ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา ประธานกรรมการ
นางพจนา จารุจินดา กรรมการ
พลเอกชวลิต จารุจินดา กรรมการ
นายมิคมินทร์ จารุจินดา กรรมการ
นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ
ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา กรรมการ
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการ
นายณัฐ จารุจินดา กรรมการเหรัญญิก
นายก้องบุญ บุนนาค กรรมการ
๑๐ น.ส.สุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร กรรมการ
๑๑ นายชาย จารุจินดา กรรมการ
๑๒ นางภารดี จารุจินดา กรรมการ
๑๓ พ.ต.จักรา จารุจินดา กรรมการ
๑๔ นายชัยพัฒน์ จารุจินดา กรรมการเลขานุการ
๑๕ นายโอฬาร จารุจินดา กรรมการ
๑๖ น.ส.ขวัญหทัย จารุจินดา กรรมการ
Scroll to Top