รองศาสตราจารย์ ชาญชัย จารุจินดา

เกิด               –        6 ธันวาคม พ.ศ.2479

เป็นบุตร นายพิชัย จารุจินดา และหม่อมหลวงมณีพรรณ จารุจินดา มีพี่น้องร่วมสายโลหิต 4 คน คือ

 1. นายฤาชัย จารุจินดา
 2. นายสิริชัย จารุจินดา
 3. รศ.ชาญชัย จารุจินดา
 4. นายศุภชัย จารุจินดา

รศ.ชาญชัย จารุจินดา สมรสกับ อาจารย์ประไพศรี จารุจินดา มีบุตร-ธิดา 4 คน ได้แก่

 1. น.ส.อาทิตยา จารุจินดา
 2. นายอดิศ จารุจินดา
 3. นาวาเอกอดิศร จารุจินดา
 4. นายอดิศัย จารุจินดา

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกก่อสร้าง โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
 • ปวส.(แผนกช่างก่อสร้าง) จากวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ
 • ปม.จากวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ
 • S.C.E. จาก Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์
 • S.Arch. จาก Far Eastern University ประเทศฟิลิปปินส์
 • A. จาก Adamson University

การรับราชการ

3 กรกฎาคม 2503 จนเกษียณอายุราชการ

วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

งานวิชากรและบริการ

ตำราที่ออกวางตลาดและเผยแพร่

 • ทฤษฎีโครงสร้าง
 • การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
  • เป็นวิศวกรที่ปรึกษาบริษัทต่างๆ ดังนี้
   • บริษัท สง่าฤาชา จำกัด
   • บริษัท ป.ปกรณ์ จำกัด
   • บริษัท ส.พรประเสริฐ จำกัด
   • บริษัท ราชกิจภิญโญ จำกัด

ปรัชญาชีวิต               – ยินดีเป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.     พ.ศ.2512
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.     พ.ศ.2514
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.     พ.ศ.2518
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.    พ.ศ.2520
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.     พ.ศ.2524
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.    พ.ศ.2533
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.    พ.ศ.2534
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.    พ.ศ.2537
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.     พ.ศ.2540

รศ.ชาญชัย จารุจินดา เป็นผู้อุทิศชีวิตและทุ่มเทให้กับการเป็นอาจารย์ผู้ ‘ให้’ ตลอดชีวิต เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพและรักใคร่จากลูกศิษย์เป็นอย่างมาก ลูกศิษย์ทั่วไปเรียกท่านว่า ‘พ่อ’ นับถือเป็นพ่อคนที่สอง จากการที่ท่านเป็นผู้ที่ให้นอกจากให้วิชาความรู้ในวิชาการแล้ว ท่านยังให้ประสบการณ์ ความรัก ความห่วงใย ให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน ทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ แก่ลูกศิษย์ ท่านสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการแจกทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กระทั่งท่านและลูกศิษย์ได้ร่วมกันจัดตั้ง มูลนิธิชาญชัย จารุจินดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน

รศ.ชาญชัย จารุจินดา ถึงแก่อนิจกรรม ณ โรงพยาบาลธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2547 ได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับประกอบเกียรติยศ และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 3 คืน ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

 

Scroll to Top