สายที่ 1 ชั้นที่ 1
เสวกเอก  พระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา )
มีภรรยา    3     คน    มีบุตร - ธิดา    22   คน ดังนี้
+   เปลี่ยน    มีบุตร  - ธิดา   13   คน
  1. (ญ) เพิ่ม จารุจินดา (1.2.1)
  2. (ช) สวัสดิ์ จารุจินดา (1.2.2)
  3. (ญ) นวม จารุจินดา (1.2.3)
  4. (ช) เจิม จารุจินดา (1.2.4)
  5. (ญ) ลำใย จารุจินดา (1.2.5)
  6. (ช) ร้อยโทโต     จารุจินดา (1.2.6)
  7. (ช) นาค จารุจินดา (1.2.7)
  8. (ช) สำเริง จารุจินดา (1.2.8)
  9. (ช) เลื่อน จารุจินดา (1.2.9)
  10. (ญ) เพี้ยน จารุจินดา (1.2.10)
  11. (ช) พร้อม จารุจินดา (1.2.11)
  12. (ช) โชติ จารุจินดา (1.2.12)
  13. (ช) ช่วง จารุจินดา (1.2.13)
+   พ่วง  มีบุตร  -  ธิดา    3    คน
  14. (ญ) แกม จารุจินดา (1.2.14)
  15. (ญ) กาบ จารุจินดา (1.2.15)
  16. (ช)ร้อยเอกก้อน จารุจินดา (1.2.16)
+   คุณหญิงตาบ    มีบุตร-ธิดา 6 คน
  17. (ช) ชื้น จารุจินดา (1.2.17)
  18. (ช) ชิต จารุจินดา (1.2.18)
  19. (ญ) นารี จารุจินดา (1.2.19)
  20. (ช) ชัชย์ จารุจินดา (1.2.20)
  21. (ช) วิเชียร จารุจินดา (1.2.21)
  22. (ญ) จงกล จารุจินดา (1.2.22)

 

ชั้นที่ 2-3 ของสายที่ 1
(ญ)เพิ่ม + เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย ( พร จารุจินดา )  มีบุตร - ธิดา 2 คน 1.2.1
  1.  (ช)  เชื้อ จารุจินดา  
  2.  (ญ)  บุบผา จารุจินดา (คุณหญิงบำเรอภักดิ์) (1.3.1)
(ช) หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา) มีภรรยา 2 คน ,บุตร - ธิดา 5 คน 1.2.2
+ เง็ก ( วราห์สิน )  มีบุตร - ธิดา 3 คน
  1.  (ญ)  ชุบ จารุจินดา (1.3.2)
  2.  (ญ)  เชย จารุจินดา (1.3.3)
  3.  (ช)  ชวน จารุจินดา (1.3.4)
+  หม่อมหลวงหญิงแสร์  ( ดารากร )   มีบุตร  2  คน
  4.  (ช)  พิชัย จารุจินดา (1.3.5)
  5.  (ช)  สงบ จารุจินดา (1.3.6)
(ช) มหาอำมาตย์ตรี  พระยาสุเรนทรราชเสนา( เจิม จารุจินดา )มีภรรยา 4 คน บุตร-ธิดา11  คน 1.2.4
+  สอาด  จารุจินดา  มีบุตร-ธิดา  3 คน
  1.  (ช) สนิท จารุจินดา (มหาเสวกตรี พระยาบำเรอภักดิ์) (1.3.7)
  2.  (ญ) สว่าง จารุจินดา (1.3.8)
  3.  (ช) สนั่น จารุจินดา (รองอำมาตย์เอก ขุนภูมิพิทยาภรณ์) (1.3.9)
+  สุนันทา (...........)  มีธิดา  1 คน
  4.  (ญ)............   (1.3.10)
+ หม่อมราชวงศ์หญิงเปล่ง  (ทินกร)  มีธิดา  3 คน
  5.  (ญ) กัลยา จารุจินดา (1.3.11)
  6.  (ญ) อุไรรัตน์ จารุจินดา (1.3.12)
  7.  (ญ) จรุงใจ จารุจินดา (1.3.13)
+ หม่อมราชวงศ์หญิงปรุง  (ทินกร) มีบุตร-ธิดา  4 คน
  8.  (ญ) จันทน์เจิม จารุจินดา (1.3.14)
  9.  (ญ) จันทน์ปรุง จารุจินดา (1.3.15)
  10. (ช) นายแพทย์ศรีสกุล จารุจินดา (1.3.16)
  11. (ญ) ปรุงจันทน์ จารุจินดา (1.3.17)
(ช) หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง  จารุจินดา )   มีภรรยา  2  คน , ธิดา  2  คน 1.2.8 
+  แดง  จารุจินดา    มีธิดา    1   คน
  1. (ญ) ประสาน จารุจินดา (1.3.18)
+ ปรุง  ( โอชาโย )  มีธิดา    1   คน
  2. (ญ) ลออง จารุจินดา (1.3.19)
(ช) พระยาอนุกูลนิธยากร  (เลื่อน จารุจินดา) + ลับ (ณ ระนอง)  มีบุตร-ธิดา  11 คน 1.2.9
  1. (ช) ชลอ จารุจินดา (หลวงศุภการบริรักษ์) (1.3.20)
  2. (ญ) เล็ก จารุจินดา (1.3.21)
  3. (ญ) กูล จารุจินดา (1.3.22)
  4. (ช) ร้อยตำรวจเอกอาตม์ จารุจินดา (1.3.23)
  5. (ญ) เลิศ จารุจินดา (1.3.24)
  6. (ช) สุธี จารุจินดา (1.3.25)
  7. (ญ) ละออ จารุจินดา (1.3.26)
  8. (ช) เจตย์ จารุจินดา (1.3.27)
  9. (ญ) ลาภ จารุจินดา (1.3.28)
  10. (ช) กิรณ จารุจินดา (1.3.29)
  11. (ญ) ลับแล จารุจินดา (1.3.30)
(ช) พร้อม  จารุจินดา + แพง (...........)  มีธิดา  2 คน 1.2.11
  1. (ญ) ผวน จารุจินดา (1.3.31)
  2. (ญ) อาภรณ์ จารุจินดา (1.3.32)
(ญ) แกม (จารุจินดา) + หม่อมหลวงเฟื่อง ดารากร  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.2.14
  1. (ญ) หวน ดารากร  
  2. (ช) เล็ก ดารากร  
(ช) ร้อยเอกก้อน  จารุจินดา + ทองมาก (เกิดใหม่) มีบุตร-ธิดา 8 คน 1.2.16
  1. (ญ) ศิริรัตน์ จารุจินดา (1.3.33)
  2. (ช) พลตรีมณีรัตน์ จารุจินดา (1.3.34)
  3. (ช) พันโทสุรัตน์ จารุจินดา (1.3.35)
  4. (ญ) นพรัตน์ จารุจินดา (1.3.36)
  5. (ช) ไพรัตน์ จารุจินดา (1.3.37)
  6. (ญ) อารีรัตน์ จารุจินดา (1.3.38)
  7. (ช) นาวาเอกอรุณรัตน์ จารุจินดา  รน (1.3.39)
  8. (ญ) เยาวรัตน์ จารุจินดา (1.3.40)
(ช) ชื้น  จารุจินดา   มีภรรยา  5 คน , บุตร-ธิดา 11 คน 1.2.17
+  หม่อมหลวงหญิงสมรพิศ (สิงหรา)  มีบุตร  3 คน
  1. (ช) ชัยรัตน์ จารุจินดา (1.3.41)
  2. (ช) สักกะ (ชาติ) จารุจินดา (1.3.42)
  3. (ช) เชาวน์ จารุจินดา (1.3.43)
+  ละเอียด (เรืองแสง)   มีบุตร 2 คน
  4. (ช) ร้อยตรีทัศพร จารุจินดา (1.3.44)
  5. (ช) ขจรเดช จารุจินดา (1.3.45)
+ ชลอม  (.......)  มีบุตร  1 คน
  6. (ช) ชาญ จารุจินดา (1.3.46)
+ เชย   (สองสี)     มีบุตร  2 คน
  7. (ญ) เครือวัลย์ จารุจินดา (1.3.47)
  8. (ช) พัลลภ จารุจินดา (1.3.48)
+ ละออง  (ชมเพ็ญ)   มีบุตร-ธิดา  3 คน
  9. (ญ) มาดี จารุจินดา (1.3.49)
  10. (ช) ทรงฤทธิ์ จารุจินดา (1.3.50)
  11. (ญ) กัญจา จารุจินดา (1.3.51)
 (ช) ชิต  จารุจินดา  มีภรรยา  4 คน, มีบุตร-ธิดา 19 คน 1.2.18
+  ทัศน์ (เนตรพุกนะ)  มีบุตร-ธิดา 5 คน
  1. (ญ) ชวยศรี จารุจินดา (1.3.52)
  2. (ญ) ชูเชิด จารุจินดา (1.3.53)
  3. (ช) เชตวัน จารุจินดา (1.3.54)
  4. (ญ) ชุลี จารุจินดา (1.3.55)
  5. (ญ) ชุมสาย จารุจินดา (1.3.56)
+  สนิท (.........)  มีธิดา  1 คน
  6. (ญ) ชูชื่น จารุจินดา (1.3.57)
+  แฉล้ม  (สิงห์สวัสดิ์)  มีบุตร-ธิดา  6 คน
  7. (ช) จิโรจน์ จารุจินดา (1.3.58)
  8. (ญ) จิรา จารุจินดา (1.3.59)
  9. (ญ) จิตรา จารุจินดา (1.3.60)
  10. (ช) จงรักษ์ จารุจินดา (1.3.61)
  11. (ญ) ลิกา จารุจินดา (1.3.62)
+ สมัคร (..........)  มีบุตร-ธิดา  8 คน
  12. (ช) เชื้อศักดิ์ จารุจินดา (1.3.63)
  13. (ช) หลักชัย จารุจินดา (1.3.64)
  14. (ช) สามชาย จารุจินดา (1.3.65)
  15. (ญ) สนธยา จารุจินดา (1.3.66)
  16. (ช) สายัณห์ จารุจินดา (1.3.67)
  17. (ช) สันต์ จารุจินดา (1.3.68)
  18. (ช) ศิริโชค จารุจินดา (1.3.69)
  19. (ญ) ศรีศิล จารุจินดา (1.3.70)
(ช) ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์  จารุจินดา)  มีภรรยา 3 คน , บุตร-ธิดา  15 คน 1.2.20
+  ลูกอินทน์  (เอมรัตน์)  มีบุตร-ธิดา  9 คน
  1. (ญ) ศุภวัลย์ จารุจินดา (1.3.71)
  2. (ญ) จันทิพา จารุจินดา (1.3.72)
  3. (ช) พันโทปาจรีย์ จารุจินดา (1.3.73)
  4. (ญ) ศรีรัช จารุจินดา (1.3.74)
  5. (ญ) อัจฉรา จารุจินดา (1.3.75)
  6. (ญ) ผกาวัลย์ จารุจินดา (1.3.76)
  7. (ช) พลตรี สันธยา จารุจินดา (1.3.77)
  8. (ช) มาริษ จารุจินดา (1.3.78)
  9. (ช) จ่าสิบเอกพิทยา จารุจินดา (1.3.79)
+ ปฐม  (เอมรัตน์)  มีธิดา  2 คน
  10. (ญ) รวมขวัญ จารุจินดา (1.3.80)
  11. (ญ) ลัลลนา จารุจินดา (1.3.81)
+ บุญมาก  (น้อยยอดยิ่ง)  มีบุตร-ธิดา  4 คน
  12. (ญ) ศิริบุญ จารุจินดา (1.3.82)
  13. (ญ) สุนทรี จารุจินดา (1.3.83)
  14. (ญ) ใจสมาน จารุจินดา (1.3.84)
  15. (ช) สืบศักดิ์ จารุจินดา (1.3.85)
(ช) วิเชียร  จารุจินดา + ทองคำ (..............)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.2.21
  1. (ช) วินิจ จารุจินดา (1.3.86)
  2. (ญ) วรรณี จารุจินดา (1.3.87)
  3. (ช) คมกฤช จารุจินดา (1.3.88)
       

 

ชั้นที่ 3-4 ของสายที่ 1
(ญ)  คุณหญิงบำเรอภักดิ์+มหาเสวกตรี   พระยาบำเรอภักดิ์ 1.3.1
( บุบผา จารุจินดา )( สนิท จารุจินดา ) (ไม่มีผู้สืบสกุล)
(ญ) ชุบ (จารุจินดา) + พันโท พระขยันสรกรณ์ (ประยูร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) มีบุตร - ธิดา    8   คน 1.3.2
  1. (ช) พันเอกธวัช เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ยุภา เศวตกนิษฐ  
  2. (ช) พลเอกทวิช เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ลมุน คงสมบูรณ์  
  3. (ช) ถวัลย์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ศุกรศรี ศรีรัตโนภาส  
  4. (ญ) ทิวา เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   มนตรี ธีระรัตน์  
  5. (ญ) ถวิล เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   จำนงค์ นานากุล  
  6. (ญ) ตวงศ์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ประมวล จันทรประยูร  
  7. (ญ) ทวิวงศ์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   พันเอก(พิเศษ)พนัส  นพเกษร  
  8. (ช) จ่าสิบตรีฒวุฑธ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา   +   ลำใย  เค้าคำ  
(ช) ชวน  จารุจินดา + สำอางค์ (.............)  มีบุตร   1 คน 1.3.4
  1. (ช) เชาว์ จารุจินดา (1.4.1)
(ช) พิชัย  จารุจินดา + หม่อมหลวงหญิง มณีพรรณ  (ดารากร)  มีบุตร 4 คน 1.3.5
  1. (ช) ฦาชัย จารุจินดา (1.4.2)
  2. (ช) สิริชัย จารุจินดา (1.4.3)
  3. (ช) ชาญชัย จารุจินดา          (1.4.4)
  4. (ช) ศุภชัย จารุจินดา (1.4.5)
(ช) มหาเสวกตรี พระยาบำเรอภักดิ์ + คุณหญิงบำเรอ 1.3.7
  (สนิท จารุจินดา) ดู (1.3.1)
(บุบผา จารุจินดา)
(ช) รองอำมาตย์เอก ขุนภูมิพิทยาภรณ์ (สนั่น จารุจินดา)+ สมทรง(สุวรรณสุทธิ์) มีบุตร - ธิดา 2 คน 1.3.9
  1. (ญ) ทรงศรี จารุจินดา (1.4.6)
  2. (ช) สมศักดิ์ จารุจินดา (1.4.7)
(ญ) คุณหญิงกัลยา  จารุจินดา + โชค จารุจินดา 1.3.1 ดู(4.2.7)
(ญ) อุไรรัตน์  (จารุจินดา)  +  หลวงอนุมัติราชกิจ  (อั๋น  อนุมัติราชกิจ) 1.3.12
  (ไม่ทราบผู้สืบสกุล)   1.3.13 ดู(1.3.27)
(ญ) จรุงใจ  จารุจินดา  + เจตย์   จารุจินดา  
(ญ) จันทน์เจิม  (จารุจินดา) + หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน  หัสดินทร  มีบุตร 2 คน 1.3.14
  1. (ช) หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร   +    ลัลธริมา  สมบูรณวณิชย์  
  2. (ช) หม่อมหลวงสารศักดิ์  หัสดินทร   +    สุมณฑา  ตามสมบัติ  
(ญ) จันทน์ปรุง  (จารุจินดา)   +   นายแพทย์ประสพ  รัตนากร    มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.3.15
  1. (ช) นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร    +    กวิสรา     พินิจค้า  
  2. (ช) นาวาอากาศเอกปุณยวิทย์ รัตนากร    +    นันทนา  
  3. (ญ) แพทย์หญิงดิษยา  รัตนากร  
(ช) นายแพทย์ศรีสกุล  จารุจินดา   +   แพทย์หญิงประจบ  (มีศุข)     มีบุตร - ธิดา   6  คน 1.3.16
  1. (ช) มิคมินทร์ จารุจินดา (1.4.8)
  2. (ญ) สิริกุล จารุจินดา (1.4.9)
  3. (ญ) แพทย์หญิงฐิติพร จารุจินดา (1.4.10)
  4. (ญ) อรศร จารุจินดา (1.4.11)
  5. (ญ) สิรีรัตน์ จารุจินดา (1.4.12)
  6. (ญ) อัจฉริยา จารุจินดา (1.4.13)
(ญ) พันตำรวจเอกหญิงปรุงจันทน์ (จารุจินดา) + พันเอก หม่อมหลวงประทีป ทินกร มีบุตร-ธิดา  4 คน 1.3.17
  1. (ช) พันเอกประพงษ์ ทินกร ณ อยุธยา  +   ขจรวรรณ       วังซ้าย  
  2. (ช) ประวิช ทินกร ณ อยุธยา  +   ร้อยตำรวจตรีหญิงรุ่งฤดี   บุญวิจิตร  
  3. (ญ) ประภาวด ทินกร ณ อยุธยา  +   Mr.Klaus  Blome  
  4. (ญ) ประกายรัตน์ ทินกร ณ อยุธยา  
(ญ) ลออง  (จารุจินดา)  +  สวัสดิ์  พานิชอัตรา   มีบุตรบุญธรรม   1   คน 1.3.19
  1. (ช) รัชภาส พานิชอัตรา  
(ช) หลวงศุภการบริรักษ์ (ชลอ  จารุจินดา)    มีภรรยา   3   คน ,  บุตร - ธิดา   9  คน 1.3.20
+ เจษฎา (บูรณศิริ)  มีบุตร-ธิดา  4 คน
  1. (ช) ลิลิต จารุจินดา (1.4.14)
  2. (ญ) นวลเนตร จารุจินดา (1.4.15)
  3. (ช) องอาจ จารุจินดา (1.4.16)
  4. (ญ) ใจเกื้อ จารุจินดา (1.4.17)
+ รำภาพักตร  (บูรณศิริ)  มีบุตร 1 คน
  5. (ช) ชูเลิศ จารุจินดา (1.4.18)
+ แฉล้ม  (อุณหนันท์)  มีธิดา  4 คน
  6. (ญ) โรสรินทร์ จารุจินดา (1.4.19)
  7. (ญ) ลาวัลย์ จารุจินดา (1.4.20)
  8. (ญ) วลัยภรณ์ จารุจินดา (1.4.21)
  9. (ญ) นฤมล จารุจินดา (1.4.22)
(ญ) เล็ก (จารุจินดา) + แขม  ไท้สุวรรณ     มีบุตร - ธิดา   5   คน 1.3.21
  1. (ช) ปกครอง ไท้สุวรรณ  
  2. (ญ) อรุณศร ไท้สุวรรณ  
  3. (ญ) เพลินพิศ ไท้สุวรรณ  
  4. (ญ) เรณู ไท้สุวรรณ  
  5. (ช) สมชาย ไท้สุวรรณ  
(ญ) กูล  (จารุจินดา) + ขุนทวีธนากร  (พูน  ทวีธนากร)   มีบุตร  1  คน 1.3.22
  1. (ช) กิตติ ทวีธนากร  
(ช) ร้อยตำรวจเอก อาตม์  จารุจินดา  มีภรรยา 4 คน  บุตร - ธิดา 12 คน + หลง  (ณ ระนอง)  มีบุตร - ธิดา   6  คน 1.3.23
  1. (ช) พร้อมพันธ์ จารุจินดา (1.4.23)
  2. (ช) พร้อมพงศ์ จารุจินดา (1.4.24)
  3. (ญ) พัชณี จารุจินดา (1.4.25)
  4. (ญ) พนิดา จารุจินดา (1.4.26)
  5. (ญ) พัชราภรณ์ จารุจินดา (1.4.27)
  6. (ช) พันธ์พงศ์ จารุจินดา (1.4.28)
+ ผ่องพรรณ  (ทรายสมุทร)  มีบุตร  1 คน
  7. (ช) นพพร จารุจินดา (1.4.29)
+ ผ่องศรี    (นะนิตย์)  มีบุตร  1 คน
  8. (ช) เทพทอง จารุจินดา (1.4.30)
+ ทองศรี   (เย็นธรรม)  มีบุตร-ธิดา  4 คน
  9. (ช) อนุพงษ์ จารุจินดา (1.4.31)
  10. (ช) ทรัพย์เจริญ จารุจินดา (1.4.32)
  11. (ญ) พรทิพา จารุจินดา (1.4.33)
  12. (ญ) ปรางทิพย์ จารุจินดา (1.4.34)
(ญ) เลิศ  (จารุจินดา)   +  อรัญ  ตัณฑศรี  (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) 1.3.24
(ช) สุธี   จารุจินดา    มีภรรยา  3  คน   , บุตร - ธิดา   20  คน 1.3.25
+  สอิ้ง  (พุ่มโอภาส)  มีบุตร-ธิดา  13 คน
  1. (ช) พันเอกสล้าง จารุจินดา (1.4.35)
  2. (ช) สรินทร์ จารุจินดา (1.4.36)
  3. (ช) สละ จารุจินดา (1.4.37)
  4. (ช) สฤษดิ์ จารุจินดา (1.4.38)
  5. (ช) เสรี จารุจินดา (1.4.39)
  6. (ช) สทน จารุจินดา (1.4.40)
  7. (ช) สุทิน จารุจินดา (1.4.41)
  8. (ญ) ลักษณา จารุจินดา (1.4.42)
  9. (ช) สอางค์ จารุจินดา (1.4.43)
  10. (ช) สอาด จารุจินดา (1.4.44)
  11. (ญ) อมรา จารุจินดา (1.4.45)
  12. (ญ) อลิสา จารุจินดา (1.4.46)
  13. (ช) สันติ จารุจินดา (1.4.47)
+ วันดี (มาระวิชัย)    มีบุตร - ธิดา   6  คน
  14. (ญ) ทันตแพทย์หญิงดวงสมร จารุจินดา (1.4.48)
  15. (ช) ธีระ จารุจินดา (1.4.49)
  16. (ช) วรธวัช จารุจินดา (1.4.50)
  17. (ญ) ฉัตรสุดา จารุจินดา (1.4.51)
  18. (ญ) ฐิตินันท์ จารุจินดา (1.4.52)
  19. (ญ) กนกวรรณ จารุจินดา (1.4.53)
+ บุญเตี่ยม  (แก้วสุริยา)   มีบุตร  1 คน
  20. (ช) ศุภสิทธิ์ จารุจินดา (1.4.54)
(ช) เจตย์  จารุจินดา    มีภรรยา  3 คน  ,  มีบุตร - ธิดา   7  คน 1.3.27
+ จรุงใจ  จารุจินดา     มีธิดา  1 คน
  1. (ญ)ใจรัก จารุจินดา (1.4.55)
+ มุกดา   (ยาร์เมอร์)   มีบุตร  1 คน
  2. (ช) จิตติ จารุจินดา (1.4.56)
+ สุขุมาลย์  (สุคนธ์เกษร)   มีบุตร-ธิดา  5 คน
  3. (ญ) ประภาดา จารุจินดา (1.4.57)
  4. (ญ) กนิษฐา จารุจินดา (1.4.58)
  5. (ญ) รัชดา จารุจินดา (1.4.59)
  6.  (ช) ปฏิคม จารุจินดา (1.4.60)
  7. (ช) จักรกฤช จารุจินดา (1.4.61)
(ช) กิรณ  จารุจินดา + ปราณี  (วสุวัต)  มีธิดา  1 คน 1.3.29
  1. (ญ) จารุณี จารุจินดา (1.4.62)
(ญ) ลับแล  (จารุจินดา)  +  เสียง  เสียมภักดี    มีบุตร  4  คน 1.3.30
  1. (ช) สิริวุทธิ์ เสียมภักดี  
  2. (ช) วสุชลักษณ เสียมภักดี  
  3. (ช) อรรฆนิธิ์ เสียมภักดี  
  4. (ช) พิทยารักษ์  เสียมภักดี  
(ช) พลตรี มณีรัตน์  จารุจินดา  +   ศุภวัลย์  จารุจินดา      มีบุตร - ธิดา    4   คน 1.3.34
  1. (ช) พันโทสนิทพงศ์ จารุจินดา (1.4.63)
  2. (ช) ร้อยตรีอัชพร จารุจินดา (1.4.64)
  3. (ญ) ร้อยเอกหญิงพิมพวัลย์ จารุจินดา (1.4.65)
  4. (ช) พันโทพงศ์พันธุ์ จารุจินดา (1.4.66)
(ช) พันโทสุรัตน์  จารุจินดา + สอิ้ง (สีหบุตร)  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.3.35
  1. (ญ) อัศนีย์ จารุจินดา (1.4.67)
  2. (ช) ถนอม จารุจินดา (1.4.68)
(ญ) นพรัตน์  (จารุจินดา)  +  นาวาอากาศโทเปี่ยม  บุญสถิตย์   มีบุตร-ธิดา   2  คน 1.3.36
  1. (ช) สิบเอกณุกูร บุญสถิตย์  
  2. (ญ) จันทิรา บุญสถิตย์  +  นายแพทย์อภิวัฒน์   อรรถกระวีสุนทร  
(ช) ไพรัช  จารุจินดา     มีภรรยา  2  คน มีธิดา   4   คน 1.3.37
+   จุไรรัตน์  (เทวะประทีป)  มีธิดา      3  คน
  1. (ญ) น้ำทิพย์ จารุจินดา (1.4.69)
  2. (ญ) ร้อยเอกหญิงสมพิศ จารุจินดา (1.4.70)
  3. (ญ) สาณิจ จารุจินดา (1.4.71)
+ ศรีรัช  จารุจินดา  มีธิดา  1 คน
  4.  (ญ) ประไพศรี จารุจินดา (1.4.72)
(ญ) อารีรัตน์  (จารุจินดา) + แดง  เรือนใหม่  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.3.38
  1. (ช) สิบเอกปัญญา      เรือนใหม่ + สุธรรมมา   นุกูล  
  2. (ช) สิบโทประยุทธ เรือนใหม่  
  3. (ญ) พจมาลย์ เรือนใหม่  
(ช) นาวาเอกอรุณรัตน์  จารุจินดา ร.น. + ชุลี  จารุจินดา  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.3.39
  1. (ช) นาวาอากาศโทกิตติ จารุจินดา (1.4.73)
  2. (ญ) นวรัตน์ จารุจินดา (1.4.74)
  3. (ญ) อัญชลี จารุจินดา (1.4.75)
(ญ) เยาวรัตน์  (จารุจินดา)  + นัฐ  บุญสถิตย์   มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.3.40
  1. (ญ) วรรณรัตน์ บุญสถิตย์  
  2. (ช) สหรัตน์ บุญสถิตย์  
  3. (ญ) จตุรัตน์ บุญสถิตย์  
(ช) ชัยรัตน์  จารุจินดา      มีภรรยา  3 คน   มีบุตร - ธิดา    7   คน 1.3.41
+ สุจินต์  (สองสี)       มีบุตร   1   คน
  1. (ช) วีระ จารุจินดา (1.4.76)
+ สมศิริ  (แสนชำนาญ)  มีบุตร-ธิดา  4 คน
  2. (ญ) กาญจนา จารุจินดา (1.4.77)
  3. (ญ) มยุรี จารุจินดา (1.4.78)
  4. (ช) ทนงศักดิ์ จารุจินดา (1.4.79)
  5. (ช) วราพงศ์ จารุจินดา (1.4.80)
+ ปราณี  (แก้วศรีพจน์)  มีธิดา  2 คน
  6. (ญ) สุภลักษณ์ (อัษฏา) จารุจินดา (1.4.81)
  7. (ญ) ภารดี จารุจินดา (1.4.82)
(ช) สักกะ (ชาติ)  จารุจินดา + พจนา  (อัครพันธ์)    มีบุตร - ธิดา    5  คน 1.3.42
  1. (ช) จ่าสิบเอกพารินทร์ จารุจินดา (1.4.83)
  2. (ช) สุพจน์ จารุจินดา (1.4.84)
  3. (ช) ณรงค์ จารุจินดา (1.4.85)
  4. (ญ) พจมาน(ดวงดาว) จารุจินดา (1.4.86)
  5. (ช) ชัยฤทธิ์ จารุจินดา (1.4.87)
(ช) เชาวน์  จารุจินดา  + ชลอลักษณ์  (เขษมสุนทร)   มีบุตร-ธิดา 5 คน 1.3.43
  1. (ญ) อรพินท์ จารุจินดา (1.4.88)
  2. (ช) ชาย จารุจินดา (1.4.89)
  3. (ญ) อรพรรณ จารุจินดา (1.4.90)
  4. (ญ) ขวัญหทัย จารุจินดา (1.4.91)
  5. (ช) ชลิต จารุจินดา (1.4.92)
(ช) ร้อยตรีทัศพร  จารุจินดา + ภาวนา  (ชินทรารักษ์)  มีบุตร  1 คน 1.3.44
  1. (ช) พลังพร จารุจินดา (1.4.93)
(ช) ขจรเดช    จารุจินดา + จำนูน  (ศรีสุบัติ)  มีบุตร  1 คน 1.3.45
  1. (ช) สิทธิเดช จารุจินดา (1.4.94)
(ช) ชาญ   จารุจินดา มีภรรยา 2 คน  1.3.46
+ ลำดวน  (..........)   มีบุตร  2 คน
  1. (ช) จินดา จารุจินดา (1.4.95)
  2. (ช) เดชา จารุจินดา (1.4.96)
+ กิมหลั่น (มีชูนาค) มีธิดา 3 คน
  3.(ญ) เรียม    จารุจินดา (1.4.(1.3.46)/3)
  4.(ญ) กันยา   จารุจินดา (1.4.(1.3.46)/4)
  5.(ญ) ลัดดา   จารุจินดา (1.4.(1.3.46)/5)
(ญ) เครือวัลย์  (จารุจินดา) + วิเชียร  ฤทธิกาญจน์   มีธิดา 1 คน 1.3.47
  1. (ญ) รุ่งนภา จารุจินดา (1.4.97)
(ช) พัลลภ  จารุจินดา  + สุดาพร (ศิริประยูรศักดิ์)   มีธิดา  3 คน 1.3.48
  1. (ญ) กนกวรรณ จารุจินดา (1.4.98)
  2. (ญ) สุชาดา จารุจินดา (1.4.99)
  3. (ญ) ตรัยรัตน์ จารุจินดา (1.4.100)
(ญ) มาดี  (จารุจินดา) + นรินทร์  อรุณานนทชัย      มีบุตร - ธิดา  3  คน 1.3.49
  1. (ช) กฤษณ์ อรุณานนทชัย  
  2. (ช) สกล อรุณานนทชัย  
  3. (ญ) อรอุมา อรุณานนทชัย  
(ญ) ชวยศรี  (จารุจินดา)  + นพ  ละอองศรี   มีบุตร - ธิดา  3  คน 1.3.52
  1. (ญ) นันท์ชุล ละอองศรี  
  2. (ช) จีรพันธ์ ละอองศรี  
  3. (ญ) วรรณรัตน์ ละอองศรี  
(ญ) ชูเชิด  (จารุจินดา)+ สุบิน  ตันไพบูลย์ (ไม่มีผู้สืบสกุล) 1.3.53
(ช) เชตวัน  จารุจินดา  + ปราณี  (โมคกุล)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.3.54
  1. (ญ) วิภาวี จารุจินดา (1.4.101)
  2.  (ช) ชนินทร์ จารุจินดา (1.4.102)
  3. (ญ) วิมวิภา จารุจินดา (1.4.103)
(ญ) ชุลี  จารุจินดา  +  นาวาเอกอรุณรัตน์  จารุจินดา  ร.น 1.3.55
ดู (1.3.39)
(ญ) ชุมสาย  (จารุจินดา) + บุญมา  เศวตามร์          มีบุตร-ธิดา  4 คน 1.3.56
  1. (ญ) บงกช เศวตามร์  +    Mr.Peter  Dupont  
  2. (ญ) นิลุบล เศวตามร์  
  3. (ช) กริช เศวตามร์  
  4. (ช) ต่อพงษ์ เศวตามร์  
(ญ) ชูชื่น  (จารุจินดา)  + วิเชียร  อินทรโฆษิต        มีบุตร-ธิดา  4 คน 1.3.57
  1. (ช) ชาญวิทย์ อินทรโฆษิต  
  2. (ช) โชติสิทธ์ อินทรโฆษิต  
  3. (ช) วัชระ อินทรโฆษิต  
  4. (ญ) เพียงใจ อินทรโฆษิต  
(ช) จิโรจน์  จารุจินดา + กลม  (..........) มีบุตร-ธิดา  7 คน 1.3.58
  1. (ช) สุพจน์ จารุจินดา (1.4.104)
  2. (ญ) ธนิดา จารุจินดา (1.4.105)
  3. (ญ) นิศาชล จารุจินดา (1.4.106)
  4. (ช) จักรา จารุจินดา (1.4.107)
  5. (ญ) นิศารัตน์ จารุจินดา (1.4.108)
  6. (ช) วัชรา จารุจินดา 1.4.(1.3.58)/6
  7. (ช) สราวุธ จารุจินดา 1.4.(1.3.58)/7
(ญ) จิรา  (จารุจินดา) + จ่าสิบตำรวจผล  สายสร้อย  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.3.59
  1. (ช) ผจญ สายสร้อย  
  2. (ช) พลรักษ์ สายสร้อย  
  3. (ญ) ศิริกมล สายสร้อย  
(ญ) จิตรา  (จารุจินดา) + ชินวร  คชเสนีย์  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.3.60
  1. (ญ) ชุลีพร คชเสนีย์  
  2. (ช) ชัชวาลย์ คชเสนีย์  
(ญ) ศุภวัลย์  จารุจินดา  + พลตรีมณีรัตน์  จารุจินดา 1.3.71 ดู(1.3.34)
(ญ) จันทิพา  (จารุจินดา) + เย็น  เอี่ยมสอาด มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.3.72
  1. (ญ) จาริณี เอี่ยมสอาด  
  2. (ช) จิรยันต์ เอี่ยมสอาด  
  3. (ญ) อัญชลี เอี่ยมสอาด   +   นรินทร์  สุภาภรณ์  
(ช) พันโทปาจรีย์  จารุจินดา + ดาวิน  (จันทมี)  มีบุตร-ธิดา  4 คน 1.3.73
  1. (ช) ปิยวัตร จารุจินดา (1.4.109)
  2. (ช) ปัทม จารุจินดา (1.4.110)
  3. (ช) ดนุช จารุจินดา (1.4.111)
  4. (ญ) ปาร์วิน จารุจินดา (1.4.112)
(ญ) ศรีรัช  จารุจินดา + ไพรัช  จารุจินดา 1.3.74ดู (1.3.37)
(ญ) อัจฉรา  (จารุจินดา) + เสวี  เนตรสุวรรณ   มีบุตร-ธิดา  4 คน 1.3.75
  1. (ญ) บุษกร เนตรสุวรรณ  
  2. (ญ) บุษยา เนตรสุวรรณ  
  3. (ช) ยอด เนตรสุวรรณ  
  4. (ช) ทะเล เนตรสุวรรณ  
(ญ) ผกาวัลย์  (จารุจินดา) + อุทัย  ทองศิริ  มีบุตร  2 คน 1.3.76
  1. (ช) ภุชงค์ ทองศิริ  
  2. (ช) รังสรร ทองศิริ  
(ช) พลตรี  สันธยา  จารุจินดา   +  ทรงศิลป์ (แสนรังค์)  มีบุตร-ธิดา 3 คน 1.3.77
  1. (ญ) สรัญญา จารุจินดา (1.4.113)
  2. (ช) กรัณย์ จารุจินดา (1.4.114)
  3. (ญ) ณัฐรีย์ จารุจินดา (1.4.115)
(ช) มาริษ  จารุจินดา + สุชาดา  (อัศวเดชวิชิต)  มีบุตร-ธิดา   2 คน 1.3.78
  1. (ช) ภูษิต จารุจินดา (1.4.116)
  2. (ญ) ชนิกา จารุจินดา (1.4.117)
(ช) จ่าสิบเอกพิทยา  จารุจินดา  + ยุพา   (พระอภัย) มีธิดา  3 คน 1.3.79
  1. (ญ) พัชร จารุจินดา (1.4.118)
  2. (ญ) พจนารถ จารุจินดา (1.4.119)
  3. (ญ) วิราสิน จารุจินดา (1.4.120)

 

ชั้นที่ 4-5 ของสายที่ 1

(ช) เชาว์  จารุจินดา + บังอร (หุ่นดิษฐ)  มีบุตร - ธิดา  2 คน

1.4.1

 

1. (ช) ชัยรัตน์

จารุจินดา

(1.5.1)

 

2. (ญ) ชูใจ

จารุจินดา

(1.5.2)

(ช) ฦาชัย  จารุจินดา + สมคิด (ศิลารักษ์)  มีบุตร 4 คน

1.4.2

 

1. (ช) สมชัย

จารุจินดา

(1.5.3)

 

2. (ช) พนมชัย

จารุจินดา

(1.5.4)

 

3. (ช) สรรพชัย

จารุจินดา

(1.5.5)

 

4. (ช) คมสัน

จารุจินดา

(1.5.6)

(ช) สิริชัย  จารุจินดา + เต็มศรี (วัชรักษ์)  มีบุตร-ธิดา  3 คน

1.4.3

 

1. (ช) สลิล

จารุจินดา

(1.5.7)

 

2. (ช) วศิน

จารุจินดา

(1.5.8)

 

3. (ญ) ชนิกานต์

จารุจินดา

(1.5.9)

(ช) ชาญชัย  จารุจินดา + ประไพศรี (ศรีโสภา)  มีบุตร-ธิดา 4 คน

1.4.4

 

1. (ญ) อาทิตยา

จารุจินดา

(1.5.10)

 

2. (ช) อดิศ

จารุจินดา

(1.5.11)

 

3. (ช) อดิศร

จารุจินดา

(1.5.12)

 

4. (ช) อดิศัย

จารุจินดา

(1.5.13)

(ช) มิคมินทร์  จารุจินดา + จันทรา  (วงศ์เบี้ยสัจจ์)  มีบุตร  2 คน

1.4.8

 

1. (ช) ณัฐภูมิ

จารุจินดา

(1.5.14)

 

2. (ช) อนุชภูมิ

จารุจินดา

(1.5.15)

(ญ) สิริกุล  (จารุจินดา) + ราเมศร์  กาญจนะโภคิน  มีบุตร  1 คน

1.4.9

 

1. (ช) กัญจน์

กาญจนะโภคิน

 

(ญ) แพทย์หญิงฐิติพร  (จารุจินดา) + นายแพทย์จุมพต  บ่อเกิด  มีธิดา  2 คน

1.4.10

 

1. (ญ) วริศรา

บ่อเกิด

 

 

2. (ญ) วริษฐา

บ่อเกิด

 

(ญ) อรศรี  (จารุจินดา) + กิตติภาคย์  ทวีศรี  มีธิดา  1 คน

1.4.11

 

1. (ญ) นวพัชร

ทวีศรี

 

(ญ) สิรีรัตน์  (จารุจินดา) + นายแพทย์ธนู  ลอบันดิส   มีบุตร 1 คน

1.4.12

 

1. (ช) ภาสพงศ์

ลอบันดิส

 

(ญ) อัจฉริยา  (จารุจินดา) + พันโท นายแพทย์สุทธจิต  ลีลานนท์  มีบุตร  2 คน

1.4.13

 

1. (ช) กฤษณ์

ลีลานนท์

 

 

2. (ช) กฤดิธร

ลีลานนท์

 

(ช) ลิลิต  จารุจินดา + ไพจิตต์  (ทวีธนากร)   มีบุตร-ธิดา  3 คน

1.4.14

 

1. (ญ) วชิรา

จารุจินดา

(1.5.16)

 

2. (ช) พลเอก ชวลิต

จารุจินดา

(1.5.17)

 

3. (ช) ณัฐชาต

จารุจินดา

(1.5.18)

(ญ) นวลเนตร  (จารุจินดา) + สวิง  งามลักษณ์  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.15

 

1. (ช) ชัชวิทย์

งามลักษณ์

 

 

2. (ญ) จารุลักษณ์

งามลักษณ์

 

(ช) องอาจ  จารุจินดา + ชุติกาญจน์ (แจ้งอรัญญิก)  มีธิดา  1 คน

1.4.16

 

1. (ญ) เกศิณี

จารุจินดา

(1.5.19)

(ญ) ใจเกื้อ  จารุจินดา + พร้อมพันธ์  จารุจินดา

1.4.17ดู (1.4.23)

(ช) ชูเลิศ  จารุจินดา   มีภรรยา  3 คน บุตร-ธิดา  5 คน

1.4.18

+ จันทร์เพ็ญ  (นันทะโย)  มีบุตร-ธิดา  4 คน

 

1. (ญ) มาลัยพรรณ

จารุจินดา

(1.5.20)

 

2. (ช) ศุภการ

จารุจินดา

(1.5.21)

 

3. (ญ) พิมลักษณ์

จารุจินดา

(1.5.22)

 

4. (ช) เสกสรรค์

จารุจินดา

(1.5.23)

+ มณี  (แสงทอง)  มีธิดา  1 คน

 

5. (ญ) ชมิตา

จารุจินดา

(1.5.24)

+ แสวง  (ธุระพันธ์)  (ไม่มีผู้สืบสกุล)

(ญ) วลัยภรณ์  (จารุจินดา) + เฉลิม  จิตตปัญญา  มีธิดา  2 คน

1.4.21

 

1. (ญ) จิรสุดา

จิตตปัญญา

 

 

2. (ญ) ขนิษฐา

จิตตปัญญา

 

(ญ) นฤมล  (จารุจินดา) + สุรศักดิ์  ศอกจะบก  มีบุตร  1 คน

1.4.22

 

1. (ช) ศามน

ศอกจะบก

 

(ช) พร้อมพันธ์  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.23

+ ใจเกื้อ จารุจินดา  มีธิดา 1 คน

 

1. (ญ) พันธ์ออ

จารุจินดา

(1.5.25)

+ เพ็ญจันทร์  (จิตยาภาตุ)    มีบุตร - ธิดา  2 คน

 

 

2. (ช) พิพัทธ์

จารุจินดา

(1.5.26)

 

3. (ญ) พึ่งพร

จารุจินดา

(1.5.27)

(ช) พร้อมพงศ์ จารุจินดา   (HENRY BLUNER) + MRS. CATHARINE  HARISON  มีธิดา  2 คน

1.4.24

 

1. (ญ) MISS. LUCY

BLUNER

 

 

2. (ญ) MISS. LELANI

BLUNER

 

(ญ) พนิดา  (จารุจินดา) + สัจจา เถาเสถียร  มีบุตร-ธิดา  5 คน

1.4.26

 

1. (ญ) นัฏฐา

เถาเสถียร

 

 

2. (ช) ศราวุธ

เถาเสถียร

 

 

3. (ญ) อ้อยทิพย์

เถาเสถียร

 

 

4. (ญ) นันทริกา

เถาเสถียร

 

 

5. (ช) ชัชชัย

เถาเสถียร

 

(ญ) พัชราภรณ์  (จารุจินดา) + นิมิตร  เลิศวิทยา  มีบุตร  1 คน

1.4.27

 

1. (ช) สตีเว่นส์ (นิพัทย์)

เลิศวิทยา

 

(ช) พันธ์พงศ์  จารุจินดา + เกษมศรี  (ชินบุตร์)  มีบุตร - ธิดา  2 คน

1.4.28

 

1. (ญ) พิมลพรรณ

จารุจินดา

(1.5.28)

 

2. (ช) พิษณ

จารุจินดา

(1.5.29)

(ช) นพพร  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีบุตร-ธิดา  4 คน

1.4.29

+ นารี  (แสงสว่าง)  มีบุตร  3 คน

 

1. (ช) มนตรี

จารุจินดา

(1.5.30)

 

2. (ช) ยุทธชัย

จารุจินดา

(1.5.31)

 

3. (ช) นพดล

จารุจินดา

(1.5.32)

+ จันทรา  (มะหลัด) มีบุตร  1 คน

 

4. (ญ) ดวงนภา

จารุจินดา

(1.5.33)

(ช) เทพทอง  จารุจินดา + เกษร (นุชจิโน) มีบุตร - ธิดา 2 คน

1.4.30

 

1. (ช) สัญญา

จารุจินดา

(1.5.34)

 

2. (ญ) ปวีณา

จารุจินดา

(1.5.35)

(ช) อนุพงษ์  จารุจินดา + จริยา  (ใจกล้า)  มีบุตร - ธิดา  2 คน

1.4.31

 

1. (ช) วรรษรัชฎร์

จารุจินดา

(1.5.36)

 

2. (ญ) วรารัชต์

จารุจินดา

(1.5.37)

(ช) ทรัพย์เจริญ  จารุจินดา + เพ็ญประภา  (ตรีประทาน)  มีบุตร  1 คน

1.4.32

 

1. (ช) ฏรงปอง

จารุจินดา

(1.5.38)

(ญ) พรทิพา  (จารุจินดา) + สิทธิชัย  แม้นเจริญ  มีธิดา  1 คน

1.4.33

 

1. (ญ) จิราพรรณ

แม้นเจริญ

 

(ญ) ปรางทิพย์  (จารุจินดา) + คมสัน  เบญจาพุทธารักษ์  มีบุตร  1 คน

1.4.34

 

1. (ช) คมปรัชญ์

เบ็ญจาพุทธารักษ์

 

(ช) พันเอก สล้าง  จารุจินดา + ฉั นทนา  (  จ่างจำรัส  )  มีธิดา  1 คน

1.4.35

 

1. (ญ) จริยา

จารุจินดา

(1.5.39)

(ช) สรินทร์    จารุจินดา   +  จุฑามาศ  (วรวุฒิกุลชัย)    (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.36

(ช) สละ         จารุจินดา  +  ผจงจิต    (จามรมาน)        (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.37

(ช) สฤษดิ์      จารุจินดา  +  พิกุล        (จันทรมาลัย)     มีบุตร-ธิดา  3 คน

1.4.38

 

1. (ญ) ร้อยโทหญิง สศิณ

จารุจินดา

(1.5.40)

 

2. (ช) สุรัตน์

จารุจินดา

(1.5.41)

 

3. (ญ) สุธาสินี

จารุจินดา

(1.5.42)

(ช) เสรี  จารุจินดา + จิระประภา  (อรชุนวงศ์)  มีธิดา  1 คน

1.4.39

 

1. (ญ) เจนนิเฟอร์

จารุจินดา

(1.5.43)

(ช) สทน  จารุจินดา + วิไล  (จอนแก่ง)  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.40

 

1. (ช) ยุทธนา

จารุจินดา

(1.5.44)

 

2. (ญ) จารุวรรณ

จารุจินดา

(1.5.45)

(ช) สุทิน  จารุจินดา + เสาวภา  (ศิริโรจน์)   มีบุตร-ธิดา 2 คน

1.4.41

 

1. (ช) บีเจ หลุยส์

จารุจินดา

1.5.(1.4.41)/1

 

2. (ญ) นาดา

จารุจินดา

1.5.(1.4.41)/2

(ญ) ลักษณา  (จารุจินดา) + พันตำรวจโท ชัชวาลย์  ธรรมธัช  มีบุตร  1 คน

1.4.42

 

1. (ช) เลิศวุฒิ

ธรรมธัช

 

(ช) สอางค์  จารุจินดา + พวงทอง (สุวรรณลิขิต)  มีบุตร - ธิดา  2 คน

1.4.43

 

1. (ญ) สรัญญา

จารุจินดา

(1.5.46)

 

2. (ช) ธงชัย

จารุจินดา

(1.5.47)

(ญ) อมรา  (จารุจินดา)  +  เสริมพงษ์   สุนทรพงษ์    (ไม่ทราบผู้สืบสกุล)

1.4.45

(ญ) อลิสา  (จารุจินดา)  +  พงษ์เทพ    นาคะรัศมี      (ไม่ทราบผู้สืบสกุล)

1.4.46

(ช) สันติ  จารุจินดา       +  แสงจันทร์  (ใจกัณฑะ)    มีบุตร  1 คน

1.4.47

 

1. (ช) เสกสิทธิ์

จารุจินดา

(1.5.48)

(ช) ธีระ  จารุจินดา + เอื้ออิศรา  (หงษ์หิรัญ)  มีบุตร - ธิดา  3 คน

1.4.49

 

1. (ช) เอกลักษณ์

จารุจินดา

(1.5.49)

 

2. (ญ) รัชตวรรณ

จารุจินดา

(1.5.50)

 

3. (ช) ปรัชญ์

จารุจินดา

(1.5.51)

(ช) วรธวัช  จารุจินดา + ลำจวน (ไชยรินทร์)   มีธิดา  2 คน

1.4.50

 

1. (ญ) จุฑาทิพย์

จารุจินดา

(1.5.52)

 

2. (ญ) เวณิกา

จารุจินดา

(1.5.53)

(ญ) กนกวรรณ  (จารุจินดา) + กฤษณ์  เหมาะประสิทธิ์  มีธิดา  2 คน

1.4.53

 

1. (ญ) กฤษฎาวรรณ

เหมาะประสิทธิ์

 

 

2. (ญ) กัลยาวีร์

เหมาะประสิทธิ์

 

(ญ) ใจรัก  (จารุจินดา) + นายแพทย์สุวัฒน์  ดวงพลอย  มีบุตร  3 คน

1.4.55

 

1. (ช) สุวจิต

ดวงพลอย   +   สิริแข     ปทุมศิริ

 

 

2. (ช) สุภฤทธิ์

ดวงพลอย

 

 

3. (ช) จิตติพัฒน์

ดวงพลอย   +   ดวงตา    สิริยเสถียร

 

(ช) จิตติ  จารุจินดา + SUE (GILMOUR)     (ไม่ทราบผู้สืบสกุล)

1.4.56

(ญ) ประภาดา  (จารุจินดา)  +  มนต์  สาสนุสิต   มีธิดา  3 คน

1.4.57

 

1. (ญ) สุภิชชา

สาสนุสิต

 

 

2. (ญ) ธัญญลักษณ์

สาสนุสิต

 

 

3. (ญ) ปริสา

สารนุสิต

 

(ญ) กนิษฐา  (จารุจินดา) + บุญส่ง  บุณยะสาระนันท์  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.58

 

1. (ญ) รังสิมา

บุญยะสาระนันท์

 

 

2. (ช) พสุ

บุญยะสาระนันท์

 

(ญ) รัชดา  (จารุจินดา) + ธีระพล  ตันพานิช  มีธิดา  1 คน

1.4.59

 

1. (ญ) วิชชุพร

ตันพานิช

 

(ช) ปฏิคม  จารุจินดา + สุวาทินี  (สุขานุศาสน์) มีบุตร-ธิดา 2 คน

1.4.60

 

1. (ช) ธัชพงศ์

จารุจินดา

(1.5.54)

 

2. (ญ) บงกชรัตน์

จารุจินดา

(1.5.55)

(ช) จักรกฤช   จารุจินดา  +  เบญญาภรณ์  (ปิยาภิมุข)

1.4.61

(ญ) จารุณี  (จารุจินดา) +  วัฒนา  เพชรเกษม  มีธิดา  2 คน

1.4.62

 

1. (ญ) การุณา

เพชรเกษม

 

 

2. (ญ) ฐิตาภรณ์

เพชรเกษม

 

(ช) พันโทสนิทพงศ์  จารุจินดา + หม่อมหลวงภาว์รัตน์  (เทวกุล)  มีธิดา  1 คน

1.4.63

 

1. (ญ) แพร

จารุจินดา

(1.5.56)

(ช) ร้อยตรีอัชพร  จารุจินดา  +  จิตติมา  (ประเสริฐพันธุ์)  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.64

 

1. (ช) ปัญจพล

จารุจินดา

(1.5.57)

 

2. (ญ) ปัญจพาณ์

จารุจินดา

(1.5.58)

(ช) พันโทพงศ์พันธุ์  จารุจินดา + บุษกร  (เนตรสุวรรณ) (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.66

(ญ) อัศนีย์  (จารุจินดา) + นาวาอากาศเอก ประทีป  มาเย็น  มีธิดา  2 คน

1.4.67

 

1. (ญ) วฤษสพร

มาเย็น

 

 

2. (ญ) สุพพร

มาเย็น

 

(ช) ถนอม  จารุจินดา + พรสวรรค์  (ธีรวัฒนานนท์)  มีบุตร  2 คน

1.4.68

 

1. (ช) กฤษณ์

จารุจินดา

(1.5.59)

 

2. (ช) กานต์

จารุจินดา

(1.5.60)

(ญ) น้ำทิพย์  (จารุจินดา)  +  ......  เด่นศักดิ์ตระกูล  มีธิดา  1 คน

1.4.69

 

1. (ญ) น้ำฝน

เด่นศักดิ์ตระกูล

 

(ญ) ร้อยเอกหญิง สมพิศ  (จารุจินดา) + พันเอก ชาลี  วัฒนวรรณะ  มีบุตร  1 คน

1.4.70

 

1. (ช) พงษ์นท

ทุมมานนท์

 

(ช) วีระ  จารุจินดา  +  กรองจิตต์ (พาชีรัตน์)  มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.76

 

1. (ช) โอฬาร

จารุจินดา

(1.5.61)

 

2. (ญ) กานต์รวี (น้ำผึ้ง)

จารุจินดา

(1.5.62)

 

3. (ช) วุฒิชัย

จารุจินดา

(1.5.63)

(ญ) กาญจนา (จารุจินดา)  +  สมัย มินิ  มีบุตร 1 คน

1.4.77

 

1. (ช) ภูมินทร์

มินิ

 

(ญ) มยุรี (จารุจินดา)  +  ชลอ  หริ่มรอบคอบ มีธิดา 3 คน

1.4.78

 

1. (ญ) กฤษณา

หริ่มรอบคอบ

 

 

2. (ญ) พรทิพย์

หริ่มรอบคอบ

 

 

3. (ญ) ชลิดา

หริ่มรอบคอบ

 

(ช) ทนงศักดิ์  จารุจินดา  +  ศรีนวล (วงศ์เรณู)  มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.79

 

1. (ญ) ปิยะรัตน์     

จารุจินดา

(1.5.64)

 

2. (ญ) มนัสชนก

จารุจินดา

(1.5.65)

 

3. (ช) ปกรณ์

จารุจินดา

(1.5.66)

(ช) วราพงศ์  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีธิดา 2 คน

1.4.80

+ เกษม (.......)  มีธิดา 2 คน

 

1. (ญ) กษมา

จารุจินดา

(1.5.67)

 

2. (ญ) ลลิตา

จารุจินดา

(1.5.68)

+ สายสุณีย์ (...…………………..) (ไม่มีผู้สืบสกุล)

(ญ) สุภลักษณ์  (จารุจินดา) + จาตุรงค์  พรหมสถิตย์  มีบุตร 2 คน

1.4.81

 

1. (ช) อัครพงศ์

พรหมสถิตย์

 

 

2. (ช) นราวุฒิ

พรหมสถิตย์

 

(ญ) ภารดี (จารุจินดา)  +  พูนสุข  แก้วศรีพจน์         มีธิดา  2 คน

1.4.82

 

1. (ญ) เพชรไพลิน

จารุจินดา

 

 

2. (ญ) พลอยภัทรา

แก้วศรีพจน์

 

(ช) จ่าสิบเอกไพรินทร์  จารุจินดา  +   .............           มีธิดา  5 คน

1.4.83

 

1. (ญ) วัลลภา

จารุจินดา

(1.5.69)

 

2. (ญ)

จารุจินดา

(1.5.70)

 

3. (ญ)

จารุจินดา

(1.5.71)

 

4. (ญ)

จารุจินดา

(1.5.72)

 

5. (ญ)

จารุจินดา

(1.5.73)

(ช) สุพจน์  จารุจินดา  + สมปอง (เปรมปรีดิ์) มีบุตร  1 คน

1.4.84

 

1. (ช) ธเนศร

จารุจินดา

(1.5.74)

(ช) ณรงค์  จารุจินดา  +  กอบสุข (เอี่ยมพึ่งพร)  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.85

 

1. (ญ) พัชนี

จารุจินดา

(1.5.75)

 

2. (ช) กุลชาติ

จารุจินดา

(1.5.76)

(ญ) พจมาน  (ดวงดาว  จารุจินดา)  +  พลากร  สมสุวรรณ  มีบุตร  2 คน

1.4.86

 

1. (ช) คูณพสิล (วิชยะ)

จารุจินดา

1.5.(1.4.86)/1

 

2. (ช) ตะวัน

จารุจินดา

1.5.(1.4.86)/2

(ช) ชัยฤทธิ์  จารุจินดา     +  พรรณราย  (พุกกะณะสุต)     (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.87

(ญ) อรพินท์  (จารุจินดา) +  สมศักดิ์     บรรลือศักดิกุล      มีบุตร  2 คน

1.4.88

 

1. (ช) กฤษณ์

บรรลือศักดิ์กุล

 

 

2. (ช) บุศย์

บรรลือศักดิ์กุล

 

(ช) ชาย  จารุจินดา + พัชรีพร  (กาฬแก้ว)  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.89

 

1. (ช) ปถวี

จารุจินดา

(1.5.77)

 

2. (ญ) พิมพ์รำไพ

จารุจินดา

(1.5.78)

(ญ) อรพรรณ  (จารุจินดา) + อุทัย  วรรณกุล    มีธิดา  2 คน

1.4.90

 

1. (ญ) ปถมา

วรรณกุล

 

 

2. (ญ) พิชญา

วรรณกุล

 

(ช) ชลิต  จารุจินดา + เกศสิรี  (ไชยปัญญา)    มีบุตร  2 คน

1.4.92

 

1. (ช) ปุณณัตต์

จารุจินดา

(1.5.79)

 

2. (ช) ทัศชัย

จารุจินดา

(1.5.80)

(ญ) กันยา จารุจินดา + บุญส่ง (.....) มีบุตร-ธิดา 4 คน

1.4.(1.3.46)/4

 

1.(ช) ว่าที่ ร.ต. ไพศาล

จารุจินดา 

(1.5.(1.3.46))

 

2.(ญ) ขวัญดาว

จารุจินดา

(1.5.(1.3.46))

 

3.(ญ) ขวัญเรือน     

มีชูนาค

(1.5.(1.3.46))

 

4.(ญ) สมปอง     

จารุจินดา

(1.5.(1.3.46))

(ญ) ลัดดา  จารุจินดา + พิศาล (....) มีบุตร-ธิดา 1 คน

1.4.(1.3.46)/5

 

1.(ญ) ธิดา

จารุจินดา

(1.5.(1.3.46))

(ญ) กนกวรรณ จารุจินดา + พ.ต.ท.อุทัย ชุมนุมดวง

1.4.98

(ญ) วิภาวี  (จารุจินดา) + สมศักดิ์  กิตติศุภพร       มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.101

 

1. (ช) ชาคร

กิตติศุภพร

 

 

2. (ญ) วริศรา

กิตติศุภพร

 

(ช) ชนินทร์   จารุจินดา + อลิสา  (กัมพลพันธ์)

1.4.102

 

1. (ช) ชานน

จารุจินดา

(1.5.81)

(ช) สุพจน์  จารุจินดา + อุทัยรัตน์ (...)  มีธิดา 2 คน   

1.4.104

 

 1. (ญ) สุฑารัตน์ 

จารุจินดา  

1.5.(1.4.104)/1

 

2. (ญ) นันทวัน

จารุจินดา 

1.5.(1.4.104)/2

(ญ) ธนิดา จารุจินดา + อุดม (....) มี ธิดา 2 คน

1.4.105

 

1. (ญ) วรรณภา 

จารุจินดา

1.5.(1.4.105)/1

 

2. (ญ) ชลลดา  

จารุจินดา

1.5.(1.4.105)/2

(ญ) นิศาชล จารุจินดา + ทรงวุฒิ อุทยานิก มี บุตร-ธิดา 2 คน

1.4.106

 

1. (ญ) พัชรภรณ์     

อุทยานิก

 

 

2. (ช) วุฒิชล 

อุทยานิก

 

(ช) พันตรี จักรา จารุจินดา + กัลยกร (โฉมศรี) มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.107

 

1. (ญ) จารุวรรณ

จารุจินดา

(1.5.(1.4.107)/1)

 

2. (ช) ณรงค์พันธุ์

จารุจินดา

(1.5.(1.4.107)/2)

 

3. (ญ) พิมพ์ชนก

จารุจินดา

(1.5.(1.4.107)/3)

(ญ) นิศารัตน์ จารุจินดา + ศักดา เกษารัตน์  มีบุตร-ธิดา 2 คน

1.4.108

 

1. (ช)  ภัทรเมษ

เกษารัตน์

 

 

2. (ญ) เกศดนิด

เกษารัตน์

 

(ช) วัชรา จารุจินดา + เบญจวรรณ (.....) มีธิดา 1 คน

1.4.(1.3.58)/6

 

1. (ญ) ณัฐชา 

จารุจินดา

 

(ช) สราวุธ จารุจินดา + เนตรนภา (นพสูงเนิน) มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.(1.3.58)/7

 

1. (ช) ณัฐวุฒิ 

จารุจินดา

1.5

 

2. (ช) อนิรุต

จารุจินดา

1.5

 

3. (ญ) นุชนารถ

จารุจินดา

1.5

(ช) ปิยวัตร  จารุจินดา  +  ภัทยา  (ธิดามาตย์)    มีบุตร 2 คน

1.4.109

 

1.(ช) ธนภัทร

จารุจินดา

(1.5.(1.4.109)/1)

 

2.(ช) จารุวัตร

จารุจินดา

(1.5.(1.4.109)/2)

(ช) ดนุช  จารุจินดา  + มีบุตรธิดารวม 3 คน 

1.4.111

+ สุวรรณา ทั่งรื่น  มีบุตร 1 คน

 

1. (ช) จารุเดช

จารุจินดา

(1.5.82)

+ วชิราภรณ์ จารุจินดา (รังสิมันติกานนท์) มีธิดา 2 คน

 

1. (ญ) ดลยา  

จารุจินดา

1.5.83

 

2. (ญ) ณัฐณิชา

จารุจินดา

1.5.84

(ญ) ปาร์วิน  (จารุจินดา)  +  ขจรศักดิ์  แก้วประเสริฐศรี   (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.112

(ญ) สรัญญา จารุจินดา มีบุตร 2 คน

1.4.113

 

1. (ช) ภีมสัตยาณ์

จารุจินดา

1.5.(1.4.113)/1

 

2. (ช) กันต์อนาวิล

จารุจินดา

1.5.(1.4.113)/2

 

ชั้นที่ 5-6 ของสายที่ 1
(ช) สมชัย   จารุจินดา + นพคุณ (………………….)  มีธิดา  2 คน 1.5.3
  1. (ญ) สุภชา  จารุจินดา (1.6.1)
  2. (ญ) ปริยา จารุจินดา (1.6.2)
(ช) พนมชัย   จารุจินดา  +  เตือนตา  (………………….) มีบุตรธิดา 3 คน  1.5.4
  1. (ช) นวัต จารุจินดา 1.6.(1.5.4)/1
  2. (ช) ชนัญญ จารุจินดา 1.6.(1.5.4)/2
  3. (ญ) ลลิตา จารุจินดา 1.6.(1.5.4)/3
(ช) สรรพชัย   จารุจินดา  +  พวงพรรณ์ (………………..) 1.5.5
(ช) คมสัน  จารุจินดา  +  รุ่งทิพย์  (ดีพรหมมา) 1.5.6
(ช) วศิน จารุจินดา  +  นิสากร (เก่งทางดี) มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.5.8
                                 1. (ญ) พิชญาภัค      จารุจินดา 1.6.(1.5.8)/1
                                 2. (ช) พบพริษฐ์       จารุจินดา 1.6.(1.5.8)/2
(ช) อดิศร จารุจินดา  +  สุพรรณา  มีธิดา 1 คน 1.5.12
  1. (ญ) ชนาธินาถ จารุจินดา  1.6.(1.5.12)
(ญ) วชิรา  (จารุจินดา) + นิติ  กสิโกศล  มีธิดา  1 คน 1.5.16
  1. (ญ) นพวรรณ กสิโกศล  
(ช) พลเอก ชวลิต  จารุจินดา  +  อรอุษา  (ปาณฑะผลิน)  มีธิดา  1 คน 1.5.17
  1. (ญ) สุชลิตา จารุจินดา (1.6.3)
(ช) ณัฐชาติ  จารุจินดา + วิมลนาถ (จันทรัฐ)  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.5.18
  1. (ช) วิชญะ จารุจินดา (1.6.4)
  2. (ญ) นัทธมน จารุจินดา (1.6.5)
(ญ) มาลัยพรรณ  (จารุจินดา) + มานิต  พึ่งธรรม  มีบุตร 3 คน 1.5.20
  1. (ช) พีระ เพ็ชรสุวรรณ  
  2. (ช) วาทิน เพ็ชรสุวรรณ  
  3. (ช) เมรัส   พึ่งธรรม  
(ช) ศุภการ  จารุจินดา + เพ็ญศรี (ดีรักษา)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.5.21
  1. (ช) ศุภชัย จารุจินดา (1.6.6)
  2. (ช) ศุภกิจ จารุจินดา (1.6.7)
  3. (ญ) ขนิษฐา จารุจินดา (1.6.8)
(ญ) พิมลักษณ์  (จารุจินดา) + ประยุทธ  สุวรรณวิโรจน์  มีบุตร  2 คน 1.5.22
  1. (ช) ป้อมปราการ สุวรรณวิโรจน์  
  2. (ช) ผ่านภพ สุวรรณวิโรจน์  
(ช) เสกสรรค์  จารุจินดา มีภรรยา 3 คน มีบุตร-ธิดา  5 คน 1.5.23
+ จิราภรณ์  จารุจินดา (บุราณฤทธ์) มีบุตร 2 คน
  1. (ช) สิทธวีร์(ศรันย์)  จารุจินดา (1.6.9)
  2. (ช) ธนพัฒน์ จารุจินดา (1.6.10)
+ ฐิติรัตน์  จารุจินดา(ชูมนต์) มีบุตร-ธิดา 2 คน
  1. (ช) สืบสาย  จารุจินดา  
  2. (ญ) สายสิริ จารุจินดา  
+ จันทรัตน์  ปานคำ มีบุตร 1 คน
  1. (ช) บุรินทร์  จารุจินดา  
(ญ) ชมิตา จารุจินดา + ร้อยตำรวจเอกวิรัตน์  ยลวิลาศ  มีบุตร  2 คน 1.5.24
  1. (ช) ปิติวัตร จารุจินดา  
  2. (ช) ณัฐชาติ ยลวิลาศ  
(ญ) พันธ์ออ  (จารุจินดา) + บรรจง  สุขจิตภิญโญ  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.5.25
  1. (ช) อภิวัฒน์ สุขจิตภิญโญ  
  2. (ญ) กรกมล สุขจิตภิญโญ  
(ช) พิพัทธ์   จารุจินดา  +  พจนียนาถ (...……………...)    มีธิดา  3  คน 1.5.26
  1. (ญ) พรมนัส จารุจินดา (1.6.11)
  2. (ญ) พิชญ์ดา จารุจินดา (1.6.12)
  3. (ญ) พรประภัสร์ จารุจินดา (1.6.13)
(ช) สัญญา จารุจินดา + พิทยา (จินากุล) มีบุตร 2 คน 1.5.34
  1. (ช) รวินทร์ จารุจินดา 1.6.(1.5.34)/1
  2. (ช) ภุชิชส์ จารุจินดา 1.6.(1.5.34)/2
(ช) เอกลักษณ์ จารุจินดา + ธัญวลัย (ประทุม) มีบุตร 1 คน 1.5.49
  1. (ช) ชุติมันต์   จารุจินดา 1.6.(1.5.49)/1
(ช) กฤษณ์ จารุจินดา + ศิริพรรณ (คงฤทธิ์) มีธิดา 2 คน  1.5.59
  1.(ญ) ศศิธารา จารุจินดา 1.6.(1.5.59)/1
  2.(ญ) อชิรญาณ์ จารุจินดา 1.6.(1.5.59)/2
(ช) วุฒิชัย จารุจินดา + นภาลัย (แก้วพิกุล) มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.5.63
  1. (ช) ชาตภัทร จารุจินดา 1.6.(1.5.63)/1
  2. (ญ) ณัชนันท์ จารุจินดา 1.6.(1.5.63)/2
(ญ) เพชรไพลิน จารุจินดา + สรรเสริญ ประโคนสิน 1.5(1.4.82)/1
  1.(ญ) นราวดี ประโคนสิน  
(ญ) วัลลภา จารุจินดา + ปรีชา (.......................)  1.5.69
(ช) ธเนศร จารุจินดา + รัตติกาล  มีธิดา 1 คน 1.5.74
  1. (ญ) ฐิตาภรณ์ จารุจินดา 1.6.(1.5.74)
(ญ) พัชนี จารุจินดา + ธัญญ์นิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.5.75
  1. (ช) ธารา  จารุจินดา 1.6.(1.5.75)/1
  1. (ญ) ธาร  จารุจินดา 1.6.(1.5.75)/2
(ช) ตะวัน จารุจินดา + เสาวคนธ์ (พลัดพูลผล) มีธิดา 1 คน  1.5.(1.4.86)/2
  1. (ญ) อะมีณยา จารุจินดา 1.6.(1.4.86)
(ช) ว่าที่ ร.ต.ไพศาล จารุจินดา+เอมอร (ความกล้าหาญ) มีบุตร-ธิดา 3 คน  1.5.(1.3.46)
  1.(ช) พงศ์ปณต จารุจินดา (1.6.(1.3.46))
  2.(ญ) พลอยชนก จารุจินดา (1.6.(1.3.46))
  3.(ญ) พลอยมาดา จารุจินดา (1.6.(1.3.46))
(ช) ณรงค์พันธุ์ จารุจินดา + ฐณัชญ์พร สุวรรณกนก  มีธิดา 1 คน
1.5.(1.4.107)/2
                                       1.(ญ) ลลิตา                       สุวรรณกนก    
1.6.(1.4.107)
   

 

ชั้นที่ 7 ของสายที่ 1
(ช) ศุภชัย จารุจินดา + จิตติพร (ศิลปวงศ์ษา) มีบุตร 1 คน       1.6.6
  1.(ช) นฤเบศก์ จารุจินดา 1.7.(1.6.6)/1
(ช) สิทธวีร์ จารุจินดา  + อรอุมา (จบกระโทก) มีบุตร 2 คน 1.6.9
  1.(ช) วรวรรธน์ จารุจินดา 1.7.(1.6.9)/1
  2.(ช) วีรวิชญ์ จารุจินดา 1.7.(1.6.9)/2