ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา )

ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช ๑๒๖๓ ตรงกับวันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๔ ที่บ้านตำบลมหานาค อำเภอนางเลิ้ง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ ( ตาบ บูรณศิลปิน) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน คือ

   • (ช) คุณชื้น จารุจินดา
   • (ช) คุณชิด จารุจินดา
   • (ญ) คุณนารี จารุจินดา
   • (ช) ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา)
   • (ช) คุรวิเชียร จารุจินดา
   • (ญ) คุณจงกล จารุจินดา

ได้ทำการสมรสกับ นางลูกอินทร์ จารุจินดา (ลูกอินทร์ ชื่อเบิกบาน) บุตรเรือโทท้วม และ นางเยื้อน ชื่นเบิกบาน มีบุตรและธิดา ๙ คน คือ

   • นางศุภวัลย์ จารุจินดา
   • นางจันทิพา เอี่ยมสะอาด
   • พันโท ปาจรีย์ จารุจินดา
   • นางศรีรัช จารุจินดา
   • นางอัจฉรา เนตรสุวรรณ
   • นางผกาวัลย์ ทองศิริ
   • พันเอก สันธยา จารุจินดา
   • นายมาริษ จารุจินดา
   • จ่าสิบเอก พิทยา จารุจินดา

มีบุตรอันเกิดจาก นางปฐม เอมรัตน์ ๒ คน คือ

   • รวมขวัญ จารุจินดา
   • ลลัลนา จารุจินดา

มีบุตรอันเกิดจาก นางบุญมาก น้อยยอดยิ่ง ๔ คน คือ

   • ศิริบุล จารุจินดา
   • สุนทรี จารุจินดา
   • ใจสมาน จารุจินดา
   • สืบศักดิ์ จารุจินดา

การศึกษา

   • ได้เริ่มเข้าศึกษาที่วัดท่าพาณิชย์ ตำบลปากแพรก อำเภอกบินทร์บุรี
   • พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๖๐ เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕
   • พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบไล่ได้สำรองปลัดอำเภอ

การรับราชการทหารประจำการ

สังกัดตำรวจภูธร อำเภอกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๕ ปลดประจำการเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๖๗

การรับราชการในกระทรวงมหาดไทย

   • พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นเสมียนมหาดไทย มณฑลปราจีน
   • พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นอักษรเลข จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็นปลัดซ้ายอำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี
   • พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็นปลัดขวาอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นปลัดขวาอำเภอกบินทร์บรี
   • พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นผู้รั้งเลขานุการมณฑลนครไชยศรี
   • พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นเลขานุการมณฑลนครไชยศรี
   • พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นผู้รั้งนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
   • พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
   • พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นนายอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
   • พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นนายอำเภอบุคคโล จังหวัดธนบุรี
   • พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นนายอำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร
   • พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นปลัดจังหวัดตาก
   • พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นนายอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   • พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นนายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   • พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นนายอำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง
   • พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นนายอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   • พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นนายอำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ยศ

   • พ.ศ. ๒๔๗๑ รองอำมาตย์ตรี
   • พ.ศ. ๒๔๗๓ รองอำมาตย์โท

ยศพิเศษ

   • พ.ศ. ๒๔๖๒ พลเสือป่า
   • พ.ศ. ๒๔๖๓ ว่าที่น่ายหมู่ตรี
   • พ.ศ. ๒๔๖๔ นายหมู่ตรี

บรรดาศักดิ์

   • พ.ศ. ๒๔๗๔ ขุนสิริบุรานุการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   • พ.ศ. ๒๔๗๔ เหรียญที่ระลึกฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
   • พ.ศ. ๒๔๗๘ เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
   • พ.ศ. ๒๔๘๐ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
   • พ.ศ. ๒๔๘๓ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

ถึงแก่อนิจกรรม

ขุนสิริบุรานุการ ( ชัชย์ จารุจินดา ) ได้เริ่มป่วยโดยมีลักษณะบวมที่คอด้านซ้าย อาการอ่อนเพลียมาก ได้เริ่มเข้ารับการักษาในโรงพยาบาลสมเด็จ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ แพทย์ได้ให้การรักษาเป็นอย่างดี แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น เพราะไม่สามารถให้อาหารทางปากได้ อาการจึงมีแต่ทรงกับทรุดตลอดมา การแพร่เชื้อของโรค ได้ขยายตัวไปตามร่างกายทั่วไป หมดความสามารถของแพทย์ที่จะรักษาได้ แพทย์จึงได้พยายามประคับประคองไม่ให้ท่านได้รับทุกขเวทนาเกินไป และถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลา ๐๕.๐๐ น.

Scroll to Top