พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น  จารุจินดา )

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น จารุจินดา ) เป็นบุตร ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม จารุจินดา ) มารดาไม่ทราบชื่อ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑ คน พี่น้องร่วมบิดา ๑ คน

การรับราชการ

   • พ.ศ. ๒๔๓๖ แรกเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖
   • พ.ศ. ๒๔๔๐ สอบไล่ได้ชั้นสูงสุด เป็นที่ ๑๐
   • ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๔๒ ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยตรี
   • ๘ กรกฎาคม ๒๔๔๕ ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท
   • ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๔๖ ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก
   • พฤษภาคม ๒๔๔๘ เป็นปลัดกองโรงเรียนทหารบก
   • ๑๐ ตุลาคม ๒๔๔๘ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสำแดงฤทธิรงค์
   • ๒๑ กันยายน ๒๔๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น นายพันตรี
   • เมษายน ๒๔๕๑ เป็นปลัดกรมบัญชาการทหารบก มณฑลพายัพ
   • เมษายน ๒๔๕๒ เป็นเสนาธิการกองพลที่ ๘ มณฑลพายัพ
   • พฤษภาคม ๒๔๕๓ เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๗
   • ตุลาคม ๒๔๕๔ เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๕
   • มีนาคม ๒๔๕๕ เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๐
   • ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๕๖ ได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันโท
   • พฤศจิกายน ๒๔๕๗ เป็นผู้บังคับกรมทหารบกราบที่ ๒๐
   • ๒๖ เมษายน ๒๔๕๘ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสำแดงฤทธิรงค์
   • กรกฎาคม ๒๔๖๐ ออกจากประจำการเป็นกองหนุนเบี้ยหวัด สังกัดกรมจเรทหารบก และการปืนเล็กกล
   • เมษายน ๒๔๗๑ เป็นนายทหารกองหนุนเบี้ยหวัด สังกัดกรมจเรทหารราบ เพราะยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงกรมกองทหาร
   • ๑ เมษายน ๒๔๗๒ เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัดกรมจเรทหารราบ ( เหตุเพราะอายุเกินกำหนดตามประมวลข้อบังคับ )
   • ๑ สิงหาคม ๒๔๗๕ เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัดกองบังคับการทหารบก กรุงเทพฯ(เพราะเปลี่ยนแปลงรูปโครงการกระทรวงกลาโหม )
   • ๑ เมษายน ๒๔๘๑ เป็นนายทหารพ้นราชการ ( ตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยอายุเกินกำหนดนายทหารนอกราชการ )

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ได้ทำการสมรสกับ คุณเจริญ ( เงินโอภาส ) มีบุตรและธิดา ๕ คน

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการและปอดอักเสบ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๘๘ รวมอายุประมาณ ๖๘ ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ (ประมาณเดือนกรกฎาคม )

Scroll to Top