ศาสตราจารย์ โชค  จารุจินดา

ศาสตราจารย์ โชค จารุจินดา เป็นบุตรของ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงชอุ่ม สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( คุปตารักษ์ ) เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2455 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน พี่น้องร่วมบิดา 7 คน

การศึกษา

   • พ.ศ. 2463 เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข จนถึง พ.ศ. 2465 สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   • พ.ศ. 2466 เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน พ.ศ. 2470
   • พ.ศ. 2471 เข้าโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ใน พ.ศ. 2473
   • พ.ศ. 2474 เข้าเรียนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม จนถึง พ.ศ. 2476 สอบไล่ได้สำเร็จ 3 ภาค ได้ที่ 1 และขั้นที่ 1 ได้รับเกียรติยศเป็นเนติบัณฑิตย์ไทย

การรับราชการ

เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งอัยการฝึกหัด กรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2477 ลำดับตำแหน่งหน้าที่ราชการ มีดังนี้

   • 1 พฤศจิกายน 2478 อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ชั้นที่ 2
   • 1 กันยายน 2479 อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ชั้นที่ 1
   • 1 เมษายน 2482 อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ – ตรี อันดับ 3
   • 1 มกราคม 2483 พนักงานสหกรณ์ตรี กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ – ตรีอันดับ 3
   • 15 พฤษภาคม 2483 อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ
   • 1 เมษายน 2484 อัยการผู้ช่วยชั้นโท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • 15 กรกฎาคม 2484 โอนไปเป็นผู้พิพากษาในกระทรวง รับราชการศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม
   • 12 มกราคม 2485 ช่วยราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา
   • 20 มิถุนายน 2485 รับราชการศาลแพ่ง
   • 11 กันยายน 2485 รับราชการศาลอาญา
   • 13 พฤษภาคม 2486 ผู้พิพากษาจังหวัดแม่สอด เป็นข้าราชการตุลาการชั้นโท
   • 18 มิถุนายน 2490 ผู้พิพากษาจังหวัดนครสวรรค์
   • 14 พฤษภาคม 2494 ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้
   • 1 มกราคม 2496 ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ เป็นข้าราชการตุลาการชั้นเอก
   • 18 พฤษภาคม 2497 ผู้พิพากษาจังหวัดน่าน
   • 23 มกราคม 2498 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
   • 1 มกราคม 2501 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข้าราชการตุลาการชั้น 1
   • 1 มกราคม 2505 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
   • 15 ตุลาคม 2508 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
   • 15 ตุลาคม 2510 พิพากษาศาลฎีกา
   • 15 มกราคม 2512 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
   • 1 มกราคม 2515 รองประธานศาลฎีกา
   • 1 ตุลาคม 2516 ลาออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุเพราะรับราชการมานาน

หลังออกจากราชการแล้ว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

   • 20 กุมภาพันธ์ 2518 ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • 16 เมษายน 2518 ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • 16 กันยายน 2518 กรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   • 31 พฤษภาคม 2519 ตุลาการรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติ
   • 23 มีนาคม 2520 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิ ชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ติดต่อกัน 2 สมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ

   • 26 พฤษภาคม 2478 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
   • 20 กันยายน 2484 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
   • 4 ธันวาคม 2491 จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
   • 5 พฤษภาคม 2493 เหรียญบรมราชาภิเษก เงิน
   • 4 ธันวาคม 2493 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
   • 5 พฤษภาคม 2496 ตติยจุลจอมเกล้า ( สืบสกุลเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย )
   • 5 ธันวาคม 2498 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
   • 5 ธันวาคม 2500 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
   • 5 ธันวาคม 2502 เหรียญจักรพรรดิมาลา
   • 5 ธันวาคม 2506 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
   • 5 ธันวาคม 2508 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
   • 5 ธันวาคม 2511 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
   • 5 ธันวาคม 2512 ทุติยจุลจอมเกล้า
   • 5 ธันวาคม 2513 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
   • 5 ธันวาคม 2515 มหาวชิรมงกุฎ
   • 5 ธันวาคม 2519 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ตำแหน่งพิเศษ

   • พ.ศ. 2500 เป็นกรรมการในการสอบแข่งขันวิชาการข้าราชการพลเรือน
   • พ.ศ. 2501 เป็นผู้บรรยายกฎหมายลักษณะล้มละลายและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • พ.ศ. 2502 เป็นกรรมการหน่วยวิทยาการของกระทรวงยุติธรรม
   • พ.ศ. 2502 เป็นกรรมการสอบความรู้กฎหมายในสำนักกฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา
   • พ.ศ. 2502 เป็นผู้สอบกฎหมายลักษณะอาญาในแผนกนิติรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • พ.ศ. 2502 เป็นผู้อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 4 และ 5
   • พ.ศ. 2503 เป็นเลขานุการและกรรมการ ก.ต. ( คณะกรรมการตุลาการ )
   • พ.ศ. 2505 เป็นกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
   • พ.ศ. 2502 เป็นผู้สอนกฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิต
   • พ.ศ. 2520 กรรมการชำระสะสางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

ศาสตราจารย์ โชค จารุจินดา ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 17 มีนาคม 2520

นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ภายหลังจากลาออกจากราชการแล้ว ท่านยังได้อุทิศตนเพื่อการสอนกฎหมายตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งตลอดมา แม้วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ก็เปิดสอนเป็นวิทยาทานแก่บรรดาศิษย์ผู้สนใจ ซึ่งได้ติดตามมาเรียนพิเศษที่บ้านเป็นประจำ นอกจากนั้นท่านยังได้เขียนตำรากฎหมายไว้หลายเล่ม เป็นต้นว่า คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยพินัยกรรม คำอธิบายกฎหมายลักษณะล้มละลาย คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาล

ศาสตราจารย์ โชค จารุจินดา มีภรรยา 2 คน

   1. คุณหญิงกัลยา ( จารุจินดา ) – ไม่มีบุตรและธิดา
   2. คุณส่งศรี – มีบุตรและธิดา 2 คน

จากการทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจทำงานหลายๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่นตลอดมา เป็นเหตุให้สุขภาพซึ่งไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก ทรุดโทรมลง เริ่มอาการหอบเหนื่อยเป็นครั้งคราวเวลาพูด และรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2526 เริ่มรับประทานอาหารไม่ได้ อาการทรุดลง จึงได้นำเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันรุ่งขึ้น และต้องอยู่ในห้อง ไอ.ซี.ยู. มาโดยตลอด จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคถุงลมในปอดโป่งพอง มีเลือดออกในทางเดินอาหารและภาวะไตวาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2526 รวมสิริอายุได้ 71 ปี 5 เดือน 11 วัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาและเครื่องประกอบเกรียติยศ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรมสวดอภิธรรมมีกำหนด 3 วัน และได้รับพระราชทานเพลิง เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2526 ณ เมรุวัดธาตุทอง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร จำนวน 5 ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลด้วย

Scroll to Top