สายที่ ๕ ชั้นที่ ๑-๒

มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีธรรมสุกราช (เจริญ  จารุจินดา)
มีภรรยา  ๕ คน มีบุตร-ธิดา  ๑๗ คน ดังนี้
+ จั่น (……………….)    มีบุตร-ธิดา  ๒ คน
๑. (ช) กิ่ง จารุจินดา (๕.๒.๑)
๒. (ญ) ถนอม จารุจินดา (๕.๒.๒)
+ หวาน (……………)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน
๓. (ช) ร้อยตำรวจตรี ก้าน จารุจินดา (๕.๒.๓)
๔. (ญ) เสงี่ยม จารุจินดา (๕.๒.๔)
๕. (ญ) สงวน จารุจินดา (๕.๒.๕)
๖. (ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา) (๕.๒.๖)
+ หรุ่น (…….……….)  มีบุตร  ๑ คน
๗.(ช) ร.อ.ขุนจินดายุทธวิตต์ (ฤกษ์  จารุจินดา) (๕.๒.๗)
+ จัน  (……………….)  มีบุตร  ๑ คน
๘. (ช) สุดใจ จารุจินดา (๕.๒.๘)
+ คุณหญิงเล็ก (อมาตยานนท์)  มีบุตร-ธิดา  ๙ คน
๙. (ญ) ยุพิน จารุจินดา (๕.๒.๙)
๑๐. (ช) ร.ต.ต.พัฒน์เจริญ จารุจินดา (๕.๒.๑๐)
๑๑. (ญ) กลนิล จารุจินดา (๕.๒.๑๑)
๑๒. (ช) การบุญ จารุจินดา  (เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์) (๕.๒.๑๒)
๑๓. (ญ) ศิริลักษณ์ จารุจินดา (๕.๒.๑๓)
๑๔. (ญ) จรัสศรี จารุจินดา (๕.๒.๑๔)
๑๕. (ช) จารึก จารุจินดา (๕.๒.๑๕)
๑๖. (ญ) บัวบุญเกิด จารุจินดา (๕.๒.๑๖)
๑๗. (ช) เฉิดฤทธิ์เจริญ จารุจินดา (๕.๒.๑๗)


สายที่ ๔ ชั้นที่ ๔-๕  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๕ ชั้นที่ ๒-๓

Scroll to Top