ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา

ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา ป.ม. , ทช. , ภ.ป.ร. ๕ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๗๓ เป็นบุตรของนายชื้น และ นางละเอียด จารุจินดา มีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑ คน คือ นายขจรเดช จารุจินดา ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้ช่วยป่าไม้เขตเชียงใหม่ สมรสกับนางสาวภาวนา ชินทรารักษ์ มีบุตร ๑ คน คือ นายพลังพร จารุจินดา การศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๘ เริ่มการศึกษา ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (พระนคร) แล้วย้ายตามบิดาซึ่งเป็นนายอำเภอไปศึกษาต่อที่จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖ ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นได้ศึกษาต่อโรงเรียน วัดบพิตรพิมุข สอบไล่ได้ประโยคอาชีวะศึกษาชั้นสูง แผนกภาษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

คุณสักกะ จารุจินดา

คุณสักกะ จารุจินดา เดิมชื่อชาติ เป็นบุตรคุณชื้น จารุจินดา และ ม.ล.หญิง สมรพิศ (สิงหรา) เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2465 มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 8 คน การศึกษา คุณสักกะ จารุจินดา ได้เข้าศึกษาหลังจากที่จบมัธยมศึกษาที่แผนกช่าง โรงเรียนศิลปากร ( ต่อมาเป็นมหาวิทยาลัย ศิลปากร ) ซึ่งศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อำนวยการ จนจบชั้นปีที่ 4 ในขณะที่ศึกษาอยู่นี้ได้ไปร่วมบูรณะพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ระหว่างสงครามกรณี พิพาทไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส (พ.ศ. 2483 – 2484 ) ได้รับเหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรับราชการ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้เข้ารับราชการที่เทศบาลนครกรุงเทพฯ เมื่อเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา ได้เข้ารับราชการทหาร ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ในระหว่างนั้น พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ได้จัดทำละครเวทีของกรมศิลปากร ได้เข้าช่วยทำงานด้านศิลปกรรมให้กับกรมศิลปกร

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

พลตรีมณีรัตน์  จารุจินดา

พลตรีมณีรัตน์ จารุจินดา เป็นบุตร ร้อยเอกก้อน จารุจิน และคุณทองมาก จารุจินดา (เกิดใหม่) เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2461 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 7 คน การศึกษา พ.ศ. 2466 โรงเรียนวัดคีร์ษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2468 โรงเรียนประชาบาลวัดหลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเรียน 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. 2471 โรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเรียน 7 ปี จบชั้นพาณิชยการจังหวัด พ.ศ. 2478 โรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร ใช้เวลาเรียน 2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมบริบูรณ์ พ.ศ. 2481 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับปริญญาบัตร ธรรมศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี 2489 การรับราชการ 16 สิงหาคม 2481 เสมียนแผนกรวบรวมบัญชี

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา )

ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1263 ตรงกับวันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2444 ที่บ้านตำบลมหานาค อำเภอนางเลิ้ง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ ( ตาบ บูรณศิลปิน) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน คือ (ช) คุณชื้น จารุจินดา (ช) คุณชิด จารุจินดา (ญ) คุณนารี จารุจินดา (ช) ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา) (ช) คุรวิเชียร จารุจินดา (ญ) คุณจงกล

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

มหาเสวกตรี  พระยาบำเรอภักดิ์ ( สนิท  จารุจินดา )

มหาเสวกตรี  พระยาบำเรอภักดิ์ ( สนิท  จารุจินดา ) เป็นบุตรของพระยาสุเรนทรราชเสนา ( เจิม จารุจินดา ) และ คุณหญิงสะอาด  สุเรนทรราชเสนา ( จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2438 มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 2 คน พี่ต้องร่วมบิดา 8 คน เมื่อยังเยาว์อยู่นั้น พระยาสุเรนทรราชเสนา ผู้บิดาต้องไปราชการต่างจังหวัด สมัยนั้นยังมีสถานที่ศึกษาอบรมกุลบุตรกุลธิดาที่ดีพอ ท่านจึงไม่นำบุตรไปอยู่หัวเมืองด้วย ได้ฝากฝังอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของ พลโท พระยาเทพอรชุน ( เจ๊ก จารุจินดา ) และคุณหญิงสาย เทพอรชุน ( จารุจินดา ) ผู้เป็นยาย การศึกษา ในชั้นต้นของการศึกษา ได้ศึกษาโรงเรียนวัดหัวลำโพง จบชั้นมูลแล้ว จึงเข้าศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบ เมื่อพระยาบำเรอภักดิ์อายุได้ 7 ปี พลโท พระยาเทพอรชุนได้นำเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอริสาธิราช

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

คุณชื้น จารุจินดา

คุณชื้น จารุจินดา เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ ( บูรณะศิลปิน ) เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2438 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 16 คน การศึกษา พ.ศ. 2446 เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนอนุกรมวิทยาคาร พ.ศ. 2449 พระยารัตนสมบัติ ผู้บิดาอพยพครอบครัวไปอยู่ที่บ้านปากแพรก อำเภอเมือกระบินทร์บุรี จังหวัด กระบินทร์บุรี ( ปัจจุบันคืออำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ) คุณชื้น ได้ติดตามไปด้วย และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดท่าพาณิชย์ ในจังหวัดนั้น จนจบการศึกษาสามัญ การรับราชการ ได้เข้ารับราชการในตำแน่งเสมียนสรรพากร จังหวัดกระบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2457 แล้วได้รับการสับเปลี่ยนโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ ดังนี้ 1 เมษายน 2469

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

ร้อยเอก ก้อน จารุจินดา

ร้อยเอก ก้อน จารุจินดา เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และคุณพ่วง มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 19 คน เมื่อเกิดมาได้ประมาณอายุ 4 – 5 ปี คุณพ่วงผู้เป็นมารดาได้ถึงแก่กรรม คุณหญิงตาบทิพย์ทับทรวง รัตนสมบัติ ( บูรณะศิลปิน ) ได้อุปการะเลี้ยงดูดุจมารดาบังเกิดเกล้าตลอดมา ปี พ.ศ. 2454 พันตรี พะจำเริญพลรบ ( แฐม จารุจินดา ) ได้ย้ายไปรับราชการตำแหน่งปลัดกองพลทหารบกที่ 5 ( นครราชสีมา ) ร้อยเอก ก้อน ได้ติดตามไปด้วย แต่เมื่อพันครี พระจำเริญพลรบ ย้ายมาอยู่ที่อยุธยา ท่านก็มิได้ติดตามมา คงอยู่ที่นครราชสีมาต่อไป การรับราชการ พ.ศ. 2455 ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการเมื่อ 1 ตุลาคม

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง จารุจินดา )

อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง จารุจินดา ) เดิมชื่อ สำลี เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณเปลี่ยน เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 11 ปีขาล พ.ศ. 2421 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 9 คน การรับราชการ กรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี มีภรรยา 2 คน คุณแดง ( จารุจินดา ) มีธิดา 1 คน คุณปรุง ( โอชาโย ) มีธิดา 1 คน หลวงสิทธิพัฒนการี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2503

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

พระยาสุเรนทรราชเสนา ( เจิม จารุจินดา )

พระยาสุเรนทรราชเสนา ( เจิม จารุจินดา ) เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณเปลี่ยน จารุจินดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 9 คน พระยาสุเรนทรราชเสนา เริ่มแรกรับราชการเมื่ออายุ 15 ปี ในกรมสรรพากร กรุงเทพฯ ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนอาทรธนพัฒน์ ภายหลังย้ายไปรับราชการในต่างจังหวัดหลายจังหวัด ตามหัวเมืองทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน ลำพูน ต่อมาได้โอนไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งปลัดมณฑล ประจำจังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอาทรธนพัฒน์ ต่อมาย้ายมาเป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดลำปางและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุเรนทรราชเสนา คงรับราชการอยู่ที่จังหวัดลำปางเรื่อยมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 – 2474 ในระหว่างที่ปฏิบัติราชการอยูที่จังหวัดลำปางนั้น ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมลฑลพายัพ พ.ศ. 2468 ตามหลักฐานจากหนังสือมณฑลที่ 7

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา)

หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา) เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ (แป๊ะ จารุจินดา) และคุณเปลี่ยน จารุจินดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 9 คน หลวงอุปการโกษากร เดิมรับราชการในกรมสรรพากร สมัยมหาอำมาตย์โทพระยาอินทรมนรีศรีจันทรกุมาร (มิสเตอร์ เอฟ.เอส.ไยส์) ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงอุปการโกษากร มีภรรยา 2 คน คุณเง็ก (วราห์สิน) มีบุตรธิดา 3 คน ม.ล.หญิงแสร์ (ดารากร) มีบุตร 3 คน) (ไม่มีหลักฐานปีเกิดและปีมรณะกรรม)

Scroll to Top