สายที่4

สายที่4

สายที่ 4 ชั้นที่ 4-5

(ช) เถลิง   จารุจินดา + กนกวรรณ  (อินศิริ) 4.4.1 (ญ) เจียรไน  (จารุจินดา) + ศักดิ์สม  จามรมาน   มีบุตร  1 คน 4.4.2 1. (ช) ครรชิต จามรมาน (ญ) จินตนา  จารุจินดา + รังษี   พานิชอัตรา  มีธิดา  1 คน (หย่ากัน) 4.4.3 1. (ญ) สายสัมพันธ์ พานิชอัตรา (ญ) วรลักษณ์  (จารุจินดา)  +  ดร.วุทธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์   มีบุตร  3 คน 4.4.4 1. (ช) มาริต + วราภรณ์ ปรัชญพฤทธิ์ 2. (ช) โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ 3. (ช) วรพันธุ์ […]

สายที่4

สายที่ 4 ชั้นที่ 3-4

(ญ) ชิต (จารุจินดา) + ประกอบ  สุวรรณปัทม  มีธิดา  1 คน 4.3.1 1. (ญ) เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม (ช) ถวิล  จารุจินดา + ละออง (รังสิกุล)  มีบุตร-ธิดา 5 คน 4.3.2 1. (ช) เถลิง จารุจินดา (4.4.1) 2. (ญ) เจียรไน จารุจินดา (4.4.2) 3. (ญ) จินตนา จารุจินดา (4.4.3) 4. (ญ) วรลักษณ์ จารุจินดา (4.4.4) 5. (ญ) ฉันทนา จารุจินดา (4.4.5) (ญ) สดับ  (จารุจินดา)    +    ศาสตราจารย์เกลียว     บุนนาค     

สายที่4

สายที่ 4 ชั้นที่ 2-3

(ญ) แดง  จารุจินดา   +  หลวงสิทธิ์พัฒนการี (สำเริง  จารุจินดา) 4.2.1ดู (1.2.8) (ญ) ดำ  (จารุจินดา)   +  ร้อยเอก หลวงพล  วินัยกิจ  (อำไพ  ปุณณกันต์) มีบุตร-ธิดา 4 คน 4.2.2 1. (ช) พลเอกกฤช ปุณณกันต์  +  คุณหญิงผุสดี        สงสะเสน 2. (ช) พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์  +  คุณหญิงสะอาด   อดิเรกสาร 3. (ญ) พันตรีหญิงประดับ ปุณณกันต์  +  พันเอกกฤษณ์  กิติจันทร์ 4. (ช) อำพัน ปุณณกันต์  +  นิลบล    นพตระกูล (ช) มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (วงศ์  จารุจินดา) + คุณหญิงลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (เสริม โชติกเสถียร)

สายที่4

สายที่ 4 ชั้นที่ 1

มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย (พร  จารุจินดา) มีภรรยา  4 คน มีบุตร -ธิดา  13 คน  ดังนี้ + แฉ่ง (……..)  มีธิดา  2 คน 1. (ญ) แดง จารุจินดา (4.2.1) 2. (ญ) ดำ จารุจินดา (4.2.2) + คุณหญิงบุญรอด  (วัชราภัย)  มีบุตร 3 คน 3. (ช) วงศ์ จารุจินดา      (มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์) (4.2.3) 4. (ช) จวง จารุจินดา      (รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ) (4.2.4) 5. (ช) หยู่ จารุจินดา      (พันโท พระตะบะฤทธิรงค์) (4.2.5)

Scroll to Top