สายสกุลที่ ๕

 • มหาอำมาตย์ตรี
  พระยาศรีธรรมสุกราช
  (เจริญ จารุจินดา)
  • มีภรรยา ๕ คน
   • จั่น
    • มีบุตรธิดา ๒ คน
     • กิ่ง จารุจินดา
      • มีภรรยา ๑ คน
       • ละออ
        (ไม่มีข้อมูล)
     • ถนอม จารุจินดา
   • หวาน
    • มีบุตรธิดา ๔ คน
     • ร้อยตำรวจตรี
      ก้าน จารุจินดา
      • ...
       • ...
        • มีบุตร ๑ คน
         • ร้อยตรีพยุง จารุจินดา
     • เสงี่ยม จารุจินดา
      • มีสามี ๑ คน
       • หลวงประกฤติกรณีย์
        (วาเรศร์ หงสไกร)
        • มีบุตรธิดา ๓ คน
         • ลำยอง หงสไกร
         • สุข หงสไกร
         • พูลศรี หงสไกร
     • สงวน จารุจินดา
     • รองอำมาตย์โท
      ขุนพิศาลสิมารักษ์
      (เจียม จารุจินดา)
      • มีภรรยา ๒ คน
       • ปรุง (โรจนหัสดิน)
        • มีบุตรธิดา ๓ คน
         • รานี จารุจินดา
         • ปรีดา จารุจินดา
         • จารุ จารุจินดา
       • น้อม (ณ สงขลา)
        • มีบุตร ๑ คน
         • จุมพล จารุจินดา
   • หรุ่น
    • มีบุตร ๑ คน
     • ร.อ.ขุนจินดายุทธวิตต์
      (ฤกษ์ จารุจินดา)
      • มีภรรยา ๑ คน
       • น้อม
        • มีบุตรธิดา ๕ คน
         • พูลฤทธิ์ จารุจินดา
         • บุษบง จารุจินดา
         • เรณู จารุจินดา
         • อุบล จารุจินดา
         • ฤทัย จารุจินดา
   • จัน
    • มีบุตร ๑ คน
     • สุดใจ จารุจินดา
      • มีภรรยา ๑ คน
       • ช้อย (บุญศิริ)
        • มีบุตรธิดา ๒ คน
         • อัมพร จารุจินดา
         • ทนุก จารุจินดา
   • คุณหญิงเล็ก (อมาตยานนท์)
    • มีบุตรธิดา ๙ คน
     • ยุพิน จารุจินดา
     • ร.ต.ต.พัฒน์เจริญ จารุจินดา
      • มีภรรยา ๒ คน
       • สายหยุด (เหลี่ยมทอง)
        (ปริก เหลี่ยมทอง)
        • มีบุตรธิดา ๘ คน
         • พาศรี จารุจินดา
         • อรอนงค์ จารุจินดา
         • จงรักษ์ จารุจินดา
         • สุพัตรา จารุจินดา
         • ธาตรี จารุจินดา
         • ร.ต.อ.มานิตย์ จารุจินดา
         • รัมย์ภา จารุจินดา
         • สุพจน์ จารุจินดา
       • ลัดดา (ศรีโพภาคย์)
        • มีบุตรธิดา ๒ คน
         • นวลลออ จารุจินดา
         • เรืออากาศเอกพิถีชาญ จารุจินดา
     • หม่อมกลนิล
      (กลนิล จารุจินดา)
      • มีสามี ๑ คน
       • หม่อมเจ้าประสิทธิ์ศักดิ์ เกษมสันต์
        • มีโอรส ๑ องค์
         • ร้อยตรีหม่อมราชวงศ์ประณีต เกษมสันต์
          • มีภรรยา ๑ คน
           • สมใจ (จุลนิมิ)
     • เรือเอกหลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์
      (การบุญ จารุจินดา)
      • มีภรรยา ๑ คน
       • พิมพา
     • ศิริลักษณ์ จารุจินดา
      • มีสามี ๑ คน
       • ขุนบำรุงรัตนบุรี
        (กุหลาบ จูฑะพุทธิ)
        • มีบุตรธิดา ๖ คน
         • กัทลี จูฑะพุทธิ
         • ชวลิต จูฑะพุทธิ
          • มีภรรยา ๑ คน
           • โสภา (แพทย์สมาน)
         • ปฏิภาน จูฑะพุทธิ
          • มีภรรยา ๑ คน
           • จำนรรจา (อุนนานนท์)
         • พลเรือโทศุภนิตย์ จูฑะพุทธิ ร.น.
          • มีภรรยา ๑ คน
           • ลำนำ (นีร์ปัทมะ)
         • ปิยะทัศน์ จูฑะพุทธิ
          • มีภรรยา ๑ คน
           • ภรณี (จงวัฒนา)
         • ดร.จารุณี จูฑะพุทธิ
          • มีสามี ๑ คน
           • ดร.อิศรา วงศ์ข้าหลวง
     • จรัสศรี จารุจินดา
      • มีสามี ๑ คน
       • นาวาตรีหลวงตรณีณัติการ ร.น.
        (ต่า กาญจนะจูฑะ)
        • (ไม่มีผู้สืบสกุล)
     • จารึก จารุจินดา
      • มีภรรยา ๑ คน
       • สอางค์ (อินทาปัจ)
        • มีบุตร ๒ คน
         • นาวาอากาศโทจีระ จารุจินดา
         • พลโทเผด็จ จารุจินดา
     • บัวบุญเกิด จารุจินดา
      • มีสามี ๑ คน
       • นาวาโทพระประยุทธชลบุรี ร.น.
        (แป๊ะ วีราสา)
        • มีบุตรธิดา ๕ คน
         • สมศรี วีราสา
         • สมทรง วีราสา
         • สารศรี วีราสา
         • พลเรือตรีวัฒนพงศ์ วีราสา
         • ปราณี วีราสา
     • เฉิดฤทธิ์เจริญ จารุจินดา
      • มีภรรยา ๑ คน
       • ทรัพย์ (สนธิสุทธิ์)
        • มีธิดา ๑ คน
         • วาณี จารุจินดา
Scroll to Top