สายที่2

สายที่2

สายที่ 2 ชั้นที่ 5-6

(ช) ศรัณย์  จารุจินดา มีภรรยา 2 คน  มีบุตร 2 คน 2.5.1 + พรรณจันทร์  ศาลยาชีวิน (หย่ากัน)  มีบุตร 2 คน 1. (ช) พศิน จารุจินดา (2.6.1) 2. (ช) พงศยา จารุจินดา (2.6.2) + วีณา  (จิตรมหึมา)  มีบุตร  1 คน 3. (ช) ศรวณะ จารุจินดา (2.6.3) (ญ) ดร.ศัลยา  (จารุจินดา)  +  ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา  (หย่ากัน)   มีธิดา  1 คน 2.5.2 1. (ญ) พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา (ช) ศราวุธ […]

สายที่2

สายที่ 2 ชั้นที่ 4-5

(ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์  จารุจินดา + อัญชลี  (ศาลยาชีวิน)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 2.4.1 1. (ช) ศรัณย์ จารุจินดา (2.5.1) 2. (ญ) ดร.ศัลยา จารุจินดา (2.5.2) 3. (ช) ศราวุธ จารุจินดา (2.5.3) (ช) เต็มศักดิ์  จารุจินดา    +   บังอร (โรจนวาศ)  มีธิดา  2 คน 2.4.2 1. (ญ) ดวงธรรม จารุจินดา (2.5.4) 2. (ญ) ดวงทิพย์ จารุจินดา (2.5.5) (ญ) ณิชาภัทร  จารุจินดา   +   สมพงษ์  ศรีสวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน

สายที่2

สายที่ 2 ชั้นที่ 3-4

(ช) ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ  จารุจินดา) +  อุไรวรรณ (ลี้)  มีบุตร 1 คน 2.3.1 1. (ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์ จารุจินดา (2.4.1) (ช) เติม  จารุจินดา  +  แฉล้ม  (ดำสนิท)  มีบุตร-ธิดา  5 คน 2.3.3 1. (ช) เต็มศักดิ์ จารุจินดา (2.4.2) 2. (ญ) เจิมสุข จารุจินดา (2.4.3) 3. (ช) จุมพล จารุจินดา (2.4.4) 4. (ญ) สร้อยสวาท จารุจินดา (2.4.5) 5. (ญ) ณิชาภัทร จารุจินดา (2.4.6) (ช) เอื้อ  จารุจินดา  มีภรรยา 

สายที่2

สายที่ 2 ชั้นที่ 2-3

(ญ) คุณหญิง สุเรนทรราชเสนา + มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุเรนทรราชเสนา(สอาด  จารุจินดา)  (เจิม  จารุจินดา) ดู (1.2.4) (ช) พันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม  จารุจินดา) 2.2.2 มีภรรยา 4 คน บุตร-ธิดา  6 คน + น้อม จารุจินดา มีบุตร 1 คน +  น้อม  จารุจินดา มีบุตร 1 คน 1. (ช) ร้อยโทขุนเทพสรสิทธิ์  (เทพ  จารุจินดา) (2.3.1) + เผื่อน (วราห์สิน)  มีบุตร  3 คน 2. (ช) ชุณ จารุจินดา (2.3.2) 3. (ช) เติม จารุจินดา (2.3.3) 4. (ช) เอื้อ จารุจินดา (2.3.4)

สายที่2

สายที่ 2 ชั้นที่ 1

พลโทและพลเรือตรี พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก  จารุจินดา) มีภรรยา 4 คน มีบุตร-ธิดา  4 คน ดังนี้ + คุณหญิงสาย  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1. (ญ) สอาด จารุจินดา (2.2.1) 2. (ช) แฐม จารุจินดา (2.2.2) 3. (ญ) สอิ้ง จารุจินดา (2.2.3) + อบเชย           (ไม่มีผู้สืบสกุล) + ชื่น                (ไม่มีผู้สืบสกุล) + ม.ล.หญิงจวง   ปาลกะวงศ์  มีธิดา  1 คน 4. (ญ) เฉื่อย จารุจินดา (2.2.4)

Scroll to Top