สายที่5

สายที่5

สายที่ 5 ชั้นที่ 4-5

(ช) จินดา จารุจินดา + จรรยาพร (        ) มีบุตร-ธิดา 2 คน 5.4.(5.3.1)/1 1.(ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา 5.5 2.(ญ) ปพจณิกชา ทองย้อย 5.5 (ช) สมศักดิ์ จารุจินดา + ประทุม (ไกรเทพ) มีบุุตร-ธิดา 3 คน 5.4.(5.3.1)/3 1. (ญ) พนิดา (อิงอร) จารุจินดา 5.5 2. (ญ) นิตยา (อ้อย) จารุจินดา 5.5 3. (ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา 5.5 (ช) พันเอกสุรพัฒน์   จารุจินดา  +  รัชนี (ผุดผ่อง)  […]

สายที่5

สายที่ 5 ชั้นที่ 3-4

(ช) ร้อยตรีพยุง  จารุจินดา + นางจำรัส  (วรรณบวร) มีบุตร-ธิดา  6 คน 5.3.1 1.(ช) จินดา จารุจินดา 5.4.(5.3.1)/1 2.(ญ) จรัสศร จารุจินดา 5.4.(5.3.1)/2 3.(ช) สมศักดิ์ จารุจินดา 5.4.(5.3.1)/3 4.(ช) สมพร จารุจินดา 5.4.(5.3.1)/4 5.(ญ) ลัดดา คงพล(จารุจินดา) 5.4.(5.3.1)/5 6.(ญ) อุษา ชละมณี(จารุจินดา) 5.4.(5.3.1)/6 (ญ) รานี  (จารุจินดา) + ศจ.สุข หงสไกร  มีบุตร  1 คน 5.3.2 1. (ช) ศุภชัย หงสไกร (ช) จารุ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน  5.3.4 + 

สายที่5

สายที่ 5 ชั้นที่ 2-3

(ช) กิ่ง  จารุจินดา  +  ละออ (….……………)         (ไม่มีข้อมูล) 5.2.1 (ช) ร้อยตำรวจตรีก้าน  จารุจินดา  + ………..  มีบุตร 1 คน 5.2.3 1. ร้อยตรีพยุง จารุจินดา (5.3.1) (ญ) เสงี่ยม (จารุจินดา) + หลวงประกฤติกรณีย์ (วาเรศร์ หงสไกร) มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.2.4 1. (ญ) ลำยอง หงสไกร 2. (ช) สุข หงสไกร 3. (ช) พูลศรี หงสไกร (ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา) มีภรรยา 2 คน มีบุตร-ธิดา 4 คน

สายที่5

สายที่ 5 ชั้นที่ 1

มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีธรรมสุกราช (เจริญ  จารุจินดา) มีภรรยา  5 คน มีบุตร-ธิดา  17 คน ดังนี้ + จั่น (……………….)    มีบุตร-ธิดา  2 คน 1. (ช) กิ่ง จารุจินดา (5.2.1) 2. (ญ) ถนอม จารุจินดา (5.2.2) + หวาน (……………)  มีบุตร-ธิดา  4 คน 3. (ช) ร้อยตำรวจตรี ก้าน จารุจินดา (5.2.3) 4. (ญ) เสงี่ยม จารุจินดา (5.2.4) 5. (ญ) สงวน จารุจินดา (5.2.5) 6. (ช) รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลสิมารักษ์ (เจียม  จารุจินดา)

Scroll to Top