ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา

ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา ป.ม. , ทช. , ภ.ป.ร. ๕
ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๗๓ เป็นบุตรของนายชื้น และ นางละเอียด จารุจินดา มีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑ คน คือ นายขจรเดช จารุจินดา ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้ช่วยป่าไม้เขตเชียงใหม่ สมรสกับนางสาวภาวนา ชินทรารักษ์ มีบุตร ๑ คน คือ นายพลังพร จารุจินดา

การศึกษา

   • พ.ศ. ๒๔๗๘ เริ่มการศึกษา ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (พระนคร) แล้วย้ายตามบิดาซึ่งเป็นนายอำเภอไปศึกษาต่อที่จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖ ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นได้ศึกษาต่อโรงเรียน วัดบพิตรพิมุข สอบไล่ได้ประโยคอาชีวะศึกษาชั้นสูง แผนกภาษาต่างประเทศ
   • พ.ศ. ๒๔๙๔ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • พ.ศ. ๒๔๙๙ สำเร็จหลักสูตรวิชาการเกือกสัตว์ วิชาการสื่อสารเบื้องต้น และผู้บังคับหมวด(เหล่าม.) รุ่นที่ ๓ จากโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
   • พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จหลักสูตรทหารร่ม และการรบพิเศษ รุ่นที่ ๙ จากโรงเรียนทหารร่มและการรบพิเศษ ศูนย์การทหารราบ “ค่ายเอราวัณ”
   • พ.ศ. ๒๕๐๓ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • พ.ศ.๒๕๑๑ สำเร็จปริญญาโท MDPA จาก India Institute of Public Administration
   • พ.ศ. ๒๕๑๗ จบการศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๑๑ จากโรงเรียนนายอำเภอ
   • พ.ศ. ๒๕๒๗ จบการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ อส. ชุดที่ ๑

การรับราชการ

   • เริ่มรับราชการประจำกองบัญชาการ ศูนย์การทหารม้า กระทรวงกลาโหม
   • พ.ศ. ๒๕๐๐ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดกองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
   • พ.ศ. ๒๕๐๑ โอนเข้ารับราชการทางสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ตรี อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
   • พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ตรี และปลัดอำเภอ โท ที่ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ
   • พ.ศ. ๒๕๐๗ ประจำกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
   • พ.ศ. ๒๕๐๙ ช่วยปฏิบัติราชการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
   • พ.ศ. ๒๕๑๔ ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
   • พ.ศ. ๒๕๑๖ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
   • พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และนายอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   • พ.ศ. ๒๕๒๕ ผู้อำนวยการกอง กองป้องกันฝ่ายพลเรือน
   • พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการปกครอง
   • พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สังกัดกระทรวง มหาดไทยซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓

ความรู้ความสามารถพิเศษ

ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายด้าน ความสามารถพิเศษที่ใช้ในงานราชการคือการตอกเกือกม้าทุกชนิด การใช้ร่มชูชีพกระโดดจากเครื่องบินลงสู่ภูมิประเทศที่เสี่ยงอันตรายได้อย่างปลอดภัย การใช้ภาษาต่างประเทศ และ ยังมีความสามารถด้านมวยไทย และเป็นนักกีฬา ในชีวิตส่วนตัว ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา เป็นที่รักใคร่เคารพ นับถือของหมู่ญาติ เคยได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมสายสกุลจารุจินดา จนมีปัญหาสุขภาพจึงขอเป็นเพียงที่ปรึกษาของชมรมจนวาระสุดท้ายของชีวิต

การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันฝ่ายพลเรือน ได้รับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือน ที่เมือง Nagpur (นาคปุระ) ประเทศอินเดีย และศึกษาดูงานการป้องกันอัคคีภัยและการป้องกันฝ่ายพลเรือนอื่นๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนของ Japan External Trade Organization

การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

หลังจากเกษียณอายุราชการ ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา ยังคงไปมาหาสู่ญาติ เพื่อนร่วมงาน และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยเสมอ จนเมื่ออายุมากขึ้นก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วย และสุดท้ายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม จนเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิริรวมอายุ ๘๕ ปี ๕ เดือน ๒๓ วัน

Scroll to Top