สายที่5

สายที่5

สายที่ ๕ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) จินดา จารุจินดา + จรรยาพร (        ) มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๕.๔.(๕.๓.๑)/๑ ๑. (ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา ๕.๕ ๒. (ญ) ปพจณิกชา ทองย้อย ๕.๕ (ช) สมศักดิ์ จารุจินดา + ประทุม (ไกรเทพ) มีบุุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๔.(๕.๓.๑)/๓ ๑. (ญ) พนิดา (อิงอร) จารุจินดา ๕.๕ ๒. (ญ) นิตยา (อ้อย) จารุจินดา ๕.๕ ๓. (ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา ๕.๕ (ช) พันเอกสุรพัฒน์   จารุจินดา  +  […]

สายที่5

สายที่ ๕ ชั้นที่ ๓-๔

(ช) ร้อยตรีพยุง  จารุจินดา + นางจำรัส  (วรรณบวร) มีบุตร-ธิดา  ๖ คน ๕.๓.๑ ๑. (ช) จินดา จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๑ ๒. (ญ) จรัสศร จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๒ ๓. (ช) สมศักดิ์ จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๓ ๔. (ช) สมพร จารุจินดา ๕.๔.(๕.๓.๑)/๔ ๕. (ญ) ลัดดา คงพล(จารุจินดา) ๕.๔.(๕.๓.๑)/๕ 6.(ญ) อุษา ชละมณี(จารุจินดา) ๕.๔.(๕.๓.๑)/๖ (ญ) รานี  (จารุจินดา) + ศจ.สุข หงสไกร  มีบุตร  ๑ คน ๕.๓.๒ ๑. (ช) ศุภชัย หงสไกร (ช) จารุ จารุจินดา

สายที่5

สายที่ ๕ ชั้นที่ ๒-๓

(ช) กิ่ง  จารุจินดา  +  ละออ (….……………)         (ไม่มีข้อมูล) ๕.๒.๑ (ช) ร้อยตำรวจตรีก้าน  จารุจินดา  + ………..  มีบุตร ๑ คน ๕.๒.๓ ๑. ร้อยตรีพยุง จารุจินดา (๕.๓.๑) (ญ) เสงี่ยม (จารุจินดา) + หลวงประกฤติกรณีย์ (วาเรศร์ หงสไกร) มีบุตร-ธิดา ๓ คน ๕.๒.๔ ๑. (ญ) ลำยอง หงสไกร ๒. (ช) สุข หงสไกร ๓. (ช) พูลศรี หงสไกร (ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา) มีภรรยา ๒ คน มีบุตร-ธิดา ๔ คน

สายที่5

สายที่ ๕ ชั้นที่ ๑-๒

มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีธรรมสุกราช (เจริญ  จารุจินดา) มีภรรยา  ๕ คน มีบุตร-ธิดา  ๑๗ คน ดังนี้ + จั่น (……………….)    มีบุตร-ธิดา  ๒ คน ๑. (ช) กิ่ง จารุจินดา (๕.๒.๑) ๒. (ญ) ถนอม จารุจินดา (๕.๒.๒) + หวาน (……………)  มีบุตร-ธิดา  ๔ คน ๓. (ช) ร้อยตำรวจตรี ก้าน จารุจินดา (๕.๒.๓) ๔. (ญ) เสงี่ยม จารุจินดา (๕.๒.๔) ๕. (ญ) สงวน จารุจินดา (๕.๒.๕) ๖. (ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา)

Scroll to Top