สายที่ ๒ ชั้นที่ ๑-๒

พลโทและพลเรือตรี พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก  จารุจินดา)
มีภรรยา ๔ คน มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ดังนี้
+ คุณหญิงสาย  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน
๑. (ญ) สอาด จารุจินดา (๒.๒.๑)
๒. (ช) แฐม จารุจินดา (๒.๒.๒)
๓. (ญ) สอิ้ง จารุจินดา (๒.๒.๓)
+ อบเชย           (ไม่มีผู้สืบสกุล)
+ ชื่น                (ไม่มีผู้สืบสกุล)
+ ม.ล.หญิงจวง   ปาลกะวงศ์  มีธิดา  ๑ คน
๔. (ญ) เฉื่อย จารุจินดา (๒.๒.๔)


สายที่ ๑ ชั้นที่ ๗  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๒ ชั้นที่ ๒-๓

Scroll to Top