ศาสตราจารย์ โชค  จารุจินดา

ศาสตราจารย์ โชค จารุจินดา เป็นบุตรของ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงชอุ่ม สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( คุปตารักษ์ ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คน พี่น้องร่วมบิดา ๗ คน

การศึกษา

   • พ.ศ. ๒๔๖๓ เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข จนถึง พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
   • พ.ศ. ๒๔๖๖ เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใน พ.ศ. ๒๔๗๐
   • พ.ศ. ๒๔๗๑ เข้าโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ ใน พ.ศ. ๒๔๗๓
   • พ.ศ. ๒๔๗๔ เข้าเรียนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบไล่ได้สำเร็จ ๓ ภาค ได้ที่ ๑ และขั้นที่ ๑ ได้รับเกียรติยศเป็นเนติบัณฑิตย์ไทย

การรับราชการ

เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งอัยการฝึกหัด กรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ ลำดับตำแหน่งหน้าที่ราชการ มีดังนี้

   • ๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๘ อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ชั้นที่ ๒
   • ๑ กันยายน ๒๔๗๙ อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ชั้นที่ ๑
   • ๑ เมษายน ๒๔๘๒ อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ตรี อันดับ ๓
   • ๑ มกราคม ๒๔๘๓ พนักงานสหกรณ์ตรี กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ – ตรีอันดับ ๓
   • ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๘๓ อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ
   • ๑ เมษายน ๒๔๘๔ อัยการผู้ช่วยชั้นโท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๘๔ โอนไปเป็นผู้พิพากษาในกระทรวง รับราชการศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม
   • ๑๒ มกราคม ๒๔๘๕ ช่วยราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา
   • ๒๐ มิถุนายน ๒๔๘๕ รับราชการศาลแพ่ง
   • ๑๑ กันยายน ๒๔๘๕ รับราชการศาลอาญา
   • ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๘๖ ผู้พิพากษาจังหวัดแม่สอด เป็นข้าราชการตุลาการชั้นโท
   • ๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๐ ผู้พิพากษาจังหวัดนครสวรรค์
   • ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้
   • ๑ มกราคม ๒๔๙๖ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ เป็นข้าราชการตุลาการชั้นเอก
   • ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ผู้พิพากษาจังหวัดน่าน
   • ๒๓ มกราคม ๒๔๙๘ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
   • ๑ มกราคม ๒๕๐๑ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข้าราชการตุลาการชั้น ๑
   • ๑ มกราคม ๒๕๐๕ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
   • ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๘ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
   • ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๐ พิพากษาศาลฎีกา
   • ๑๕ มกราคม ๒๕๑๒ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
   • ๑ มกราคม ๒๕๑๕ รองประธานศาลฎีกา
   • ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ ลาออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุเพราะรับราชการมานาน

หลังออกจากราชการแล้ว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

   • ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • ๑๖ เมษายน ๒๕๑๘ ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ๑๖ กันยายน ๒๕๑๘ กรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   • ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ตุลาการรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติ
   • ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิ ชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ติดต่อกัน ๒ สมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ

   • ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๗๘ เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
   • ๒๐ กันยายน ๒๔๘๔ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
   • ๔ ธันวาคม ๒๔๙๑ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
   • ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เหรียญบรมราชาภิเษก เงิน
   • ๔ ธันวาคม ๒๔๙๓ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
   • ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ตติยจุลจอมเกล้า ( สืบสกุลเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย )
   • ๕ ธันวาคม ๒๔๙๘ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๐๐ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๐๒ เหรียญจักรพรรดิมาลา
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๐๖ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๐๘ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ ทุติยจุลจอมเกล้า
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ มหาวชิรมงกุฎ
   • ๕ ธันวาคม ๒๕๑๙ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ตำแหน่งพิเศษ

   • พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นกรรมการในการสอบแข่งขันวิชาการข้าราชการพลเรือน
   • พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นผู้บรรยายกฎหมายลักษณะล้มละลายและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นกรรมการหน่วยวิทยาการของกระทรวงยุติธรรม
   • พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นกรรมการสอบความรู้กฎหมายในสำนักกฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา
   • พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นผู้สอบกฎหมายลักษณะอาญาในแผนกนิติรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นผู้อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๔ และ ๕
   • พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นเลขานุการและกรรมการ ก.ต. ( คณะกรรมการตุลาการ )
   • พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
   • พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นผู้สอนกฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิต
   • พ.ศ. ๒๕๒๐ กรรมการชำระสะสางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

ศาสตราจารย์ โชค จารุจินดา ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๐

นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ภายหลังจากลาออกจากราชการแล้ว ท่านยังได้อุทิศตนเพื่อการสอนกฎหมายตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งตลอดมา แม้วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ก็เปิดสอนเป็นวิทยาทานแก่บรรดาศิษย์ผู้สนใจ ซึ่งได้ติดตามมาเรียนพิเศษที่บ้านเป็นประจำ นอกจากนั้นท่านยังได้เขียนตำรากฎหมายไว้หลายเล่ม เป็นต้นว่า คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยพินัยกรรม คำอธิบายกฎหมายลักษณะล้มละลาย คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาล

ศาสตราจารย์ โชค จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน

   • คุณหญิงกัลยา ( จารุจินดา ) – ไม่มีบุตรและธิดา
   • คุณส่งศรี – มีบุตรและธิดา ๒ คน

จากการทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจทำงานหลายๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่นตลอดมา เป็นเหตุให้สุขภาพซึ่งไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก ทรุดโทรมลง เริ่มอาการหอบเหนื่อยเป็นครั้งคราวเวลาพูด และรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เริ่มรับประทานอาหารไม่ได้ อาการทรุดลง จึงได้นำเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันรุ่งขึ้น และต้องอยู่ในห้อง ไอ.ซี.ยู. มาโดยตลอด จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคถุงลมในปอดโป่งพอง มีเลือดออกในทางเดินอาหารและภาวะไตวาย เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๖ รวมสิริอายุได้ ๗๑ ปี ๕ เดือน ๑๑ วัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาและเครื่องประกอบเกรียติยศ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรมสวดอภิธรรมมีกำหนด ๓ วัน และได้รับพระราชทานเพลิง เมื่อ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๖ ณ เมรุวัดธาตุทอง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร จำนวน ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลด้วย

Scroll to Top