สายที่3

สายที่3

สายที่ ๓ ชั้นที่ ๔-๕

(ญ) จงกล (จารุจินดา) + บุญธรรม  ควรคะนอง ๓.๔.๑ (ญ) สุมาลี  (จารุจินดา)  +  ประเสริฐ  ทานผล ๓.๔.๒ (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา  +  ประเสริฐ (ชลันทร) มีบุตร ๑ คน ๓.๔.(๓.๓.๓)/๑ ๑. (ช) กิจจา จารุจินดา ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.๓)/๑) (ญ) วัชรี (จารุจินดา)  +  กฤษฎา มีศิริ มีบุตร ๒ คน ๓.๔.(๓.๓.๓)/๒ ๑. (ช) กฤต มีศิริ ๒. (ช) กลวัชร มีศิริ (ช) วัชระ จารุจินดา  +  กันยารัตน์ (หฤชัยงาม) มีบุตร-ธิดา ๒ […]

สายที่3

สายที่ ๓ ชั้นที่ ๒-๓

(ช) เขียน จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน มี บุตร-ธิดา ๕ คน ๓.๒.๑ +  ทองคำ (รุ่งเรือง)        มีบุตร-ธิดา ๒ คน ๑. (ญ) ประชุม จารุจินดา (๓.๓.๑) ๒. (ช) บัญญัต จารุจินดา (๓.๓.๒) +  กิมไล้ (………….)     มีบุตร ๓ คน ๓. (ช) ชรินทร จารุจินดา (๓.๓.๓) ๔. (ช) ชลิต จารุจินดา (๓.๓.๔) ๕. (ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา (๓.๓.๕) (ช) เรือตรี พิศ จารุจินดา รน. 

สายที่3

สายที่ ๓ ชั้นที่ ๓-๔

(ช) บัญญัติ จารุจินดา + สายทอง (ศิริสถิตย์)  มี บุตร-ธิดา ๓ คน ๓.๓.๒ ๑. (ญ) จงกล จารุจินดา (๓.๔.๑) ๒. (ญ) สุมาลี จารุจินดา (๓.๔.๒) ๓. (ช) เบ็ญจางค์ จารุจินดา (๓.๔.๓) (ช) ชรินทร์ จารุจินดา + วชิรา (พลรัตน์) มีบุตร-ธิดา ๔ คน ๓.๓.๓ ๑. (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๓)/๑ ๒. (ญ) วัชรี จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๓)/๒ ๓. (ญ) วริทธิ์ตา จารุจินดา ๓.๔.(๓.๓.๓)/๓ ๔. (ช) วัชระ จารุจินดา

สายที่3

สายที่ ๓ ชั้นที่ ๑-๒

ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทธยาน   ( ถม    จารุจินดา ) มีภรรยา ๓  คน มีบุตร-ธิดา  ๙ คน ดังนี้ + จันทร์  (วรวิเศษ)   มีบุตร  ๑ คน ๑. (ช) เขียน จารุจินดา (๓.๒.๑) + หม่อมราชวงศ์  เผื่อน (………….)   มี บุตร-ธิดา  ๖ คน ๒. (ช) เรือตรีพิศ จารุจินดา  รน (๓.๒.๒) ๓. (ญ) แถบ จารุจินดา (๓.๒.๓) ๔. (ช) แถว จารุจินดา (๓.๒.๔) ๕. (ญ) ริ้ว จารุจินดา (๓.๒.๕) ๖. (ญ)

Scroll to Top