (ช) สิบโทประยุทธ เรือนใหม่
๓. (ญ) พจมาลย์ เรือนใหม่
(ช) นาวาเอกอรุณรัตน์  จารุจินดา ร.น. + ชุลี  จารุจินดา  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๓.๓๙
๑. (ช) นาวาอากาศโทกิตติ จารุจินดา (๑.๔.๗๓)
๒. (ญ) นวรัตน์ จารุจินดา (๑.๔.๗๔)
๓. (ญ) อัญชลี จารุจินดา (๑.๔.๗๕)
(ญ) เยาวรัตน์  (จารุจินดา)  + นัฐ  บุญสถิตย์   มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๓.๔0
๑. (ญ) วรรณรัตน์ บุญสถิตย์
๒. (ช) สหรัตน์ บุญสถิตย์
๓. (ญ) จตุรัตน์ บุญสถิตย์
(ช) ชัยรัตน์  จารุจินดา      มีภรรยา  ๓ คน   มีบุตร-ธิดา    ๗   คน ๑.๓.๔1
+ สุจินต์  (สองสี)       มีบุตร   ๑   คน
๑. (ช) วีระ จารุจินดา (๑.๔.๗๖)
+ สมศิริ  (แสนชำนาญ)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน
๒. (ญ) กาญจนา จารุจินดา (๑.๔.๗๗)
๓. (ญ) มยุรี จารุจินดา (๑.๔.๗๘)
๔. (ช) ทนงศักดิ์ จารุจินดา (๑.๔.๗๙)
๕. (ช) วราพงศ์ จารุจินดา (๑.๔.๘๐)
+ ปราณี  (แก้วศรีพจน์)  มีธิดา  ๒ คน
๖. (ญ) สุภลักษณ์ (อัษฏา) จารุจินดา (๑.๔.๘๑)
๗. (ญ) ภารดี จารุจินดา (๑.๔.๘๒)
(ช) สักกะ (ชาติ)  จารุจินดา + พจนา  (อัครพันธ์)    มีบุตร-ธิดา    ๕  คน ๑.๓.๔2
๑. (ช) จ่าสิบเอกพารินทร์ จารุจินดา (๑.๔.๘๓)
๒. (ช) สุพจน์ จารุจินดา (๑.๔.๘๔)
๓. (ช) ณรงค์ จารุจินดา (๑.๔.๘๕)
๔. (ญ) พจมาน(ดวงดาว) จารุจินดา (๑.๔.๘๖)
๕. (ช) ชัยฤทธิ์ จารุจินดา (๑.๔.๘๗)
(ช) เชาวน์  จารุจินดา  + ชลอลักษณ์  (เขษมสุนทร)   มีบุตร-ธิดา ๕ คน ๑.๓.๔3
๑. (ญ) อรพินท์ จารุจินดา (๑.๔.๘๘)
๒. (ช) ชาย จารุจินดา (๑.๔.๘๙)
๓. (ญ) อรพรรณ จารุจินดา (๑.๔.๙๐)
๔. (ญ) ขวัญหทัย จารุจินดา (๑.๔.๙๑)
๕. (ช) ชลิต จารุจินดา (๑.๔.๙๒)
(ช) ร้อยตรีทัศพร  จารุจินดา + ภาวนา  (ชินทรารักษ์)  มีบุตร  ๑ คน ๑.๓.๔4
๑. (ช) พลังพร จารุจินดา (๑.๔.๙๓)
(ช) ขจรเดช    จารุจินดา + จำนูน  (ศรีสุบัติ)  มีบุตร  ๑ คน ๑.๓.๔5
๑. (ช) สิทธิเดช จารุจินดา (๑.๔.๙๔)
(ช) ชาญ   จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน ๑.๓.๔6
+ ลำดวน  (……….)   มีบุตร  ๒ คน
๑. (ช) จินดา จารุจินดา (๑.๔.๙๕)
๒. (ช) เดชา จารุจินดา (๑.๔.๙๖)
+ กิมหลั่น (มีชูนาค) มีธิดา ๓ คน
๓. (ญ) เรียม จารุจินดา (๑.๔.(๑.๓.๔๖)/๓)
๔. (ญ) กันยา จารุจินดา (๑.๔.(๑.๓.๔๖)/๔)
๕. (ญ) ลัดดา จารุจินดา (๑.๔.(๑.๓.๔๖)/๕)
(ญ) เครือวัลย์  (จารุจินดา) + วิเชียร  ฤทธิกาญจน์   มีธิดา ๑ คน ๑.๓.๔7
๑. (ญ) รุ่งนภา จารุจินดา (๑.๔.๙๗)
(ช) พัลลภ  จารุจินดา  + สุดาพร (ศิริประยูรศักดิ์)   มีธิดา  ๓ คน ๑.๓.๔8
๑. (ญ) กนกวรรณ จารุจินดา (๑.๔.๙๘)
๒. (ญ) สุชาดา จารุจินดา (๑.๔.๙๙)
๓. (ญ) ตรัยรัตน์ จารุจินดา (๑.๔.๑๐๐)
(ญ) มาดี  (จารุจินดา) + นรินทร์  อรุณานนทชัย      มีบุตร-ธิดา  ๓  คน ๑.๓.๔9
๑. (ช) กฤษณ์ อรุณานนทชัย
๒. (ช) สกล อรุณานนทชัย
๓. (ญ) อรอุมา อรุณานนทชัย
(ญ) ชวยศรี  (จารุจินดา)  + นพ  ละอองศรี   มีบุตร-ธิดา  ๓  คน ๑.๓.๕2
๑. (ญ) นันท์ชุล ละอองศรี
๒. (ช) จีรพันธ์ ละอองศรี
๓. (ญ) วรรณรัตน์ ละอองศรี
(ญ) ชูเชิด  (จารุจินดา)+ สุบิน  ตันไพบูลย์ (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๑.๓.๕3
(ช) เชตวัน  จารุจินดา  + ปราณี  (โมคกุล)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๓.๕4
๑. (ญ) วิภาวี จารุจินดา (๑.๔.๑๐๑)
๒.  (ช) ชนินทร์ จารุจินดา (๑.๔.๑๐๒)
๓. (ญ) วิมวิภา จารุจินดา (๑.๔.๑๐๓)
(ญ) ชุลี  จารุจินดา  +  นาวาเอกอรุณรัตน์  จารุจินดา  ร.น ๑.๓.๕5
ดู (๑.๓.๓๙)
(ญ) ชุมสาย  (จารุจินดา) + บุญมา  เศวตามร์          มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๑.๓.๕6
๑. (ญ) บงกช เศวตามร์  +    Mr.Peter  Dupont
๒. (ญ) นิลุบล เศวตามร์
๓. (ช) กริช เศวตามร์
๔. (ช) ต่อพงษ์ เศวตามร์
(ญ) ชูชื่น  (จารุจินดา)  + วิเชียร  อินทรโฆษิต        มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๑.๓.๕7
๑. (ช) ชาญวิทย์ อินทรโฆษิต
๒. (ช) โชติสิทธ์ อินทรโฆษิต
๓. (ช) วัชระ อินทรโฆษิต
๔. (ญ) เพียงใจ อินทรโฆษิต
(ช) จิโรจน์  จารุจินดา + กลม  (……….) มีบุตร-ธิดา  ๗ คน ๑.๓.๕8
๑. (ช) สุพจน์ จารุจินดา (๑.๔.๑๐๔)
๒. (ญ) ธนิดา จารุจินดา (๑.๔.๑๐๕)
๓. (ญ) นิศาชล จารุจินดา (๑.๔.๑๐๖)
๔. (ช) จักรา จารุจินดา (๑.๔.๑๐๗)
๕. (ญ) นิศารัตน์ จารุจินดา (๑.๔.๑๐๘)
๖. (ช) วัชรา จารุจินดา ๑.๔.(๑.๓.๕๘)/๖
๗. (ช) สราวุธ จารุจินดา ๑.๔.(๑.๓.๕๘)/๗
(ญ) จิรา  (จารุจินดา) + จ่าสิบตำรวจผล  สายสร้อย  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๓.๕9
๑. (ช) ผจญ สายสร้อย
๒. (ช) พลรักษ์ สายสร้อย
๓. (ญ) ศิริกมล สายสร้อย
(ญ) จิตรา  (จารุจินดา) + ชินวร  คชเสนีย์  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๓.๖0
๑. (ญ) ชุลีพร คชเสนีย์
๒. (ช) ชัชวาลย์ คชเสนีย์
(ญ) ศุภวัลย์  จารุจินดา  + พลตรีมณีรัตน์  จารุจินดา ๑.๓.๗1 ดู(๑.๓.๓๔)
(ญ) จันทิพา  (จารุจินดา) + เย็น  เอี่ยมสอาด มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๓.๗2
๑. (ญ) จาริณี เอี่ยมสอาด
๒. (ช) จิรยันต์ เอี่ยมสอาด
๓. (ญ) อัญชลี เอี่ยมสอาด   +   นรินทร์  สุภาภรณ์
(ช) พันโทปาจรีย์  จารุจินดา + ดาวิน  (จันทมี)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๑.๓.๗๓
๑. (ช) ปิยวัตร จารุจินดา (๑.๔.๑๐๙)
๒. (ช) ปัทม จารุจินดา (๑.๔.๑๑๐)
๓. (ช) ดนุช จารุจินดา (๑.๔.๑๑๑)
๔. (ญ) ปาร์วิน จารุจินดา (๑.๔.๑๑๒)
(ญ) ศรีรัช  จารุจินดา + ไพรัช  จารุจินดา ๑.๓.๗๔ดู (๑.๓.๓๗)
(ญ) อัจฉรา  (จารุจินดา) + เสวี  เนตรสุวรรณ   มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๑.๓.๗๕
๑. (ญ) บุษกร เนตรสุวรรณ
๒. (ญ) บุษยา เนตรสุวรรณ
๓. (ช) ยอด เนตรสุวรรณ
๔. (ช) ทะเล เนตรสุวรรณ
(ญ) ผกาวัลย์  (จารุจินดา) + อุทัย  ทองศิริ  มีบุตร  ๒ คน ๑.๓.๗๖
๑. (ช) ภุชงค์ ทองศิริ
๒. (ช) รังสรร ทองศิริ
(ช) พลตรี  สันธยา  จารุจินดา   +  ทรงศิลป์ (แสนรังค์)  มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๑.๓.๗๗
๑. (ญ) สรัญญา จารุจินดา (๑.๔.๑๑๓)
๒. (ช) กรัณย์ จารุจินดา (๑.๔.๑๑๔)
๓. (ญ) ณัฐรีย์ จารุจินดา (๑.๔.๑๑๕)
(ช) มาริษ  จารุจินดา + สุชาดา  (อัศวเดชวิชิต)  มีบุตร-ธิดา   ๒ คน ๑.๓.๗๘
๑. (ช) ภูษิต จารุจินดา (๑.๔.๑๑๖)
๒. (ญ) ชนิกา จารุจินดา (๑.๔.๑๑๗)
(ช) จ่าสิบเอกพิทยา  จารุจินดา  + ยุพา   (พระอภัย) มีธิดา  ๓ คน ๑.๓.๗๙
๑. (ญ) พัชร จารุจินดา (๑.๔.๑๑๘)
๒. (ญ) พจนารถ จารุจินดา (๑.๔.๑๑๙)
๓. (ญ) วิราสิน จารุจินดา (๑.๔.๑๒๐)


สายที่ ๑ ชั้นที่ ๒-๓  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๑ ชั้นที่ ๔-๕

Scroll to Top