สายที่2

สายที่2

สายที่ ๒ ชั้นที่ ๒-๓

(ญ) คุณหญิง สุเรนทรราชเสนา + มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุเรนทรราชเสนา(สอาด  จารุจินดา)  (เจิม  จารุจินดา) ดู (๑.๒.๔) (ช) พันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม  จารุจินดา) ๒.๒.๒ มีภรรยา ๔ คน บุตร-ธิดา  ๖ คน + น้อม จารุจินดา มีบุตร ๑ คน +  น้อม  จารุจินดา มีบุตร ๑ คน ๑. (ช) ร้อยโทขุนเทพสรสิทธิ์  (เทพ  จารุจินดา) (๒.๓.๑) + เผื่อน (วราห์สิน)  มีบุตร  ๓ คน ๒. (ช) ชุณ จารุจินดา (๒.๓.๒) ๓. (ช) เติม จารุจินดา (๒.๓.๓) […]

สายที่2

สายที่ ๒ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์  จารุจินดา + อัญชลี  (ศาลยาชีวิน)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๒.๔.๑ ๑. (ช) ศรัณย์ จารุจินดา (๒.๕.๑) ๒. (ญ) ดร.ศัลยา จารุจินดา (๒.๕.๒) ๓. (ช) ศราวุธ จารุจินดา (๒.๕.๓) (ช) เต็มศักดิ์  จารุจินดา    +   บังอร (โรจนวาศ)  มีธิดา  ๒ คน ๒.๔.๒ ๑. (ญ) ดวงธรรม จารุจินดา (๒.๕.๔) ๒. (ญ) ดวงทิพย์ จารุจินดา (๒.๕.๕) (ญ) ณิชาภัทร  จารุจินดา   +   สมพงษ์  ศรีสวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา ๒ คน

สายที่2

สายที่ ๒ ชั้นที่ ๕-๖

(ช) ศรัณย์  จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน  มีบุตร ๒ คน ๒.๕.๑ + พรรณจันทร์  ศาลยาชีวิน (หย่ากัน)  มีบุตร ๒ คน ๑. (ช) พศิน จารุจินดา (๒.๖.๑) ๒. (ช) พงศยา จารุจินดา (๒.๖.๒) + วีณา  (จิตรมหึมา)  มีบุตร  ๑ คน ๓. (ช) ศรวณะ จารุจินดา (๒.๖.๓) (ญ) ดร.ศัลยา  (จารุจินดา)  +  ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา  (หย่ากัน)   มีธิดา  ๑ คน ๒.๕.๒ ๑. (ญ) พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา (ช) ศราวุธ

สายที่2

สายที่ ๒ ชั้นที่ ๓-๔

(ช) ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ  จารุจินดา) +  อุไรวรรณ (ลี้)  มีบุตร ๑ คน ๒.๓.๑ ๑. (ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์ จารุจินดา (๒.๔.๑) (ช) เติม  จารุจินดา  +  แฉล้ม  (ดำสนิท)  มีบุตร-ธิดา  ๕ คน ๒.๓.๓ ๑. (ช) เต็มศักดิ์ จารุจินดา (๒.๔.๒) ๒. (ญ) เจิมสุข จารุจินดา (๒.๔.๓) ๓. (ช) จุมพล จารุจินดา (๒.๔.๔) ๔. (ญ) สร้อยสวาท จารุจินดา (๒.๔.๕) ๕. (ญ) ณิชาภัทร จารุจินดา (๒.๔.๖) (ช) เอื้อ  จารุจินดา  มีภรรยา 

สายที่2

สายที่ ๒ ชั้นที่ ๑-๒

พลโทและพลเรือตรี พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก  จารุจินดา) มีภรรยา ๔ คน มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ดังนี้ + คุณหญิงสาย  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๑. (ญ) สอาด จารุจินดา (๒.๒.๑) ๒. (ช) แฐม จารุจินดา (๒.๒.๒) ๓. (ญ) สอิ้ง จารุจินดา (๒.๒.๓) + อบเชย           (ไม่มีผู้สืบสกุล) + ชื่น                (ไม่มีผู้สืบสกุล) + ม.ล.หญิงจวง   ปาลกะวงศ์  มีธิดา  ๑ คน ๔. (ญ) เฉื่อย จารุจินดา (๒.๒.๔) สายที่ ๑ ชั้นที่ ๗ ← ก่อนหน้า |

Scroll to Top