ชั้นที่ 3-4 ของสายที่ 3
(ช) บัญญัติ จารุจินดา + สายทอง (ศิริสถิตย์)  มี บุตร-ธิดา 3 คน 3.3.2
  1. (ญ) จงกล จารุจินดา (3.4.1)
  2. (ญ) สุมาลี จารุจินดา (3.4.2)
  3. (ช) เบ็ญจางค์ จารุจินดา (3.4.3)
(ช) ชรินทร์ จารุจินดา + วชิรา (พลรัตน์) มีบุตร-ธิดา 4 คน  3.3.3
  1. (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/1
  2. (ญ) วัชรี จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/2
  3. (ญ) วริทธิ์ตา จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/3
  4. (ช) วัชระ จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/4
(ช) ชลิต จารุจินดา + พูนทรัพย์ (หาญนอก) มีบุตร-ธิดา 5 คน 3.3.4
  1. (ช) บดินทร์ จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
  2. (ช) กิตติ จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
  3. (ญ) ภันรัชสา จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
  4. (ช) อัศวิน จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
  5. (ช) กวิน จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
(ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา + สำรวย (......) มีบุตร-ธิดา 2 คน       3.3.5
  1.(ญ) รจเรข จารุจินดา 3.4.(3.3.5)/1
  2.(ช) ธนดล    จารุจินดา 3.4.(3.3.5)/2
(ช) บุญพิศ จารุจินดา + พิศ (สีนิลทิน) มี บุตร 2 คน 3.3.6
  1. (ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา (3.4.4)
  2. (ช) อาษา จารุจินดา (3.4.5)
(ช) สุพิศ  จารุจินดา  + ประหยัด (......)  มี บุตร - ธิดา  5 คน 3.3.7
  1. (ช) พงศ์พัฒน์ จารุจินดา (3.4.6)
  2. (ช) พฤทธิพงษ์ จารุจินดา (3.4.7)
  3. (ญ) สิริรัตน์ จารุจินดา (3.4.8)
  4. (ช) ศิวพงษ์ จารุจินดา (3.4.9)
  5. (ญ) ปิยะนุช จารุจินดา (3.4.10)
(ช) พันธุ์พิศ จารุจินดา  +   มี บุตร 2 คน 3.3.8
  1 จารุจินดา (3.4.11)
  2 จารุจินดา (3.4.12)
(ญ) เพลินพิศ (จารุจินดา) + พยุง นุชน้อมบุญ    มี บุตร-ธิดา 4 คน 3.3.9
  1. (ช) ศุภชาต นุชน้อมบุญ  
  2. (ช) เรืออากาศเอกพินิจ นุชน้อมบุญ  
  3. (ช) สยาม นุชน้อมบุญ  
  4. (ญ) อวัสดา นุชน้อมบุญ  
(ญ) พวงพิศ (จารุจินดา)   +   พันตรีจำเนียร นวมสุวรรณ  มี บุตร-ธิดา 3 คน 3.3.10
  1. (ช) จ่าสิบเอกนิพนธ์ นวมสุวรรณ  
  2. (ญ) พจนารถ นวมสุวรรณ  
  3. (ญ) พรรณ นวมสุวรรณ  
(ช) พงษ์พิศ จารุจินดา    +   จิรา (แสงนิลแจ่ม)  มี บุตร 1 คน 3.3.11
  1. (ช) กมลชัย จารุจินดา (3.4.13)
(ญ) เพ็ญพิศ (จารุจินดา) + อนันต์  นกแจ้ง  มี บุตร-ธิดา 4 คน 3.3.12
  1. (ช) เอนก นกแจ้ง  
  2. (ญ) พรพิช นกแจ้ง  
  3. (ช) อำนาจ นกแจ้ง  
  4. (ญ) พนิดา นกแจ้ง  
(ญ) พริ้มพิศ (จารุจินดา) + ร้อยเอกกัมปนาท ชังจินดา มี บุตร 1 คน 3.3.13
  1. (ช) ยุทธนา ชังจินดา  
(ช) พันตำรวจโทเกียรติ จารุจินดา    มีภรรยา 2 คน มีบุตร-ธิดา 3 คน 3.3.14
  1. (ช) จักรกริช จารุจินดา (3.4.14)
  2. (ช) กิตติ จารุจินดา (3.4.15)
  3. (ญ) ทาริกา จารุจินดา (3.4.16)
(ญ) นภา ทองสุวรรณ์ + สุวรรณ เตียวิวัฒน์ 3.3.(3.2.6)/2
(ญ) มาลี ทองสุวรรณ์ + พัลลภ ฉายระบิล 3.3.(3.2.6)/3
(ช) ประเสริฐ ทองสุวรรณ์ + ศิริพร (อินทะแสน) มีบุตร-ธิดา 2 คน  3.3.(3.2.6)/4
  1. (ช) เอกลักษณ์ ทองสุวรรณ์  
  2. (ญ) วราภรณ์ ทองสุวรรณ์  
(ช) วัลลภ ทองสุวรรณ์ + กรรณิการ์ (คุณยศยิ่ง) มีบุตรธิดา 2 คน  3.3.(3.2.6)/6
  1. (ญ) ปฐมาวดี ทองสุวรรณ์  
  2. (ช) บดินทร์ ทองสุวรรณ์  
(ญ) ศรีสะอาด (จารุจินดา) + หม่อมเจ้าจรัญญา จรูญโรจน์ มีบุตร 4 คน ธิดา 3 คน  3.3.(3.2.9)/1
  1. (ญ) ม.ร.ว.จันทร์จรัส จรูญโรจน์  
  2. (ช) ม.ร.ว.นิตยศรี จรูญโรจน์  
  3. (ญ) ม.ร.ว.รพีพรรณ จรูญโรจน์  
  4. (ญ) ม.ร.ว.วรรณอำไพ จรูญโรจน์  
  5. (ช) ม.ร.ว.ดนัยนาท จรูญโรจน์  
  6. (ช) ม.ร.ว.สุชาติกุล จรูญโรจน์  
  7. (ช) ม.ร.ว.จรูญฤทธิ์ จรูญโรจน์  
(ช) ประวิทย์ จารุจินดา +  ..........(+..........) มีบุตร+ธิดา 3 คน   3.3.(3.2.4)/1
  1.(ญ) ปภัสสร จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/1
  2.(ญ) วลีรัตน์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/2
  3.(ช) ถวัลย์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/3
  4.(ช) วิวัฒน์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/14
(ช) สันติ จารุจินดา + กำไร (ทับสิน) มีบุตร+ธิดา 7 คน 3.3.(3.2.4)/2
  1.(ช) สุวิทย์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1
  2.(ช) กิตติกุล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/2
  3.(ญ) กอบกุล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/3
  4.(ช) สันตศิริ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/4
  5.(ช) กำพล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5
  6.(ช) ปริญญา จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6
  7.(ญ) ศศิธร จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7
(ช) ประพัฒน์ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน     3.3.(3.2.4)/4
+ ลำใย (มาป้อง) มีบุตร+ธิดา 4 คน
  1.(ญ) กุลณัฐฐา จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/1
  2.(ญ) อภิศรณ์ จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/2
  3.(ญ) จิตรา จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/3
  4.(ช) จตุพล จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/4
+ สุชาดา (คงกลิ่น) มีบุตร 1 คน
  1.(ช) พงพัฒน์ จารุจินดา   3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5
(ญ) ธันยนันท์ (วาสนา จารุจินดา) อั๋นประเสริฐ + นพอนันต์ อั๋นประเสริฐ มีบุตร+ธิดา 3 คน 3.3.(3.2.4)/5
  1.(ช) อธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ  
  2.(ช) พีรวัส อั๋นประเสริฐ  
  3.(ญ) เกษศิรินทร์ (อั๋นประเสริฐ) เลิศบวรพิพิธ  
(ช) พิทยา จารุจินดา + กัลยาณี (คำพิชิต) มีธิดา 1 คน  3.3.(3.2.4)/8
  1.(ญ) แพรไพลิน จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/8)/1
(ญ) อุไรรัตน์  (จารุจินดา)   +   สว่าง วราลักษณ์  (ไม่มี - ผู้สืบสกุล) 3.3.17
(ญ) อุษา  (จารุจินดา) + จี้  เตมีย์  มีธิดา   1  คน 3.3.18
  1. (ญ) จิตราพร เตมีย์  (Chitraporn Loh)  
(ญ) อุบลวรรณ  (จารุจินดา)  +  สมชาย  สมานพันธ์   มีธิดา   2  คน 3.3.19
  1. (ญ) นิรชา สมานพันธ์  
  2. (ญ) ปิยนุช สมานพันธ์  
(ช) อาสาชาติ  จารุจินดา + ปิยนุช  (พงษ์จิตภักดิ์) มีธิดา  1 คน 3.3.21
  1. (ญ) ชนิดา จารุจินดา (3.4.17)