สายที่ ๑ ชั้นที่ ๑-๒

เสวกเอก พระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) มีภรรยา    ๓     คน    มีบุตร-ธิดา    ๒๒   คน ดังนี้

+   เปลี่ยน    มีบุตร  – ธิดา   ๑๓   คน
๑. (ญ) เพิ่ม จารุจินดา (๑.๒.๑)
๒. (ช) สวัสดิ์ จารุจินดา (๑.๒.๒)
๓. (ญ) นวม จารุจินดา (๑.๒.๓)
๔. (ช) เจิม จารุจินดา (๑.๒.๔)
๕. (ญ) ลำใย จารุจินดา (๑.๒.๕)
๖. (ช) ร้อยโทโต จารุจินดา (๑.๒.๖)
๗. (ช) นาค จารุจินดา (๑.๒.๗)
๘. (ช) สำเริง จารุจินดา (๑.๒.๘)
๙. (ช) เลื่อน จารุจินดา (๑.๒.๙)
๑๐. (ญ) เพี้ยน จารุจินดา (๑.๒.๑๐)
๑๑. (ช) พร้อม จารุจินดา (๑.๒.๑๑)
๑๒. (ช) โชติ จารุจินดา (๑.๒.๑๒)
๑๓. (ช) ช่วง จารุจินดา (๑.๒.๑๓)
+   พ่วง  มีบุตร  –  ธิดา    ๓    คน
๑๔. (ญ) แกม จารุจินดา (๑.๒.๑๔)
๑๕. (ญ) กาบ จารุจินดา (๑.๒.๑๕)
๑๖. (ช)ร้อยเอกก้อน จารุจินดา (๑.๒.๑๖)
+   คุณหญิงตาบ    มีบุตร-ธิดา ๖ คน
๑๗. (ช) ชื้น จารุจินดา (๑.๒.๑๗)
๑๘. (ช) ชิต จารุจินดา (๑.๒.๑๘)
๑๙. (ญ) นารี จารุจินดา (๑.๒.๑๙)
๒๐. (ช) ชัชย์ จารุจินดา (๑.๒.๒๐)
๒๑. (ช) วิเชียร จารุจินดา (๑.๒.๒๑)
๒๒. (ญ) จงกล จารุจินดา (๑.๒.๒๒)


ต่อไป  สายที่ ๑ ชั้นที่ ๒-๓

Scroll to Top