สายที่4

สายที่4

สายที่ ๔ ชั้นที่ ๔-๕

(ช) เถลิง   จารุจินดา + กนกวรรณ  (อินศิริ) ๔.๔.๑ (ญ) เจียรไน  (จารุจินดา) + ศักดิ์สม  จามรมาน   มีบุตร  ๑ คน ๔.๔.๒ ๑. (ช) ครรชิต จามรมาน (ญ) จินตนา  จารุจินดา + รังษี   พานิชอัตรา  มีธิดา  ๑ คน (หย่ากัน) ๔.๔.๓ ๑. (ญ) สายสัมพันธ์ พานิชอัตรา (ญ) วรลักษณ์  (จารุจินดา)  +  ดร.วุทธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์   มีบุตร  ๓ คน ๔.๔.๔ ๑. (ช) มาริต + วราภรณ์ ปรัชญพฤทธิ์ ๒. (ช) โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ๓. (ช) วรพันธุ์ […]

สายที่4

สายที่ ๔ ชั้นที่ ๒-๓

(ญ) แดง  จารุจินดา   +  หลวงสิทธิ์พัฒนการี (สำเริง  จารุจินดา) ๔.๒.๑ดู (๑.๒.๘) (ญ) ดำ  (จารุจินดา)   +  ร้อยเอก หลวงพล  วินัยกิจ  (อำไพ  ปุณณกันต์) มีบุตร-ธิดา ๔ คน ๔.๒.๒ ๑. (ช) พลเอกกฤช ปุณณกันต์  +  คุณหญิงผุสดี        สงสะเสน ๒. (ช) พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์  +  คุณหญิงสะอาด   อดิเรกสาร ๓. (ญ) พันตรีหญิงประดับ ปุณณกันต์  +  พันเอกกฤษณ์  กิติจันทร์ ๔. (ช) อำพัน ปุณณกันต์  +  นิลบล    นพตระกูล (ช) มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (วงศ์  จารุจินดา) + คุณหญิงลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (เสริม โชติกเสถียร)

สายที่4

สายที่ ๔ ชั้นที่ ๑-๒

มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย (พร  จารุจินดา) มีภรรยา  ๔ คน มีบุตร -ธิดา  ๑๓ คน  ดังนี้ + แฉ่ง (……..)  มีธิดา  ๒ คน ๑. (ญ) แดง จารุจินดา (๔.๒.๑) ๒. (ญ) ดำ จารุจินดา (๔.๒.๒) + คุณหญิงบุญรอด  (วัชราภัย)  มีบุตร ๓ คน ๓. (ช) วงศ์ จารุจินดา      (มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์) (๔.๒.๓) ๔. (ช) จวง จารุจินดา      (รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ) (๔.๒.๔) ๕. (ช) หยู่ จารุจินดา      (พันโท พระตะบะฤทธิรงค์) (๔.๒.๕)

สายที่4

สายที่ ๔ ชั้นที่ ๓-๔

(ญ) ชิต (จารุจินดา) + ประกอบ  สุวรรณปัทม  มีธิดา  ๑ คน ๔.๓.๑ ๑. (ญ) เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม (ช) ถวิล  จารุจินดา + ละออง (รังสิกุล)  มีบุตร-ธิดา ๕ คน ๔.๓.๒ ๑. (ช) เถลิง จารุจินดา (๔.๔.๑) ๒. (ญ) เจียรไน จารุจินดา (๔.๔.๒) ๓. (ญ) จินตนา จารุจินดา (๔.๔.๓) ๔. (ญ) วรลักษณ์ จารุจินดา (๔.๔.๔) ๕. (ญ) ฉันทนา จารุจินดา (๔.๔.๕) (ญ) สดับ  (จารุจินดา)    +    ศาสตราจารย์เกลียว     บุนนาค     

Scroll to Top