สายที่ ๔ ชั้นที่ ๓-๔

(ญ) ชิต (จารุจินดา) + ประกอบ  สุวรรณปัทม  มีธิดา  ๑ คน ๔.๓.๑
๑. (ญ) เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม
(ช) ถวิล  จารุจินดา + ละออง (รังสิกุล)  มีบุตร-ธิดา ๕ คน ๔.๓.๒
๑. (ช) เถลิง จารุจินดา (๔.๔.๑)
๒. (ญ) เจียรไน จารุจินดา (๔.๔.๒)
๓. (ญ) จินตนา จารุจินดา (๔.๔.๓)
๔. (ญ) วรลักษณ์ จารุจินดา (๔.๔.๔)
๕. (ญ) ฉันทนา จารุจินดา (๔.๔.๕)
(ญ) สดับ  (จารุจินดา)    +    ศาสตราจารย์เกลียว     บุนนาค      มีบุตร ๑ คน ๔.๓.๓
๑. (ช) ก้องบุญ บุนนาค + รุ่งกานต์   เตียนตั้งวงศ์
(ญ) ลมัย  (แม่ชีลมัย จารุจินดา)   +     เปล่ง  สังเกตุการณ์  (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๔.๓.๔
(ญ) พอใจ  (จารุจินดา)   +   จำนงค์  นัยพินิจ     มีธิดา  ๑ คน ๔.๓.๕
๑. (ญ) พิมพ์ใจ นัยพินิจ
(ช) เสริมวงศ์  จารุจินดา + ระจิต (……….)   มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๔.๓.๖
๑. (ช) เมตตา จารุจินดา (๔.๔.๖)
๒. (ช) กรุณา จารุจินดา (๔.๔.๗)
๓. (ช) ณัฐ (มุทิตา) จารุจินดา (๔.๔.๘)
๔. (ญ) มารศรี จารุจินดา (๔.๔.๙)
(ช) ทะเบียน  จารุจินดา     มีภรรยา    ๓    คน       มีบุตร-ธิดา  ๑๐   คน ๔.๓.๗
+ วันทนีย์ (น้อมศิริ)     มีบุตร-ธิดา ๓ คน
๑. (ญ) หยาดทิพย์ จารุจินดา (๔.๔.๑๐)
๒. (ญ) วิมลศรี จารุจินดา (๔.๔.๑๑)
๓. (ช) ว่าที่ร้อยตรีทินรัตน์ จารุจินดา (๔.๔.๑๒)
+ โฉมเฉลา (วละกมล)  มี บุตร-ธิดา   ๔  คน
๔. (ช) อิทธิพล จารุจินดา (๔.๔.๑๓)
๕. (ช) ธีระวัฒน์ จารุจินดา (๔.๔.๑๔)
๖. (ช) ธีรวิทย์ จารุจินดา (๔.๔.๑๕)
๗. (ญ) ฐิติวรรณ จารุจินดา (๔.๔.๑๖)
+ กรุ่น  มีบุตร-ธิดา ๓ คน
๘. (ญ) สุกานดา จารุจินดา ๔.๔.(๔.๓.๗)/๘
๙. (ช) ดำรงค์ จารุจินดา ๔.๔.(๔.๓.๗)/๙
๑๐.(ช) พลเอกนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา ๔.๔.(๔.๓.๗)/๑๐
(ญ) อุบลพรรณ (จารุจินดา)     +  นายแพทย์ประสิทธิ์  ศรีสมบูรณ์  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๔.๓.๑๐
๑. (ช) ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
๒. (ญ) จันทร์จุฑา ศรีสมบูรณ์
(ช) พลโทจงพุฒิ     จารุจินดา    +   ประไพ (ชัยเลิศ)      มีธิดา  ๑ คน ๔.๓.๑๑
๑. (ญ) เพ็ญพจี (๔.๔.๑๗)
(ญ) เพ็ญลักษณ์  (จารุจินดา)     +   ศิริ  อินทร  มีบุตร-ธิดา  ๓ คน
๑. (ช) วิชัย อินทร + เมธินี   เซ็นศิริวัฒนา ๔.๓.๑๓
๒. (ญ) สุดาทิพย์ อินทร
๓. (ช) ชุติพล อินทร + อรวรรณ   อิศรางกูร ณ อยุธยา
(ช) ร้อยเอกประพจน์   จารุจินดา + สุพรรณี (อารยะศาสตร์)      มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๔.๓.๑๔
๑. (ญ) รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี จารุจินดา (๔.๔.๑๘)
๒. (ช) ถปนวัธน์ จารุจินดา (๔.๔.๑๙)
(ช) พันเอกอาณัติ   จารุจินดา + วิฑูรย์ (สมบูรณ์ทรัพย์)         (ไม่มีผู้สืบสกุล) ๔.๓.๑๕
(ญ) ลออศรี (จารุจินดา) + ทวีศักดิ์  บุนนาค  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๔.๓.๑๖
๑. (ญ) จิตภาณี บุนนาค
๒. (ช) สวัสดี บุนนาค
(ญ) พรทิพย์ (จารุจินดา)  +  เอนก  เสรีวงศ์  มีธิดา   ๑  คน ๔.๓.๑๗
๑. (ญ) เนื่องพร เสรีวงศ์
(ช) ชัยพร  จารุจินดา   +   ธีระพร (อริยะ) มีธิดา  ๑ คน ๔.๓.๑๘
๑. (ญ) วรรณพร จารุจินดา (๔.๔.๒๐)
(ญ) กอบพร  (จารุจินดา)   +   เรือตรีทองจุน  หมายเจริญ             มีบุตร  ๒ คน ๔.๓.๑๙
๑. (ช) ทนันชัย หมายเจริญ    +    วีณา   ผู้มีศีล
๒. (ช) ธนบรรณ หมายเจริญ
(ช) ชัยพัฒน์   จารุจินดา  +  สุฑามาศ  (สุทธิโสภณญาน)    มีบุตร-ธิดา   ๒  คน ๔.๓.๒๐
๑. (ญ) ณพร จารุจินดา (๔.๔.๒๑)
๒. (ช) ณพงศ์ จารุจินดา (๔.๔.๒๒)


สายที่ ๔ ชั้นที่ ๒-๓  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๔ ชั้นที่ ๔-๕
Scroll to Top