สายที่ ๓ ชั้นที่ ๑-๒

ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทธยาน   ( ถม    จารุจินดา )
มีภรรยา ๓  คน มีบุตร-ธิดา  ๙ คน ดังนี้
+ จันทร์  (วรวิเศษ)   มีบุตร  ๑ คน
๑. (ช) เขียน จารุจินดา (๓.๒.๑)
+ หม่อมราชวงศ์  เผื่อน (………….)   มี บุตร-ธิดา  ๖ คน
๒. (ช) เรือตรีพิศ จารุจินดา  รน (๓.๒.๒)
๓. (ญ) แถบ จารุจินดา (๓.๒.๓)
๔. (ช) แถว จารุจินดา (๓.๒.๔)
๕. (ญ) ริ้ว จารุจินดา (๓.๒.๕)
๖. (ญ) ผัน จารุจินดา (๓.๒.๖)
๗. (ช) กองเงิน จารุจินดา (๓.๒.๗)
+ …………………..  มีบุตร-ธิดา  ๒ คน
๘. (ญ) น้อม จารุจินดา (๓.๒.๘)
๙. (ช) พันโทพระสำแดง ฤทธิ์รงค์ (อั๋น  จารุจินดา) (๓.๒.๙)


สายที่ ๒ ชั้นที่ ๕-๖  ก่อนหน้า | ต่อไป  สายที่ ๓ ชั้นที่ ๒-๓

Scroll to Top