สายที่ ๑ ชั้นที่ ๒-๓

(ญ) เพิ่ม + เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย ( พร จารุจินดา )  มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๒.๑
๑.  (ช)  เชื้อ จารุจินดา
๒.  (ญ)  บุบผา จารุจินดา (คุณหญิงบำเรอภักดิ์) (๑.๓.๑)
(ช) หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา) มีภรรยา ๒ คน ,บุตร-ธิดา ๕ คน ๑.๒.๒
+ เง็ก ( วราห์สิน )  มีบุตร-ธิดา ๓ คน
๑.  (ญ)  ชุบ จารุจินดา (๑.๓.๒)
๒.  (ญ)  เชย จารุจินดา (๑.๓.๓)
๓.  (ช)  ชวน จารุจินดา (๑.๓.๔)
+  หม่อมหลวงหญิงแสร์  ( ดารากร )   มีบุตร  ๒ คน
๔.  (ช)  พิชัย จารุจินดา (๑.๓.๕)
๕.  (ช)  สงบ จารุจินดา (๑.๓.๖)
(ช) มหาอำมาตย์ตรี  พระยาสุเรนทรราชเสนา( เจิม จารุจินดา )มีภรรยา ๔ คน บุตร-ธิดา ๑๑  คน ๑.๒.๔
+  สอาด  จารุจินดา  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน
๑.  (ช) สนิท จารุจินดา (มหาเสวกตรี พระยาบำเรอภักดิ์) (๑.๓.๗)
๒.  (ญ) สว่าง จารุจินดา (๑.๓.๘)
๓.  (ช) สนั่น จารุจินดา (รองอำมาตย์เอก ขุนภูมิพิทยาภรณ์) (๑.๓.๙)
+  สุนันทา (………..)  มีธิดา  ๑ คน
๔.  (ญ)………… (๑.๓.๑๐)
+ หม่อมราชวงศ์หญิงเปล่ง  (ทินกร)  มีธิดา  ๓ คน
๕.  (ญ) กัลยา จารุจินดา (๑.๓.๑๑)
๖.  (ญ) อุไรรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๑๒)
๗.  (ญ) จรุงใจ จารุจินดา (๑.๓.๑๓)
+ หม่อมราชวงศ์หญิงปรุง  (ทินกร) มีบุตร-ธิดา  ๔ คน
๘.  (ญ) จันทน์เจิม จารุจินดา (๑.๓.๑๔)
๙.  (ญ) จันทน์ปรุง จารุจินดา (๑.๓.๑๕)
๑๐. (ช) นายแพทย์ศรีสกุล จารุจินดา (๑.๓.๑๖)
๑๑. (ญ) ปรุงจันทน์ จารุจินดา (๑.๓.๑๗)
(ช) หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง  จารุจินดา )   มีภรรยา  ๒ คน , ธิดา  ๒ คน ๑.๒.๘
+  แดง  จารุจินดา    มีธิดา ๑ คน
๑. (ญ) ประสาน จารุจินดา (๑.๓.๑๘)
+ ปรุง  ( โอชาโย )  มีธิดา ๑ คน
๒. (ญ) ลออง จารุจินดา (๑.๓.๑๙)
(ช) พระยาอนุกูลนิธยากร  (เลื่อน จารุจินดา) + ลับ (ณ ระนอง)  มีบุตร-ธิดา  ๑๑ คน ๑.๒.๙
๑. (ช) ชลอ จารุจินดา (หลวงศุภการบริรักษ์) (๑.๓.๒๐)
๒. (ญ) เล็ก จารุจินดา (๑.๓.๒๑)
๓. (ญ) กูล จารุจินดา (๑.๓.๒๒)
๔. (ช) ร้อยตำรวจเอกอาตม์ จารุจินดา (๑.๓.๒๓)
๕. (ญ) เลิศ จารุจินดา (๑.๓.๒๔)
๖. (ช) สุธี จารุจินดา (๑.๓.๒๕)
๗. (ญ) ละออ จารุจินดา (๑.๓.๒๖)
๘. (ช) เจตย์ จารุจินดา (๑.๓.๒๗)
๙. (ญ) ลาภ จารุจินดา (๑.๓.๒๘)
๑๐. (ช) กิรณ จารุจินดา (๑.๓.๒๙)
๑๑. (ญ) ลับแล จารุจินดา (๑.๓.๓๐)
(ช) พร้อม  จารุจินดา + แพง (………..)  มีธิดา  ๒ คน ๑.๒.๑๑
๑. (ญ) ผวน จารุจินดา (๑.๓.๓๑)
๒. (ญ) อาภรณ์ จารุจินดา (๑.๓.๓๒)
(ญ) แกม (จารุจินดา) + หม่อมหลวงเฟื่อง ดารากร  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๒.๑๔
๑. (ญ) หวน ดารากร
๒. (ช) เล็ก ดารากร
(ช) ร้อยเอกก้อน  จารุจินดา + ทองมาก (เกิดใหม่) มีบุตร-ธิดา ๘ คน ๑.๒.๑๖
๑. (ญ) ศิริรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๓๓)
๒. (ช) พลตรีมณีรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๓๔)
๓. (ช) พันโทสุรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๓๕)
๔. (ญ) นพรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๓๖)
๕. (ช) ไพรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๓๗)
๖. (ญ) อารีรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๓๘)
๗. (ช) นาวาเอกอรุณรัตน์ จารุจินดา  รน (๑.๓.๓๙)
๘. (ญ) เยาวรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๔๐)
(ช) ชื้น  จารุจินดา   มีภรรยา  ๕ คน , บุตร-ธิดา ๑๑ คน ๑.๒.๑๗
+  หม่อมหลวงหญิงสมรพิศ (สิงหรา)  มีบุตร  ๓ คน
๑. (ช) ชัยรัตน์ จารุจินดา (๑.๓.๔๑)
๒. (ช) สักกะ (ชาติ) จารุจินดา (๑.๓.๔๒)
๓. (ช) เชาวน์ จารุจินดา (๑.๓.๔๓)
+  ละเอียด (เรืองแสง)   มีบุตร ๒ คน
๔. (ช) ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา (๑.๓.๔๔)
๕. (ช) ขจรเดช จารุจินดา (๑.๓.๔๕)
+ ชลอม  (…….)  มีบุตร  ๑ คน
๖. (ช) ชาญ จารุจินดา (๑.๓.๔๖)
+ เชย   (สองสี)     มีบุตร  ๒ คน
๗. (ญ) เครือวัลย์ จารุจินดา (๑.๓.๔๗)
๘. (ช) พัลลภ จารุจินดา (๑.๓.๔๘)
+ ละออง  (ชมเพ็ญ)   มีบุตร-ธิดา  ๓ คน
๙. (ญ) มาดี จารุจินดา (๑.๓.๔๙)
๑๐. (ช) ทรงฤทธิ์ จารุจินดา (๑.๓.๕๐)
๑๑. (ญ) กัญจา จารุจินดา (๑.๓.๕๑)
 (ช) ชิต  จารุจินดา  มีภรรยา  ๔ คน, มีบุตร-ธิดา ๑๙ คน ๑.๒.๑๘
+  ทัศน์ (เนตรพุกนะ)  มีบุตร-ธิดา ๕ คน
๑. (ญ) ชวยศรี จารุจินดา (๑.๓.๕๒)
๒. (ญ) ชูเชิด จารุจินดา (๑.๓.๕๓)
๓. (ช) เชตวัน จารุจินดา (๑.๓.๕๔)
๔. (ญ) ชุลี จารุจินดา (๑.๓.๕๕)
๕. (ญ) ชุมสาย จารุจินดา (๑.๓.๕๖)
+  สนิท (………)  มีธิดา  ๑ คน
๖. (ญ) ชูชื่น จารุจินดา (๑.๓.๕๗)
+  แฉล้ม  (สิงห์สวัสดิ์)  มีบุตร-ธิดา  ๖ คน
๗. (ช) จิโรจน์ จารุจินดา (๑.๓.๕๘)
๘. (ญ) จิรา จารุจินดา (๑.๓.๕๙)
๙. (ญ) จิตรา จารุจินดา (๑.๓.๖๐)
๑๐. (ช) จงรักษ์ จารุจินดา (๑.๓.๖๑)
๑๑. (ญ) ลิกา จารุจินดา (๑.๓.๖๒)
+ สมัคร (……….)  มีบุตร-ธิดา  ๘ คน
๑๒. (ช) เชื้อศักดิ์ จารุจินดา (๑.๓.๖๓)
๑๓. (ช) หลักชัย จารุจินดา (๑.๓.๖๔)
๑๔. (ช) สามชาย จารุจินดา (๑.๓.๖๕)
๑๕. (ญ) สนธยา จารุจินดา (๑.๓.๖๖)
๑๖. (ช) สายัณห์ จารุจินดา (๑.๓.๖๗)
๑๗. (ช) สันต์ จารุจินดา (๑.๓.๖๘)
๑๘. (ช) ศิริโชค จารุจินดา (๑.๓.๖๙)
๑๙. (ญ) ศรีศิล จารุจินดา (๑.๓.๗๐)
(ช) ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์  จารุจินดา)  มีภรรยา ๓ คน , บุตร-ธิดา  ๑๕ คน ๑.๒.๒๐
+  ลูกอินทน์  (เอมรัตน์)  มีบุตร-ธิดา  ๙ คน
๑. (ญ) ศุภวัลย์ จารุจินดา (๑.๓.๗๑)
๒. (ญ) จันทิพา จารุจินดา (๑.๓.๗๒)
๓. (ช) พันโทปาจรีย์ จารุจินดา (๑.๓.๗๓)
๔. (ญ) ศรีรัช จารุจินดา (๑.๓.๗๔)
๕. (ญ) อัจฉรา จารุจินดา (๑.๓.๗๕)
๖. (ญ) ผกาวัลย์ จารุจินดา (๑.๓.๗๖)
๗. (ช) พลตรี สันธยา จารุจินดา (๑.๓.๗๗)
๘. (ช) มาริษ จารุจินดา (๑.๓.๗๘)
๙. (ช) จ่าสิบเอกพิทยา จารุจินดา (๑.๓.๗๙)
+ ปฐม  (เอมรัตน์)  มีธิดา  ๒ คน
๑๐. (ญ) รวมขวัญ จารุจินดา (๑.๓.๘๐)
๑๑. (ญ) ลัลลนา จารุจินดา (๑.๓.๘๑)
+ บุญมาก  (น้อยยอดยิ่ง)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน
๑๒. (ญ) ศิริบุญ จารุจินดา (๑.๓.๘๒)
๑๓. (ญ) สุนทรี จารุจินดา (๑.๓.๘๓)
๑๔. (ญ) ใจสมาน จารุจินดา (๑.๓.๘๔)
๑๕. (ช) สืบศักดิ์ จารุจินดา (๑.๓.๘๕)
(ช) วิเชียร  จารุจินดา + ทองคำ (…………..)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๒.๒๑
๑. (ช) วินิจ จารุจินดา (๑.๓.๘๖)
๒. (ญ) วรรณี จารุจินดา (๑.๓.๘๗)
๓. (ช) คมกฤช จารุจินดา (๑.๓.๘๘)


สายที่ ๑ ชั้นที่ ๑-๒  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๑ ชั้นที่ ๓-๔

Scroll to Top