ชั้นที่ 4-5 ของสายที่ 5
(ช) พันเอกสุรพัฒน์   จารุจินดา  +  รัชนี (ผุดผ่อง)  มีบุตร  1 คน 5.4.1
  1. (ช) รัชศักดิ์ จารุจินดา (5.5.1)
(ช) สัจจพงศ์ จารุจินดา    +    มรกต (เมฆมุกดา) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 5.4.2
(ญ) ฉัตรแก้ว จารุจินดา + ทวี กิตติสุวรรณ มีบุตร-ธิดา 2 คน 5.4.3
  1.(ญ) นันท์นภัส กิตติสุวรรณ  
  2.(ช) พันธวิศ กิตติสุวรรณ  
(ช) กฤษณ์ จารุจินดา + ศรี  (...……….....)       มีบุตร  1 คน 5.4.6
  1. (ช) ฐาปนา จารุจินดา (5.5.2)
(ญ) ร้อยเอก หญิง สมฤดี  (จารุจินดา)  +  ร้อยเอกนายแพทย์ธาดา   ธัญยปาลิต 5.4.7
(ช) วรสิฐ   จารุจินดา + นริศรา  (........) มีบุตร 1 คน 5.4.9
  1. (ช) อิฐภพ จารุจินดา (5.5.3)
(ช) เจริญรัตน์  จารุจินดา  +  ทัดทรวง  (....…..…...)มีธิดา  2 คน 5.4.16
  1. (ญ) พิมพ์ประไพ จารุจินดา (5.5.4)
  2. (ญ) ทัศนีย์ จารุจินดา (5.5.5)
(ช) ชรินทร์  จารุจินดา  +  นาง  (……………........)        มีธิดา  2 คน 5.4.17
  1. (ญ) วิลาวัณย์ จารุจินดา (5.5.6)
  2. (ญ) พิมพ์ชนก จารุจินดา (5.5.7)
(ช) ชายณรงค์  จารุจินดา  +  บังอร  (บุญอ้วน) มีบุตร-ธิดา  3 คน 5.4.19
  1. (ญ) ชุติมาพร จารุจินดา (5.5.8)
  2. (ญ) ชุลีพร จารุจินดา (5.5.9)
  3. (ช) เจริญชัย จารุจินดา (5.5.10)
(ญ) วิภาวดี  จารุจินดา (หย่ากับสามี )   มีธิดา  2 คน 5.4.20
  1. (ญ) ประภาพร แป้นสุวรรณ์  
  2. (ญ) ปิยะวด แป้นสุวรรณ์  
(ญ) ณัฐกานต์  (จารุจินดา)  +  สัมฤทธิ์   เวียงนนท์  มีบุตร 2 คน 5.4.21
  1. (ช) ณัฐสิทธิ์ จารุจินดา  
  2. (ช) วัชริศ เวียงนนท์  
(ช) ธวัชชัย จารุจินดา + จรูญ   มีบุตร 2 คน   5.4.22
  1. (ช) จิระพงษ์ จารุจินดา (5.5.11)
  2. (ช) พัฒษ์พงษ์ จารุจินดา (5.5.12)
(ญ) สุภาภรณ์ (จารุจินดา) + บุญทัน หอมดี   มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.4.23
  1 (ช) ทินภัทร หอมดี  
  2. (ญ) ขจรจิตร หอมดี  
  3 (ช) ศุภชัย หอมดี  
(ญ) พัชรินทร์ จารุจินดา  + นุกูล ไพรีรณ   มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.4.24
  1 (ญ) พัชราภรณ์ ไพรีรณ  
  2 (ช) ทินกร ไพรีรณ  
  3 (ญ) พรทิพย์ ไพรีรณ  
(ช) สถาปนา จารุจินดา + ลักษิกา (.....) มีบุตร-ธิดา 2 คน 5.5.2
  1 (ญ) รัตนภรณ์ จารุจินดา (5.6.(5.5.2)/1)
  2. (ช) เบญจภาคี จารุจินดา (5.6.(5.5.2)/2)