สายที่ ๓ ชั้นที่ ๓-๔

(ช) บัญญัติ จารุจินดา + สายทอง (ศิริสถิตย์)  มี บุตร-ธิดา ๓ คน ๓.๓.๒
๑. (ญ) จงกล จารุจินดา (๓.๔.๑)
๒. (ญ) สุมาลี จารุจินดา (๓.๔.๒)
๓. (ช) เบ็ญจางค์ จารุจินดา (๓.๔.๓)
(ช) ชรินทร์ จารุจินดา + วชิรา (พลรัตน์) มีบุตร-ธิดา ๔ คน ๓.๓.๓
๑. (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๓)/๑
๒. (ญ) วัชรี จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๓)/๒
๓. (ญ) วริทธิ์ตา จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๓)/๓
๔. (ช) วัชระ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๓)/๔
(ช) ชลิต จารุจินดา + พูนทรัพย์ (หาญนอก) มีบุตร-ธิดา ๕ คน ๓.๓.๔
๑. (ช) บดินทร์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๔)
๒. (ช) กิตติ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๔)
๓. (ญ) ภันรัชสา จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๔)
๔. (ช) อัศวิน จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๔)
๕. (ช) กวิน จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๔)
(ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา + สำรวย (……) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๓.๓.๕
๑. (ญ) รจเรข จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๕)/๑
๒. (ช) ธนดล จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๕)/๒
(ช) บุญพิศ จารุจินดา + พิศ (สีนิลทิน) มี บุตร ๒ คน ๓.๓.๖
๑. (ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา (๓.๔.๔)
๒. (ช) อาษา จารุจินดา (๓.๔.๕)
(ช) สุพิศ  จารุจินดา  + ประหยัด (……)  มี บุตร-ธิดา  ๕ คน ๓.๓.๗
๑. (ช) พงศ์พัฒน์ จารุจินดา (๓.๔.๖)
๒. (ช) พฤทธิพงษ์ จารุจินดา (๓.๔.๗)
๓. (ญ) สิริรัตน์ จารุจินดา (๓.๔.๘)
๔. (ช) ศิวพงษ์ จารุจินดา (๓.๔.๙)
๕. (ญ) ปิยะนุช จารุจินดา (๓.๔.๑๐)
(ช) พันธุ์พิศ จารุจินดา  +   มี บุตร ๒ คน ๓.๓.๘
๑. จารุจินดา (๓.๔.๑๑)
๒. จารุจินดา (๓.๔.๑๒)
(ญ) เพลินพิศ (จารุจินดา) + พยุง นุชน้อมบุญ    มี บุตร-ธิดา ๔ คน ๓.๓.๙
๑. (ช) ศุภชาต นุชน้อมบุญ
๒. (ช) เรืออากาศเอกพินิจ นุชน้อมบุญ
๓. (ช) สยาม นุชน้อมบุญ
๔. (ญ) อวัสดา นุชน้อมบุญ
(ญ) พวงพิศ (จารุจินดา)   +   พันตรีจำเนียร นวมสุวรรณ  มี บุตร-ธิดา ๓ คน ๓.๓.๑๐
๑. (ช) จ่าสิบเอกนิพนธ์ นวมสุวรรณ
๒. (ญ) พจนารถ นวมสุวรรณ
๓. (ญ) พรรณ นวมสุวรรณ
(ช) พงษ์พิศ จารุจินดา    +   จิรา (แสงนิลแจ่ม)  มี บุตร ๑ คน ๓.๓.๑๑
๑. (ช) กมลชัย จารุจินดา (๓.๔.๑๓)
(ญ) เพ็ญพิศ (จารุจินดา) + อนันต์  นกแจ้ง  มี บุตร-ธิดา ๔ คน ๓.๓.๑๒
๑. (ช) เอนก นกแจ้ง
๒. (ญ) พรพิช นกแจ้ง
๓. (ช) อำนาจ นกแจ้ง
๔. (ญ) พนิดา นกแจ้ง
(ญ) พริ้มพิศ (จารุจินดา) + ร้อยเอกกัมปนาท ชังจินดา มี บุตร ๑ คน ๓.๓.๑๓
๑. (ช) ยุทธนา ชังจินดา
(ช) พันตำรวจโทเกียรติ จารุจินดา    มีภรรยา ๒ คน มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๓.๓.๑๔
๑. (ช) จักรกริช จารุจินดา (๓.๔.๑๔)
๒. (ช) กิตติ จารุจินดา (๓.๔.๑๕)
๓. (ญ) ทาริกา จารุจินดา (๓.๔.๑๖)
(ญ) นภา ทองสุวรรณ์ + สุวรรณ เตียวิวัฒน์ ๓.๓.(๓.๒.๖)/๒
(ญ) มาลี ทองสุวรรณ์ + พัลลภ ฉายระบิล ๓.๓.(๓.๒.๖)/๓
(ช) ประเสริฐ ทองสุวรรณ์ + ศิริพร (อินทะแสน) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๓.๓.(๓.๒.๖)/๔
๑. (ช) เอกลักษณ์ ทองสุวรรณ์
๒. (ญ) วราภรณ์ ทองสุวรรณ์
(ช) วัลลภ ทองสุวรรณ์ + กรรณิการ์ (คุณยศยิ่ง) มีบุตรธิดา ๒ คน ๓.๓.(๓.๒.๖)/๖
๑. (ญ) ปฐมาวดี ทองสุวรรณ์
๒. (ช) บดินทร์ ทองสุวรรณ์
(ญ) ศรีสะอาด (จารุจินดา) + หม่อมเจ้าจรัญญา จรูญโรจน์ มีบุตร ๔ คน ธิดา ๓ คน ๓.๓.(๓.๒.๙)/๑
๑. (ญ) ม.ร.ว.จันทร์จรัส จรูญโรจน์
๒. (ช) ม.ร.ว.นิตยศรี จรูญโรจน์
๓. (ญ) ม.ร.ว.รพีพรรณ จรูญโรจน์
๔. (ญ) ม.ร.ว.วรรณอำไพ จรูญโรจน์
๕. (ช) ม.ร.ว.ดนัยนาท จรูญโรจน์
๖. (ช) ม.ร.ว.สุชาติกุล จรูญโรจน์
๗. (ช) ม.ร.ว.จรูญฤทธิ์ จรูญโรจน์
(ช) ประวิทย์ จารุจินดา +  ……….(+……….) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๓.๓.(๓.๒.๔)/๑
๑. (ญ) ปภัสสร จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๑
๒. (ญ) วลีรัตน์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๒
๓. (ช) ถวัลย์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๓
๔. (ช) วิวัฒน์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๑๔
(ช) สันติ จารุจินดา + กำไร (ทับสิน) มีบุตร-ธิดา ๗ คน ๓.๓.(๓.๒.๔)/๒
๑. (ช) สุวิทย์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑
๒. (ช) กิตติกุล จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๒
๓. (ญ) กอบกุล จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๓
๔. (ช) สันตศิริ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๔
๕. (ช) กำพล จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๕
๖.(ช) ปริญญา จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๖
๗.(ญ) ศศิธร จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๗
(ช) ประพัฒน์ จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน ๓.๓.(๓.๒.๔)/๔
+ ลำใย (มาป้อง) มีบุตร-ธิดา ๔ คน
๑. (ญ) กุลณัฐฐา จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๑
๒. (ญ) อภิศรณ์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๒
๓. (ญ) จิตรา จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๓
๔. (ช) จตุพล จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๔
+ สุชาดา (คงกลิ่น) มีบุตร ๑ คน
๑. (ช) พงพัฒน์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕
(ญ) ธันยนันท์ (วาสนา จารุจินดา) อั๋นประเสริฐ + นพอนันต์ อั๋นประเสริฐ มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๓.๓.(๓.๒.๔)/๕
๑. (ช) อธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ
๒. (ช) พีรวัส อั๋นประเสริฐ
๓. (ญ) เกษศิรินทร์ (อั๋นประเสริฐ) เลิศบวรพิพิธ
(ช) พิทยา จารุจินดา + กัลยาณี (คำพิชิต) มีธิดา ๑ คน ๓.๓.(๓.๒.๔)/๘
๑. (ญ) แพรไพลิน จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๘)/๑
(ญ) อุไรรัตน์  (จารุจินดา)   +   สว่าง วราลักษณ์  (ไม่มี – ผู้สืบสกุล) ๓.๓.๑๗
(ญ) อุษา  (จารุจินดา) + จี้  เตมีย์  มีธิดา   ๑  คน ๓.๓.๑๘
๑. (ญ) จิตราพร เตมีย์  (Chitraporn Loh)
(ญ) อุบลวรรณ  (จารุจินดา)  +  สมชาย  สมานพันธ์   มีธิดา   ๒  คน ๓.๓.๑๙
๑. (ญ) นิรชา สมานพันธ์
๒. (ญ) ปิยนุช สมานพันธ์
(ช) อาสาชาติ  จารุจินดา + ปิยนุช  (พงษ์จิตภักดิ์) มีธิดา  ๑ คน ๓.๓.๒๑
๑. (ญ) ชนิดา จารุจินดา (๓.๔.๑๗)


สายที่ ๓ ชั้นที่ ๒-๓  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๓ ชั้นที่ ๔-๕

Scroll to Top