^


ชมรมสายสกุลจารุจินดา ยินดีต้อนรับ

www.charuchinda.com

1 พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา ประธานกรรมการ
2 ร.ต.ทัศพร จารุจินดา ที่ปรึกษา
3 น.ส.ภัทรา จารุจินดา ที่ปรึกษา
4 พล.อ.ต.นพ.สุจินต์ จารุจินดา ที่ปรึกษา
5 พ.ญ.ประจบ จารุจินดา เหรัญญิก
6 นายชัยพัฒน์ จารุจินดา เลขานุการและผู้ช่วยเหรัญญิก
7 นายสิทธิเดช จารุจินดา ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายสมชัย จารุจินดา ผู้ช่วยเลขานุการ
9 นายมิคมินทร์ จารุจินดา กรรมการ
10 นายลิลิต จารุจินดา กรรมการ
11 พลเอกชวลิต จารุจินดา กรรมการ
12 นายเชาว์ จารุจินดา กรรมการ
13 นายสลิล จารุจินดา กรรมการ
14 นายณัฐภูมิ จารุจินดา กรรมการ
15 น.ส.เจิมสุข จารุจินดา กรรมการ
16 พ.อ.(พิเศษ)สล้าง จารุจินดา กรรมการ
17 พ.ต.อ.หญิง ปรุงจันทน์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ
18 นางชูเชิด ตันไพบูลย์ กรรมการ
19 นางศุภวัลย์ จารุจินดา กรรมการ
20 นายอาสาชาติ จารุจินดา กรรมการ
21 นายฤทัย จารุจินดา กรรมการ
22 นายขจรเดช จารุจินดา กรรมการ
23 นายโอฬาร จารุจินดา กรรมการ
24 นายก้องบุญ บุนนาค กรรมการ
25 นายณัฐ จารุจินดา กรรมการ
26 นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ
27 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการ
28 พ.ท.พงศ์พันธ์ จารุจินดา กรรมการ
29 นายพศิน จารุจินดา กรรมการ
30 นางภารดี จารุจินดา กรรมการ
31 นางสาวสุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร กรรมการ
32 ร้อยโทจักรา จารุจินดา กรรมการ