สายที่ ๒ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์  จารุจินดา + อัญชลี  (ศาลยาชีวิน)  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน ๒.๔.๑
๑. (ช) ศรัณย์ จารุจินดา (๒.๕.๑)
๒. (ญ) ดร.ศัลยา จารุจินดา (๒.๕.๒)
๓. (ช) ศราวุธ จารุจินดา (๒.๕.๓)
(ช) เต็มศักดิ์  จารุจินดา    +   บังอร (โรจนวาศ)  มีธิดา  ๒ คน ๒.๔.๒
๑. (ญ) ดวงธรรม จารุจินดา (๒.๕.๔)
๒. (ญ) ดวงทิพย์ จารุจินดา (๒.๕.๕)
(ญ) ณิชาภัทร  จารุจินดา   +   สมพงษ์  ศรีสวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๒.๔.๖
๑. (ช) หัตถพงศ์ จารุจินดา (๒.๕.๖)
๒. (ญ) กัณฐชา จารุจินดา (๒.๕.๗)
(ช) พลตำรวจโทอัมพร  จารุจินดา   +   ชนินทร (ถาวรวัฒนะ)   มีธิดา  ๒ คน ๒.๔.๘
๑. (ญ) นิภาพร จารุจินดา (๒.๕.๘)
๒. (ญ) พิชยา จารุจินดา (๒.๕.๙)
(ญ) ดร.แพทย์หญิงจันทน์สุดา  (จารุจินดา)   +   น.พ.จิรศักดิ์  วงศ์ศรีชนาลัย  มีบุตร ๑ คน ๒.๔.๙
๑. (ช) คณิสร วงศ์ศรีชนาลัย

สายที่ ๒ ชั้นที่ ๓-๔  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๒ ชั้นที่ ๕-๖

Scroll to Top