ชั้นที่ 4-5 ของสายที่ 1

(ช) เชาว์  จารุจินดา + บังอร (หุ่นดิษฐ)  มีบุตร - ธิดา  2 คน

1.4.1

 

1. (ช) ชัยรัตน์

จารุจินดา

(1.5.1)

 

2. (ญ) ชูใจ

จารุจินดา

(1.5.2)

(ช) ฦาชัย  จารุจินดา + สมคิด (ศิลารักษ์)  มีบุตร 4 คน

1.4.2

 

1. (ช) สมชัย

จารุจินดา

(1.5.3)

 

2. (ช) พนมชัย

จารุจินดา

(1.5.4)

 

3. (ช) สรรพชัย

จารุจินดา

(1.5.5)

 

4. (ช) คมสัน

จารุจินดา

(1.5.6)

(ช) สิริชัย  จารุจินดา + เต็มศรี (วัชรักษ์)  มีบุตร-ธิดา  3 คน

1.4.3

 

1. (ช) สลิล

จารุจินดา

(1.5.7)

 

2. (ช) วศิน

จารุจินดา

(1.5.8)

 

3. (ญ) ชนิกานต์

จารุจินดา

(1.5.9)

(ช) ชาญชัย  จารุจินดา + ประไพศรี (ศรีโสภา)  มีบุตร-ธิดา 4 คน

1.4.4

 

1. (ญ) อาทิตยา

จารุจินดา

(1.5.10)

 

2. (ช) อดิศ

จารุจินดา

(1.5.11)

 

3. (ช) อดิศร

จารุจินดา

(1.5.12)

 

4. (ช) อดิศัย

จารุจินดา

(1.5.13)

(ช) มิคมินทร์  จารุจินดา + จันทรา  (วงศ์เบี้ยสัจจ์)  มีบุตร  2 คน

1.4.8

 

1. (ช) ณัฐภูมิ

จารุจินดา

(1.5.14)

 

2. (ช) อนุชภูมิ

จารุจินดา

(1.5.15)

(ญ) สิริกุล  (จารุจินดา) + ราเมศร์  กาญจนะโภคิน  มีบุตร  1 คน

1.4.9

 

1. (ช) กัญจน์

กาญจนะโภคิน

 

(ญ) แพทย์หญิงฐิติพร  (จารุจินดา) + นายแพทย์จุมพต  บ่อเกิด  มีธิดา  2 คน

1.4.10

 

1. (ญ) วริศรา

บ่อเกิด

 

 

2. (ญ) วริษฐา

บ่อเกิด

 

(ญ) อรศรี  (จารุจินดา) + กิตติภาคย์  ทวีศรี  มีธิดา  1 คน

1.4.11

 

1. (ญ) นวพัชร

ทวีศรี

 

(ญ) สิรีรัตน์  (จารุจินดา) + นายแพทย์ธนู  ลอบันดิส   มีบุตร 1 คน

1.4.12

 

1. (ช) ภาสพงศ์

ลอบันดิส

 

(ญ) อัจฉริยา  (จารุจินดา) + พันโท นายแพทย์สุทธจิต  ลีลานนท์  มีบุตร  2 คน

1.4.13

 

1. (ช) กฤษณ์

ลีลานนท์

 

 

2. (ช) กฤดิธร

ลีลานนท์

 

(ช) ลิลิต  จารุจินดา + ไพจิตต์  (ทวีธนากร)   มีบุตร-ธิดา  3 คน

1.4.14

 

1. (ญ) วชิรา

จารุจินดา

(1.5.16)

 

2. (ช) พลเอก ชวลิต

จารุจินดา

(1.5.17)

 

3. (ช) ณัฐชาต

จารุจินดา

(1.5.18)

(ญ) นวลเนตร  (จารุจินดา) + สวิง  งามลักษณ์  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.15

 

1. (ช) ชัชวิทย์

งามลักษณ์

 

 

2. (ญ) จารุลักษณ์

งามลักษณ์

 

(ช) องอาจ  จารุจินดา + ชุติกาญจน์ (แจ้งอรัญญิก)  มีธิดา  1 คน

1.4.16

 

1. (ญ) เกศิณี

จารุจินดา

(1.5.19)

(ญ) ใจเกื้อ  จารุจินดา + พร้อมพันธ์  จารุจินดา

1.4.17ดู (1.4.23)

(ช) ชูเลิศ  จารุจินดา   มีภรรยา  3 คน บุตร-ธิดา  5 คน

1.4.18

+ จันทร์เพ็ญ  (นันทะโย)  มีบุตร-ธิดา  4 คน

 

1. (ญ) มาลัยพรรณ

จารุจินดา

(1.5.20)

 

2. (ช) ศุภการ

จารุจินดา

(1.5.21)

 

3. (ญ) พิมลักษณ์

จารุจินดา

(1.5.22)

 

4. (ช) เสกสรรค์

จารุจินดา

(1.5.23)

+ มณี  (แสงทอง)  มีธิดา  1 คน

 

5. (ญ) ชมิตา

จารุจินดา

(1.5.24)

+ แสวง  (ธุระพันธ์)  (ไม่มีผู้สืบสกุล)

(ญ) วลัยภรณ์  (จารุจินดา) + เฉลิม  จิตตปัญญา  มีธิดา  2 คน

1.4.21

 

1. (ญ) จิรสุดา

จิตตปัญญา

 

 

2. (ญ) ขนิษฐา

จิตตปัญญา

 

(ญ) นฤมล  (จารุจินดา) + สุรศักดิ์  ศอกจะบก  มีบุตร  1 คน

1.4.22

 

1. (ช) ศามน

ศอกจะบก

 

(ช) พร้อมพันธ์  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.23

+ ใจเกื้อ จารุจินดา  มีธิดา 1 คน

 

1. (ญ) พันธ์ออ

จารุจินดา

(1.5.25)

+ เพ็ญจันทร์  (จิตยาภาตุ)    มีบุตร - ธิดา  2 คน

 

 

2. (ช) พิพัทธ์

จารุจินดา

(1.5.26)

 

3. (ญ) พึ่งพร

จารุจินดา

(1.5.27)

(ช) พร้อมพงศ์ จารุจินดา   (HENRY BLUNER) + MRS. CATHARINE  HARISON  มีธิดา  2 คน

1.4.24

 

1. (ญ) MISS. LUCY

BLUNER

 

 

2. (ญ) MISS. LELANI

BLUNER

 

(ญ) พนิดา  (จารุจินดา) + สัจจา เถาเสถียร  มีบุตร-ธิดา  5 คน

1.4.26

 

1. (ญ) นัฏฐา

เถาเสถียร

 

 

2. (ช) ศราวุธ

เถาเสถียร

 

 

3. (ญ) อ้อยทิพย์

เถาเสถียร

 

 

4. (ญ) นันทริกา

เถาเสถียร

 

 

5. (ช) ชัชชัย

เถาเสถียร

 

(ญ) พัชราภรณ์  (จารุจินดา) + นิมิตร  เลิศวิทยา  มีบุตร  1 คน

1.4.27

 

1. (ช) สตีเว่นส์ (นิพัทย์)

เลิศวิทยา

 

(ช) พันธ์พงศ์  จารุจินดา + เกษมศรี  (ชินบุตร์)  มีบุตร - ธิดา  2 คน

1.4.28

 

1. (ญ) พิมลพรรณ

จารุจินดา

(1.5.28)

 

2. (ช) พิษณ

จารุจินดา

(1.5.29)

(ช) นพพร  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีบุตร-ธิดา  4 คน

1.4.29

+ นารี  (แสงสว่าง)  มีบุตร  3 คน

 

1. (ช) มนตรี

จารุจินดา

(1.5.30)

 

2. (ช) ยุทธชัย

จารุจินดา

(1.5.31)

 

3. (ช) นพดล

จารุจินดา

(1.5.32)

+ จันทรา  (มะหลัด) มีบุตร  1 คน

 

4. (ญ) ดวงนภา

จารุจินดา

(1.5.33)

(ช) เทพทอง  จารุจินดา + เกษร (นุชจิโน) มีบุตร - ธิดา 2 คน

1.4.30

 

1. (ช) สัญญา

จารุจินดา

(1.5.34)

 

2. (ญ) ปวีณา

จารุจินดา

(1.5.35)

(ช) อนุพงษ์  จารุจินดา + จริยา  (ใจกล้า)  มีบุตร - ธิดา  2 คน

1.4.31

 

1. (ช) วรรษรัชฎร์

จารุจินดา

(1.5.36)

 

2. (ญ) วรารัชต์

จารุจินดา

(1.5.37)

(ช) ทรัพย์เจริญ  จารุจินดา + เพ็ญประภา  (ตรีประทาน)  มีบุตร  1 คน

1.4.32

 

1. (ช) ฏรงปอง

จารุจินดา

(1.5.38)

(ญ) พรทิพา  (จารุจินดา) + สิทธิชัย  แม้นเจริญ  มีธิดา  1 คน

1.4.33

 

1. (ญ) จิราพรรณ

แม้นเจริญ

 

(ญ) ปรางทิพย์  (จารุจินดา) + คมสัน  เบญจาพุทธารักษ์  มีบุตร  1 คน

1.4.34

 

1. (ช) คมปรัชญ์

เบ็ญจาพุทธารักษ์

 

(ช) พันเอก สล้าง  จารุจินดา + ฉั นทนา  (  จ่างจำรัส  )  มีธิดา  1 คน

1.4.35

 

1. (ญ) จริยา

จารุจินดา

(1.5.39)

(ช) สรินทร์    จารุจินดา   +  จุฑามาศ  (วรวุฒิกุลชัย)    (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.36

(ช) สละ         จารุจินดา  +  ผจงจิต    (จามรมาน)        (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.37

(ช) สฤษดิ์      จารุจินดา  +  พิกุล        (จันทรมาลัย)     มีบุตร-ธิดา  3 คน

1.4.38

 

1. (ญ) ร้อยโทหญิง สศิณ

จารุจินดา

(1.5.40)

 

2. (ช) สุรัตน์

จารุจินดา

(1.5.41)

 

3. (ญ) สุธาสินี

จารุจินดา

(1.5.42)

(ช) เสรี  จารุจินดา + จิระประภา  (อรชุนวงศ์)  มีธิดา  1 คน

1.4.39

 

1. (ญ) เจนนิเฟอร์

จารุจินดา

(1.5.43)

(ช) สทน  จารุจินดา + วิไล  (จอนแก่ง)  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.40

 

1. (ช) ยุทธนา

จารุจินดา

(1.5.44)

 

2. (ญ) จารุวรรณ

จารุจินดา

(1.5.45)

(ช) สุทิน  จารุจินดา + เสาวภา  (ศิริโรจน์)   มีบุตร-ธิดา 2 คน

1.4.41

 

1. (ช) บีเจ หลุยส์

จารุจินดา

1.5.(1.4.41)/1

 

2. (ญ) นาดา

จารุจินดา

1.5.(1.4.41)/2

(ญ) ลักษณา  (จารุจินดา) + พันตำรวจโท ชัชวาลย์  ธรรมธัช  มีบุตร  1 คน

1.4.42

 

1. (ช) เลิศวุฒิ

ธรรมธัช

 

(ช) สอางค์  จารุจินดา + พวงทอง (สุวรรณลิขิต)  มีบุตร - ธิดา  2 คน

1.4.43

 

1. (ญ) สรัญญา

จารุจินดา

(1.5.46)

 

2. (ช) ธงชัย

จารุจินดา

(1.5.47)

(ญ) อมรา  (จารุจินดา)  +  เสริมพงษ์   สุนทรพงษ์    (ไม่ทราบผู้สืบสกุล)

1.4.45

(ญ) อลิสา  (จารุจินดา)  +  พงษ์เทพ    นาคะรัศมี      (ไม่ทราบผู้สืบสกุล)

1.4.46

(ช) สันติ  จารุจินดา       +  แสงจันทร์  (ใจกัณฑะ)    มีบุตร  1 คน

1.4.47

 

1. (ช) เสกสิทธิ์

จารุจินดา

(1.5.48)

(ช) ธีระ  จารุจินดา + เอื้ออิศรา  (หงษ์หิรัญ)  มีบุตร - ธิดา  3 คน

1.4.49

 

1. (ช) เอกลักษณ์

จารุจินดา

(1.5.49)

 

2. (ญ) รัชตวรรณ

จารุจินดา

(1.5.50)

 

3. (ช) ปรัชญ์

จารุจินดา

(1.5.51)

(ช) วรธวัช  จารุจินดา + ลำจวน (ไชยรินทร์)   มีธิดา  2 คน

1.4.50

 

1. (ญ) จุฑาทิพย์

จารุจินดา

(1.5.52)

 

2. (ญ) เวณิกา

จารุจินดา

(1.5.53)

(ญ) กนกวรรณ  (จารุจินดา) + กฤษณ์  เหมาะประสิทธิ์  มีธิดา  2 คน

1.4.53

 

1. (ญ) กฤษฎาวรรณ

เหมาะประสิทธิ์

 

 

2. (ญ) กัลยาวีร์

เหมาะประสิทธิ์

 

(ญ) ใจรัก  (จารุจินดา) + นายแพทย์สุวัฒน์  ดวงพลอย  มีบุตร  3 คน

1.4.55

 

1. (ช) สุวจิต

ดวงพลอย   +   สิริแข     ปทุมศิริ

 

 

2. (ช) สุภฤทธิ์

ดวงพลอย

 

 

3. (ช) จิตติพัฒน์

ดวงพลอย   +   ดวงตา    สิริยเสถียร

 

(ช) จิตติ  จารุจินดา + SUE (GILMOUR)     (ไม่ทราบผู้สืบสกุล)

1.4.56

(ญ) ประภาดา  (จารุจินดา)  +  มนต์  สาสนุสิต   มีธิดา  3 คน

1.4.57

 

1. (ญ) สุภิชชา

สาสนุสิต

 

 

2. (ญ) ธัญญลักษณ์

สาสนุสิต

 

 

3. (ญ) ปริสา

สารนุสิต

 

(ญ) กนิษฐา  (จารุจินดา) + บุญส่ง  บุณยะสาระนันท์  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.58

 

1. (ญ) รังสิมา

บุญยะสาระนันท์

 

 

2. (ช) พสุ

บุญยะสาระนันท์

 

(ญ) รัชดา  (จารุจินดา) + ธีระพล  ตันพานิช  มีธิดา  1 คน

1.4.59

 

1. (ญ) วิชชุพร

ตันพานิช

 

(ช) ปฏิคม  จารุจินดา + สุวาทินี  (สุขานุศาสน์) มีบุตร-ธิดา 2 คน

1.4.60

 

1. (ช) ธัชพงศ์

จารุจินดา

(1.5.54)

 

2. (ญ) บงกชรัตน์

จารุจินดา

(1.5.55)

(ช) จักรกฤช   จารุจินดา  +  เบญญาภรณ์  (ปิยาภิมุข)

1.4.61

(ญ) จารุณี  (จารุจินดา) +  วัฒนา  เพชรเกษม  มีธิดา  2 คน

1.4.62

 

1. (ญ) การุณา

เพชรเกษม

 

 

2. (ญ) ฐิตาภรณ์

เพชรเกษม

 

(ช) พันโทสนิทพงศ์  จารุจินดา + หม่อมหลวงภาว์รัตน์  (เทวกุล)  มีธิดา  1 คน

1.4.63

 

1. (ญ) แพร

จารุจินดา

(1.5.56)

(ช) ร้อยตรีอัชพร  จารุจินดา  +  จิตติมา  (ประเสริฐพันธุ์)  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.64

 

1. (ช) ปัญจพล

จารุจินดา

(1.5.57)

 

2. (ญ) ปัญจพาณ์

จารุจินดา

(1.5.58)

(ช) พันโทพงศ์พันธุ์  จารุจินดา + บุษกร  (เนตรสุวรรณ) (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.66

(ญ) อัศนีย์  (จารุจินดา) + นาวาอากาศเอก ประทีป  มาเย็น  มีธิดา  2 คน

1.4.67

 

1. (ญ) วฤษสพร

มาเย็น

 

 

2. (ญ) สุพพร

มาเย็น

 

(ช) ถนอม  จารุจินดา + พรสวรรค์  (ธีรวัฒนานนท์)  มีบุตร  2 คน

1.4.68

 

1. (ช) กฤษณ์

จารุจินดา

(1.5.59)

 

2. (ช) กานต์

จารุจินดา

(1.5.60)

(ญ) น้ำทิพย์  (จารุจินดา)  +  ......  เด่นศักดิ์ตระกูล  มีธิดา  1 คน

1.4.69

 

1. (ญ) น้ำฝน

เด่นศักดิ์ตระกูล

 

(ญ) ร้อยเอกหญิง สมพิศ  (จารุจินดา) + พันเอก ชาลี  วัฒนวรรณะ  มีบุตร  1 คน

1.4.70

 

1. (ช) พงษ์นท

ทุมมานนท์

 

(ช) วีระ  จารุจินดา  +  กรองจิตต์ (พาชีรัตน์)  มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.76

 

1. (ช) โอฬาร

จารุจินดา

(1.5.61)

 

2. (ญ) กานต์รวี (น้ำผึ้ง)

จารุจินดา

(1.5.62)

 

3. (ช) วุฒิชัย

จารุจินดา

(1.5.63)

(ญ) กาญจนา (จารุจินดา)  +  สมัย มินิ  มีบุตร 1 คน

1.4.77

 

1. (ช) ภูมินทร์

มินิ

 

(ญ) มยุรี (จารุจินดา)  +  ชลอ  หริ่มรอบคอบ มีธิดา 3 คน

1.4.78

 

1. (ญ) กฤษณา

หริ่มรอบคอบ

 

 

2. (ญ) พรทิพย์

หริ่มรอบคอบ

 

 

3. (ญ) ชลิดา

หริ่มรอบคอบ

 

(ช) ทนงศักดิ์  จารุจินดา  +  ศรีนวล (วงศ์เรณู)  มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.79

 

1. (ญ) ปิยะรัตน์     

จารุจินดา

(1.5.64)

 

2. (ญ) มนัสชนก

จารุจินดา

(1.5.65)

 

3. (ช) ปกรณ์

จารุจินดา

(1.5.66)

(ช) วราพงศ์  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีธิดา 2 คน

1.4.80

+ เกษม (.......)  มีธิดา 2 คน

 

1. (ญ) กษมา

จารุจินดา

(1.5.67)

 

2. (ญ) ลลิตา

จารุจินดา

(1.5.68)

+ สายสุณีย์ (...…………………..) (ไม่มีผู้สืบสกุล)

(ญ) สุภลักษณ์  (จารุจินดา) + จาตุรงค์  พรหมสถิตย์  มีบุตร 2 คน

1.4.81

 

1. (ช) อัครพงศ์

พรหมสถิตย์

 

 

2. (ช) นราวุฒิ

พรหมสถิตย์

 

(ญ) ภารดี (จารุจินดา)  +  พูนสุข  แก้วศรีพจน์         มีธิดา  2 คน

1.4.82

 

1. (ญ) เพชรไพลิน

จารุจินดา

 

 

2. (ญ) พลอยภัทรา

แก้วศรีพจน์

 

(ช) จ่าสิบเอกไพรินทร์  จารุจินดา  +   .............           มีธิดา  5 คน

1.4.83

 

1. (ญ) วัลลภา

จารุจินดา

(1.5.69)

 

2. (ญ)

จารุจินดา

(1.5.70)

 

3. (ญ)

จารุจินดา

(1.5.71)

 

4. (ญ)

จารุจินดา

(1.5.72)

 

5. (ญ)

จารุจินดา

(1.5.73)

(ช) สุพจน์  จารุจินดา  + สมปอง (เปรมปรีดิ์) มีบุตร  1 คน

1.4.84

 

1. (ช) ธเนศร

จารุจินดา

(1.5.74)

(ช) ณรงค์  จารุจินดา  +  กอบสุข (เอี่ยมพึ่งพร)  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.85

 

1. (ญ) พัชนี

จารุจินดา

(1.5.75)

 

2. (ช) กุลชาติ

จารุจินดา

(1.5.76)

(ญ) พจมาน  (ดวงดาว  จารุจินดา)  +  พลากร  สมสุวรรณ  มีบุตร  2 คน

1.4.86

 

1. (ช) คูณพสิล (วิชยะ)

จารุจินดา

1.5.(1.4.86)/1

 

2. (ช) ตะวัน

จารุจินดา

1.5.(1.4.86)/2

(ช) ชัยฤทธิ์  จารุจินดา     +  พรรณราย  (พุกกะณะสุต)     (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.87

(ญ) อรพินท์  (จารุจินดา) +  สมศักดิ์     บรรลือศักดิกุล      มีบุตร  2 คน

1.4.88

 

1. (ช) กฤษณ์

บรรลือศักดิ์กุล

 

 

2. (ช) บุศย์

บรรลือศักดิ์กุล

 

(ช) ชาย  จารุจินดา + พัชรีพร  (กาฬแก้ว)  มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.89

 

1. (ช) ปถวี

จารุจินดา

(1.5.77)

 

2. (ญ) พิมพ์รำไพ

จารุจินดา

(1.5.78)

(ญ) อรพรรณ  (จารุจินดา) + อุทัย  วรรณกุล    มีธิดา  2 คน

1.4.90

 

1. (ญ) ปถมา

วรรณกุล

 

 

2. (ญ) พิชญา

วรรณกุล

 

(ช) ชลิต  จารุจินดา + เกศสิรี  (ไชยปัญญา)    มีบุตร  2 คน

1.4.92

 

1. (ช) ปุณณัตต์

จารุจินดา

(1.5.79)

 

2. (ช) ทัศชัย

จารุจินดา

(1.5.80)

(ญ) กันยา จารุจินดา + บุญส่ง (.....) มีบุตร-ธิดา 4 คน

1.4.(1.3.46)/4

 

1.(ช) ว่าที่ ร.ต. ไพศาล

จารุจินดา 

(1.5.(1.3.46))

 

2.(ญ) ขวัญดาว

จารุจินดา

(1.5.(1.3.46))

 

3.(ญ) ขวัญเรือน     

มีชูนาค

(1.5.(1.3.46))

 

4.(ญ) สมปอง     

จารุจินดา

(1.5.(1.3.46))

(ญ) ลัดดา  จารุจินดา + พิศาล (....) มีบุตร-ธิดา 1 คน

1.4.(1.3.46)/5

 

1.(ญ) ธิดา

จารุจินดา

(1.5.(1.3.46))

(ญ) กนกวรรณ จารุจินดา + พ.ต.ท.อุทัย ชุมนุมดวง

1.4.98

(ญ) วิภาวี  (จารุจินดา) + สมศักดิ์  กิตติศุภพร       มีบุตร-ธิดา  2 คน

1.4.101

 

1. (ช) ชาคร

กิตติศุภพร

 

 

2. (ญ) วริศรา

กิตติศุภพร

 

(ช) ชนินทร์   จารุจินดา + อลิสา  (กัมพลพันธ์)

1.4.102

 

1. (ช) ชานน

จารุจินดา

(1.5.81)

(ช) สุพจน์  จารุจินดา + อุทัยรัตน์ (...)  มีธิดา 2 คน   

1.4.104

 

 1. (ญ) สุฑารัตน์ 

จารุจินดา  

1.5.(1.4.104)/1

 

2. (ญ) นันทวัน

จารุจินดา 

1.5.(1.4.104)/2

(ญ) ธนิดา จารุจินดา + อุดม (....) มี ธิดา 2 คน

1.4.105

 

1. (ญ) วรรณภา 

จารุจินดา

1.5.(1.4.105)/1

 

2. (ญ) ชลลดา  

จารุจินดา

1.5.(1.4.105)/2

(ญ) นิศาชล จารุจินดา + ทรงวุฒิ อุทยานิก มี บุตร-ธิดา 2 คน

1.4.106

 

1. (ญ) พัชรภรณ์     

อุทยานิก

 

 

2. (ช) วุฒิชล 

อุทยานิก

 

(ช) พันตรี จักรา จารุจินดา + กัลยกร (โฉมศรี) มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.107

 

1. (ญ) จารุวรรณ

จารุจินดา

(1.5.(1.4.107)/1)

 

2. (ช) ณรงค์พันธุ์

จารุจินดา

(1.5.(1.4.107)/2)

 

3. (ญ) พิมพ์ชนก

จารุจินดา

(1.5.(1.4.107)/3)

(ญ) นิศารัตน์ จารุจินดา + ศักดา เกษารัตน์  มีบุตร-ธิดา 2 คน

1.4.108

 

1. (ช)  ภัทรเมษ

เกษารัตน์

 

 

2. (ญ) เกศดนิด

เกษารัตน์

 

(ช) วัชรา จารุจินดา + เบญจวรรณ (.....) มีธิดา 1 คน

1.4.(1.3.58)/6

 

1. (ญ) ณัฐชา 

จารุจินดา

 

(ช) สราวุธ จารุจินดา + เนตรนภา (นพสูงเนิน) มีบุตร-ธิดา 3 คน

1.4.(1.3.58)/7

 

1. (ช) ณัฐวุฒิ 

จารุจินดา

1.5

 

2. (ช) อนิรุต

จารุจินดา

1.5

 

3. (ญ) นุชนารถ

จารุจินดา

1.5

(ช) ปิยวัตร  จารุจินดา  +  ภัทยา  (ธิดามาตย์)    มีบุตร 2 คน

1.4.109

 

1.(ช) ธนภัทร

จารุจินดา

(1.5.(1.4.109)/1)

 

2.(ช) จารุวัตร

จารุจินดา

(1.5.(1.4.109)/2)

(ช) ดนุช  จารุจินดา  + มีบุตรธิดารวม 3 คน 

1.4.111

+ สุวรรณา ทั่งรื่น  มีบุตร 1 คน

 

1. (ช) จารุเดช

จารุจินดา

(1.5.82)

+ วชิราภรณ์ จารุจินดา (รังสิมันติกานนท์) มีธิดา 2 คน

 

1. (ญ) ดลยา  

จารุจินดา

1.5.83

 

2. (ญ) ณัฐณิชา

จารุจินดา

1.5.84

(ญ) ปาร์วิน  (จารุจินดา)  +  ขจรศักดิ์  แก้วประเสริฐศรี   (ไม่มีผู้สืบสกุล)

1.4.112

(ญ) สรัญญา จารุจินดา มีบุตร 2 คน

1.4.113

 

1. (ช) ภีมสัตยาณ์

จารุจินดา

1.5.(1.4.113)/1

 

2. (ช) กันต์อนาวิล

จารุจินดา

1.5.(1.4.113)/2