สายที่ ๒ ชั้นที่ ๓-๔

(ช) ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ  จารุจินดา) +  อุไรวรรณ (ลี้)  มีบุตร ๑ คน ๒.๓.๑
๑. (ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์ จารุจินดา (๒.๔.๑)
(ช) เติม  จารุจินดา  +  แฉล้ม  (ดำสนิท)  มีบุตร-ธิดา  ๕ คน ๒.๓.๓
๑. (ช) เต็มศักดิ์ จารุจินดา (๒.๔.๒)
๒. (ญ) เจิมสุข จารุจินดา (๒.๔.๓)
๓. (ช) จุมพล จารุจินดา (๒.๔.๔)
๔. (ญ) สร้อยสวาท จารุจินดา (๒.๔.๕)
๕. (ญ) ณิชาภัทร จารุจินดา (๒.๔.๖)
(ช) เอื้อ  จารุจินดา  มีภรรยา  ๒ คน  บุตร-ธิดา  ๓ คน ๒.๓.๔
+  บุญชมัย  จารุจินดา  มีบุตร  ๑ คน
๑. (ช) บุญสันต์ จารุจินดา (๒.๔.๗)
+ ประภา  (ลิ้ม)  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน
๒. (ช) พลตำรวจโท อัมพร จารุจินดา (๒.๔.๘)
๓. (ญ) ดร.แพทย์หญิงจันทน์สุดา จารุจินดา (๒.๔.๙)
(ญ) บุญชมัย   จารุจินดา  +  เอื้อ   จารุจินดา ๒.๓.๖ ดู (๒.๓.๔)


สายที่ ๒ ชั้นที่ ๒-๓  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๒ ชั้นที่ ๔-๕

Scroll to Top