สายที่ ๑ ชั้นที่ ๕-๖

(ช) สมชัย   จารุจินดา + นพคุณ (………………….)  มีธิดา  ๒ คน ๑.๕.๓
๑. (ญ) สุภชา จารุจินดา (๑.๖.๑)
๒. (ญ) ปริยา จารุจินดา (๑.๖.๒)
(ช) พนมชัย   จารุจินดา  +  เตือนตา  (………………….) มีบุตรธิดา ๓ คน ๑.๕.๔
๑. (ช) นวัต จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๔)/๑
๒. (ช) ชนัญญ จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๔)/๒
๓. (ญ) ลลิตา จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๔)/๓
(ช) สรรพชัย   จารุจินดา  +  พวงพรรณ์ (………………..) ๑.๕.๕
(ช) คมสัน  จารุจินดา  +  รุ่งทิพย์  (ดีพรหมมา) ๑.๕.๖
(ช) วศิน จารุจินดา  +  นิสากร (เก่งทางดี) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๕.๘
                                 ๑. (ญ) พิชญาภัค      จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๘)/๑
                                 ๒. (ช) พบพริษฐ์       จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๘)/๒
(ช) อดิศร จารุจินดา  +  สุพรรณา  มีธิดา ๑ คน ๑.๕.๑๒
๑. (ญ) ชนาธินาถ จารุจินดา  ๑.๖.(๑.๕.๑๒)
(ญ) วชิรา  (จารุจินดา) + นิติ  กสิโกศล  มีธิดา  ๑ คน ๑.๕.๑๖
๑. (ญ) นพวรรณ กสิโกศล
(ช) พลเอก ชวลิต  จารุจินดา  +  อรอุษา  (ปาณฑะผลิน)  มีธิดา  ๑ คน ๑.๕.๑๗
๑. (ญ) สุชลิตา จารุจินดา (๑.๖.๓)
(ช) ณัฐชาติ  จารุจินดา + วิมลนาถ (จันทรัฐ)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๕.๑๘
๑. (ช) วิชญะ จารุจินดา (๑.๖.๔)
๒. (ญ) นัทธมน จารุจินดา (๑.๖.๕)
(ญ) มาลัยพรรณ  (จารุจินดา) + มานิต  พึ่งธรรม  มีบุตร ๓ คน ๑.๕.๒๐
๑. (ช) พีระ เพ็ชรสุวรรณ
๒. (ช) วาทิน เพ็ชรสุวรรณ
๓. (ช) เมรัส พึ่งธรรม
(ช) ศุภการ  จารุจินดา + เพ็ญศรี (ดีรักษา)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑.๕.๒๑
๑. (ช) ศุภชัย จารุจินดา (๑.๖.๖)
๒. (ช) ศุภกิจ จารุจินดา (๑.๖.๗)
๓. (ญ) ขนิษฐา จารุจินดา (๑.๖.๘)
(ญ) พิมลักษณ์  (จารุจินดา) + ประยุทธ  สุวรรณวิโรจน์  มีบุตร  ๒ คน ๑.๕.๒๒
๑. (ช) ป้อมปราการ สุวรรณวิโรจน์
๒. (ช) ผ่านภพ สุวรรณวิโรจน์
(ช) เสกสรรค์  จารุจินดา มีภรรยา ๓ คน มีบุตร-ธิดา  ๕ คน ๑.๕.๒๓
+ จิราภรณ์  จารุจินดา (บุราณฤทธ์) มีบุตร ๒ คน
๑. (ช) สิทธวีร์(ศรันย์) จารุจินดา (๑.๖.๙)
๒. (ช) ธนพัฒน์ จารุจินดา (๑.๖.๑๐)
+ ฐิติรัตน์  จารุจินดา(ชูมนต์) มีบุตร-ธิดา ๒ คน
๑. (ช) สืบสาย จารุจินดา
๒. (ญ) สายสิริ จารุจินดา
+ จันทรัตน์  ปานคำ มีบุตร ๑ คน
๑. (ช) บุรินทร์ จารุจินดา
(ญ) ชมิตา จารุจินดา + ร้อยตำรวจเอกวิรัตน์  ยลวิลาศ  มีบุตร  ๒ คน ๑.๕.๒๔
๑. (ช) ปิติวัตร จารุจินดา
๒. (ช) ณัฐชาติ ยลวิลาศ
(ญ) พันธ์ออ  (จารุจินดา) + บรรจง  สุขจิตภิญโญ  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑.๕.๒๕
๑. (ช) อภิวัฒน์ สุขจิตภิญโญ
๒. (ญ) กรกมล สุขจิตภิญโญ
(ช) พิพัทธ์   จารุจินดา  +  พจนียนาถ (…………………)    มีธิดา  ๓  คน ๑.๕.๒๖
๑. (ญ) พรมนัส จารุจินดา (๑.๖.๑๑)
๒. (ญ) พิชญ์ดา จารุจินดา (๑.๖.๑๒)
๓. (ญ) พรประภัสร์ จารุจินดา (๑.๖.๑๓)
(ช) สัญญา จารุจินดา + พิทยา (จินากุล) มีบุตร ๒ คน ๑.๕.๓๔
๑. (ช) รวินทร์ จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๓๔)/๑
๒. (ช) ภุชิชส์ จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๓๔)/๒
(ช) เอกลักษณ์ จารุจินดา + ธัญวลัย (ประทุม) มีบุตร ๑ คน ๑.๕.๔๙
๑. (ช) ชุติมันต์ จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๔๙)/๑
(ช) กฤษณ์ จารุจินดา + ศิริพรรณ (คงฤทธิ์) มีธิดา ๒ คน ๑.๕.๕๙
๑. (ญ) ศศิธารา จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๕๙)/๑
๒. (ญ) อชิรญาณ์ จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๕๙)/๒
(ช) วุฒิชัย จารุจินดา + นภาลัย (แก้วพิกุล) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๕.๖๓
๑. (ช) ชาตภัทร จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๖๓)/๑
๒. (ญ) ณัชนันท์ จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๖๓)/๒
(ญ) เพชรไพลิน จารุจินดา + สรรเสริญ ประโคนสิน ๑.๕(๑.๔.๘๒)/๑
๑. (ญ) นราวดี ประโคนสิน
(ญ) วัลลภา จารุจินดา + ปรีชา (…………………..) ๑.๕.๖๙
(ช) ธเนศร จารุจินดา + รัตติกาล  มีธิดา ๑ คน ๑.๕.๗๔
๑. (ญ) ฐิตาภรณ์ จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๗๔)
(ญ) พัชนี จารุจินดา + ธัญญ์นิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์ มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑.๕.๗๕
๑. (ช) ธารา จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๗๕)/๑
๑. (ญ) ธาร จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๗๕)/๒
(ช) ตะวัน จารุจินดา + เสาวคนธ์ (พลัดพูลผล) มีธิดา ๑ คน  ๑.๕.(๑.๔.๘๖)/๒
๑. (ญ) อะมีณยา จารุจินดา ๑.๖.(๑.๔.๘๖)
(ช) ปถวี จารุจินดา + สุมิตรา (มโนรัตน์) มีธิดา ๑ คน ๑.๕.๗๗
๑.(ญ) รมิตา จารุจินดา ๑.๖.(๑.๕.๗๗)
(ช) ว่าที่ ร.ต.ไพศาล จารุจินดา+เอมอร (ความกล้าหาญ) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๑.๕.(๑.๓.๔๖)
๑. (ช) พงศ์ปณต จารุจินดา (๑.๖.(๑.๓.๔๖))
๒. (ญ) พลอยชนก จารุจินดา (๑.๖.(๑.๓.๔๖))
๓. (ญ) พลอยมาดา จารุจินดา (๑.๖.(๑.๓.๔๖))
(ช) ณรงค์พันธุ์ จารุจินดา + ฐณัชญ์พร สุวรรณกนก  มีธิดา ๑ คน ๑.๕.(๑.๔.๑๐๗)/๒
                                       ๑. (ญ) ลลิตา                       สุวรรณกนก ๑.๖.(๑.๔.๑๐๗)


สายที่ ๑ ชั้นที่ ๔-๕  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๑ ชั้นที่ ๗

Scroll to Top