คุณชื้น จารุจินดา

คุณชื้น จารุจินดา เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ ( บูรณะศิลปิน ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๓๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๑๖ คน

การศึกษา

   • พ.ศ. ๒๔๔๖ เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนอนุกรมวิทยาคาร
   • พ.ศ. ๒๔๔๙ พระยารัตนสมบัติ ผู้บิดาอพยพครอบครัวไปอยู่ที่บ้านปากแพรก อำเภอเมือกระบินทร์บุรี จังหวัด กระบินทร์บุรี ( ปัจจุบันคืออำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ) คุณชื้น ได้ติดตามไปด้วย และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดท่าพาณิชย์ ในจังหวัดนั้น จนจบการศึกษาสามัญ

การรับราชการ

ได้เข้ารับราชการในตำแน่งเสมียนสรรพากร จังหวัดกระบินทร์บุรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๗ แล้วได้รับการสับเปลี่ยนโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ ดังนี้

   • ๑ เมษายน ๒๔๖๙ ปลัดขวา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
   • ๒ ตุลาคม ๒๔๗๕ ปลัดกิ่งอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างนี้ได้ศึกษาวิชาการปกครองชั้นสูง ( ในสมัยนั้น ) ถึงขั้นปลัดจังหวัดและนายอำเภอ สอบได้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙
   • ๑ เมษายน ๒๔๗๙ นายอำเภอผู้ช่วยประจำกิ่งสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี
   • ๗ เมษายน ๒๔๘๐ นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
   • ๑ เมษายน ๒๔๘๑ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
   • ๒๒ เมษายน ๒๔๘๒ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
   • ๑ มีนาคม ๒๔๘๓ นายอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
   • ๑๑ เมษายน ๒๔๘๘ นายอำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
   • ๘ เมษายน ๒๔๙๑ นายอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
   • ๒๑ มีนาคม ๒๔๙๒ ปลัดจังหวัดระนอง
   • ๙ กันยายน ๒๔๙๕ นายอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร
   • ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๖ นายอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
   • ๑ เมษายน ๒๔๙๗ นายอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร
   • ๑ มกราคม ๒๔๙๙ ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเป็นข้าราชการบำนาญ

ยศเสือป่า

   • ๑๒ ธันวาคม ๒๔๖๑ นายหมู่ตรี เสือป่า
   • ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ นายหมู่โท เสือป่า
   • ๒๐ กันยายน ๒๔๖๓ นายหมู่เอก เสือป่า
   • ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ นายหมู่ใหญ่ เสือป่า

นอกจากนั้นเมื่อเกษียณราชการแล้วยังได้รับการแต่งตั้ง

   • ๑ สิงหาคม ๒๕๐๓ เป็นสมาชิกสภาจังหวัดธนบุรี
   • ๑ สิงหาคม ๒๕๐๖ – ๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดธนบุรี

คุณชื้น จารุจินดา เพียบพร้อมไปด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มีระเบียบวินัย รักและห่วงใยลูกทุกคน ปรารถนาจะเห็นลูกทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในสัมมาอาชีพ ต้องการให้ลูกเป็นคนขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต ท่านจะพร่ำสอนลูกให้รักเกียรติ รักชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล อย่าละอายที่ตัวเรามีฐานะยากจน แต่จงละอายที่จะทำความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย ในฐานะที่ท่านรับราชการมานาน โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ถือหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญ ปฏิบัติงานอย่างรีบด่วน แม้ว่าตัวเองจะเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อมีราชการท่านจะไม่ละทิ้งหน้าที่ ในเรื่องนี้ท่านได้กล่าวกับลูกๆ ไว้ว่า “ เจ้าจงจำไว้ พ่อเป็นข้าราชการ มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลราษฎร ภายในท้องที่ ที่รับผิดชอบ เมื่อมีเรื่องร้ายแรงจะมามัวนอนใจเฉยอยู่เอาแต่สบายไม่ได้ ผิดคำที่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อในหลวงไว้ อีกประการหนึ่ง เจ้าทุกข์ เขาก็จะทุกข์ร้อน ทุรนทุราย รอคอยเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมอยู่ ถ้าคอยหาย คอยหาย เขาก็จะรู้สึกปราศจากที่พึ่ง และหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับคดีก็อาจสูญหายไปได้ เจ้าจะเติบใหญ่ต่อไป ทำงานราชการหรืองานอื่นใดก็ดี อย่างลืมหน้าที่ อย่าเห็นแก่ความสุขความสบายมากกว่าการงาน ปู่ทวดของเจ้าไม่เคยประพฤติอย่างนี้ ”

หลังจากเกษียณราชการแล้ว ท่านใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๕ ตรอกวัดใหม่พิเรนทร์ จังหวัดธนบุรี ท่านมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา หนักแน่นในศีลธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดี ทำบุญทำกุศลอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะที่วัดใหม่พิเรนทร์นั้น ท่านได้ให้ความอุปการะอย่างดีตลอดมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ ทางวัดได้ตกลงก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ขึ้น โดยจัดหาทุนจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ท่านได้บริจาคทรัพย์เป็นทุนประเดิม หนึ่งแสนบาท ต่อมาได้บริจาคเพิ่มเติมรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดบาท ซึ่งงานก่อสร้างก็ได้สำเร็จลุล่วงโดยประสงค์ด้วยดี

คุณชื้น จารุจินดา มีภรรยา ๕ คน

    • ม.ล.หญิง สมรพิศ ( สิงหรา ) มีบุตร ๓ คน
    • คุณละเอียด ( เรืองแสง ) มีบุตร ๒ คน
    • คุณชลอม มีบุตร ๑ คน
    • คุณเชย ( สองสี ) มีบุตร และ ธิดา ๒ คน
    • คุณละออง ( ชมเพ็ญ ) มีบุตร และ ธิดา ๓ คน

คุณชื้น จารุจินดา ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๖ รวมอายุได้ ๘๗ ปี ๑๐ เดือน ๑๘ วัน ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top