สายที่ ๒ ชั้นที่ ๕-๖

(ช) ศรัณย์  จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน  มีบุตร ๒ คน ๒.๕.๑
+ พรรณจันทร์  ศาลยาชีวิน (หย่ากัน)  มีบุตร ๒ คน
๑. (ช) พศิน จารุจินดา (๒.๖.๑)
๒. (ช) พงศยา จารุจินดา (๒.๖.๒)
+ วีณา  (จิตรมหึมา)  มีบุตร  ๑ คน
๓. (ช) ศรวณะ จารุจินดา (๒.๖.๓)
(ญ) ดร.ศัลยา  (จารุจินดา)  +  ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา  (หย่ากัน)   มีธิดา  ๑ คน ๒.๕.๒
๑. (ญ) พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา
(ช) ศราวุธ จารุจินดา + สาสิริยา (ภัคสรกุลพิทักษ์)  มีบุตร ๑ คน ๒.๕.๓
๑. (ช) คมป์ปภัส จารุจินดา ๒.๖.(๒.๕.๓)
(ช) หัตถพงศ์  จารุจินดา + เพลินพรรณ (กุมภะ) มีบุตร ๒ คน ๒.๕.๖
๑. (ช) ภควัต จารุจินดา (๒.๖.๔)
๒. (ช) เวชพิสิทธ์ จารุจินดา (๒.๖.๕)
(ญ) นิภาพร จารุจินดา + เตชิน อรุณากูร ๒.๕.๘
(ญ) พิชยา จารุจินดา + ธนัฐ โฆษิตประเสริฐ มีบุตร ๑ คน ๒.๕.๙
๑. (ช) ธนพิชญ์ โฆษิตประเสริฐ


สายที่ ๒ ชั้นที่ ๔-๕  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๓ ชั้นที่ ๑-๒

Scroll to Top