เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ร.น. ( การบุญ จารุจินดา )

เรือเอกหลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ร.น. ( การบุญ จารุจินดา ) เป็นบุตร พระยาศรีธรรมศุภราช ( เจริญ จารุจินดา ) และ คุณหญิงเล็ก ศรีธรรมศุภราช ( อมาตยานนท์ ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๔๖ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๘ คน พี่น้องร่วมบิดา ๘ คน

ประวัติการศึกษาและการรับราชการ

   • พ.ศ. ๒๔๕๕ เรียนโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ๓ ปี สอบได้ชั้น ประถม ๓
   • พ.ศ. ๒๔๕๘ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ๓ ปีครึ่ง สอบได้ชั้น ม.๓
   • พ.ศ. ๒๔๖๑ ไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ โดยทุนส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องศึกษาภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเข้าเรียนโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ใช้เวลาการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลานานถึง ๙ ปี จึงสอบไล่ได้เป็นนักเรียนทำการนายเรือ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๔๖๕ คงรับราชการอยู่ในราชนาวีอังกฤษ โดยประจำเรือรบต่างๆ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗ ได้รับยศเป็นว่าที่นายเรือตรี และวันที่ ๒๗ มีนาคม ปีเดียวกัน ได้รับยศเป็นนายเรือตรีแห่งราชนาวีอังกฤษ
    พ.ศ. ๒๔๗๐ เดินทางกลับประเทศไทย
   • ๑๙ เมษายน ๒๔๗๐ ว่าที่เรือโท สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ
   • ๓๐ เมษายน ๒๔๗๐ นายธง เสนาธิการทหารเรือ
   • ๕ เมษายน ๒๔๗๑ เป็นนายเรือเอก บรรดาศักดิ์เป็นหลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์
   • ๑๘ ตุลาคม ๒๔๗๑ ผู้บังคับการ รล. ตอร์ปิโด ๒
   • ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๒ นายกราบซ้าย โรงเรียนนายเรือ
   • ๗ เมษายน ๒๔๗๔ ต้นปืน โรงเรียนนายเรือ
   • ๕ ตุลาคม ๒๔๗๕ ประจำแผนกที่ ๑ กรมเสนาธิการทหารเรือ
   • ๕ พฤษภาคม ๒๔๗๖ ประจำแผนกที่ ๑ กรมเสนาธิการทหารเรือ
   • ๑ เมษายน ๒๔๗๗ เจ้าพนักงานนำร่อง
   • ๑ เมษายน ๒๔๘๕ หัวหน้าเจ้าพนักงานนำร่อง
   • ๙ ธันวาคม ๒๔๙๗ ออกจากราชการ รับบำนาญ เหตุรับราชการนาน
   • ๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๙ รายการพิเศษ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๙ ประจำกองอำนวยการคณะกรรมการผสม และกรมประสานงานพันธมิตร สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด

เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ได้ทำการสมรสกับ คุณพิมพา จารุจินดา ( ธิดาเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย และคุณหญิง ชอุ่ม สุรบดินทรสุรินทรฦาไชย ) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ มีธิดา ๑ คน

เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๐๓ ด้วยโรคมะเร็งในลำคอ อายุ ๕๗ ปีบริบูรณ์ ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๐๔ วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top