สายที่ ๒ ชั้นที่ ๒-๓

(ญ) คุณหญิง สุเรนทรราชเสนา + มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุเรนทรราชเสนา(สอาด  จารุจินดา)  (เจิม  จารุจินดา) ดู (๑.๒.๔)
(ช) พันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม  จารุจินดา) ๒.๒.๒
มีภรรยา ๔ คน บุตร-ธิดา  ๖ คน + น้อม จารุจินดา มีบุตร ๑ คน
+  น้อม  จารุจินดา มีบุตร ๑ คน
๑. (ช) ร้อยโทขุนเทพสรสิทธิ์  (เทพ  จารุจินดา) (๒.๓.๑)
+ เผื่อน (วราห์สิน)  มีบุตร  ๓ คน
๒. (ช) ชุณ จารุจินดา (๒.๓.๒)
๓. (ช) เติม จารุจินดา (๒.๓.๓)
๔. (ช) เอื้อ จารุจินดา (๒.๓.๔)
+ มาลี  (คิวน์ตระกูล)  มีธิดา ๑ คน
๕. (ญ) สายหยุด จารุจินดา (๒.๓.๕)
+ เจ้าอ้ม  (ณ ลำปาง)  มีธิดา ๑ คน
๖. (ญ) บุญชมัย จารุจินดา (๒.๓.๖)
(ญ) สอิ้ง  จารุจินดา + ร้อยโทโต  จารุจินดา          (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๒.๒.๓
(ญ) เฉื่อย  (จารุจินดา) + หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ  ทวีวงศ์  มีโอรส-ธิดา  ๔ พระองค์ ๒.๒.๔
๑. (ญ) หม่อมราชวงศ์หญิงทิพลาภ ทวีวงศ์
๒. (ช) พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ  ทวีวงศ์) + ท่านผู้หญิงพรพรรณ
๓. (ญ) หม่อมราชวงศ์หญิงภัทรา ทวีวงศ์  +   สุขเกษม   สิงหเสนี
๔. (ช) พันตำรวจตรี หม่อมราชวงศ์ดิลกลาภ ทวีวงศ์  +   ชะม้าย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา


สายที่ ๒ ชั้นที่ ๑-๒  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๒ ชั้นที่ ๓-๔

Scroll to Top